New Age i Bibelns ljus (del 2)

Vi tänker oss att mildhet, för att inte säga undfallenhet och en neutral inställning, tillhör en kristens hållning. Bibeln ger oss en annan förebild. Starkt hat och fiendskap mot dem och det som gör uppror mot himmelens Gud.

Undervisning av Märta Berg Strömmare

I Uppenbarelseboken får aposteln Johannes i uppdrag att skicka sändebrev till några olika församlingar och vi börjar med att läsa kapitel 2, vers 6. Det är alltså sändebrevet till församlingen i Efesus. Efesus fick många goda ord. Det handlar om gärningar, arbeten, uthållighet och så vidare. Men så kommer det i vers 6, ett särskilt beröm:

– Men den fördelen har du: att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar.

Nu måste vi fråga oss: Varför hatar Gud? Och vad är nikolaiternas gärningar för någonting som är så förhatligt för Herren? Nikolaiterna upphöjde prästerskapet och införde hierarkier, gjorde skillnad på människor och klassindelade dem. Det var politiskt inriktat och handlade om utbildning och karriär. Den mänskliga kunskapen tog överhanden, och riter och ceremonier satte herdarna som ledare. Detta fanns mitt i församlingen och vi kan där se katolska kyrkans rötter, tydliga och uppenbara. Det hatade Herren och han ber församlingen i Efesus att de ska visa bort detta ifrån sig. Vi kan gå vidare till vers 12-16, där vi har en församling som heter Pergamus:

– Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon: Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet: Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men jag har en sak emot dig: att du har några där som håller fast vid Bileams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. På samma sätt har också du några som håller fast vid nikolaiternas lära. Vänd därför om!

Jag vet var du bor, jag vet om din miljö, jag vet att Satan har sin tron där. Vad innebär det i praktiken för den här församlingen, att miljön är uppfylld utav Satans tron och herravälde? Ja, i Pergamus fanns Zeus kvar, guden Zeus altare. Han ansågs vara gudafadern som härskar över jord och himmel och som upprätthåller ordningen i himlarymden. Det kan vara intressant att komma ihåg det, när vi sedan stiftar bekantskap med de olika gudomligheterna i New Age-rörelsen. I den här miljön var kejsarkulten mycket högt stående. Det var frågan om att erkänna kejsaren, men också att tillbedja kejsaren, tillbedja staten och det är någonting som har följt med av och till under människans historia. Det som Gud vill gå tillrätta med här är Bileams lära. Bileams lära är Kains väg, där människan utan att söka gudskännedom hamnar på djurens nivå. I Judas brev vers 10 ser vi att det händer något med människan, när hon vänder sig bort från Gud:

– Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med.

Det är alltså fråga om en självdestruktivitet som tar överhanden på Kains väg. Kains väg är blodsutgjutelsens väg. Förföraren, mäklaren, som kommer och erbjuder betalning om man störtar sig in i Bileams villfarelser. Vad var det som var Bileams villfarelser? Jo, det var att bedriva otukt med de moabitiska kvinnorna, att på det mest intima sätt beblanda sig med avgudadyrkare. Det var också upproriskhet mot Mose och Aron, det vill säga uppror mot ledarskap och prästerskap. Varför? Jo, därför att denne Korak som var inblandad, han menade att hela församlingen är helig. Vi kommer tillbaka till sådana tankar i New Age. Det är ingen skillnad, alla är gudomliga, det gäller bara att hitta sin egen gudomlighet och då är man likvärdig. Det finns inget prästerskap, inget ledarskap som står över. Man står själv lika högt. Denna villfarelse var en verklighet i församlingen i Pergamus.

Går vi så till Uppenbarelseboken 2:20-25, så får vi se ett förhållande i en församling som heter Tyatira. Där kan vi se hur falskhet och ockultism får hållas. Inte bara hållas, utan ta plats i predikstolen i skepnad av en kvinna som heter Isebel. Hon säger sig vara en profetissa. Där har vi falskheten. Hon säger sig vara … Det är ett fenomen som vi stöter på i diverse kristna sammanslutningar. Det finns någonting som heter Nya Apostoliska Reformationen, och där praktiserar man just denna självutnämnda väg till att vara profet och apostel. Det är Isebel som lever vidare med sin ande också i våra dagar och lurar ofta de allra godaste kristna människor att tro på detta nya, att det är det gudomliga.

Denna kvinna förleder, säger Herren, förleder hans tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. Ja, det vill säga, det finns en gud som står väldigt högt för Isebel, guden Baal. Isebel kom in i Israel på sådant sätt att hon gifte sig med konungen och förde in Baalsdyrkan i Israel. Samma ande håller på att undervisa och förleda i församlingen i Tyatira. Det är ockultism, det är otukt.

Vad är otukt för någonting? Det är att inte respektera givna gränser. Baal tillbads genom sexuella riter. Fri sex, det var det absolut första, som propagerades för, där Isebel spred sin Baalsförkunnelse. I följden av fri sex blev det nödvändigt med aborter. Fri sex, orgier, sexuella riter, satans djupheter säger Herren att detta är frågan om som kvinnan Isebel sprider ifrån församlingsplattformen.

Villoläran, att dyrka den gud som kallas för den högste herren som är ägandets gud, visar sig vara samma person som Mammon!

Lägg märke till att det är den enda gud som Jesus varnar för under sin vandring här på jorden. Mammon, det är materialismens och ägandets gud. Det är samma gud som leder människor till att offra sina barn, på ett eller annat sätt. Guden Molok var starkt knuten till detta och vi ser hur det hade fått insteg i församlingen, i Guds församling i Tyatira. Vi kan också konstatera att det är något som går absolut hand i hand med den moderna tidens moral.

Jag tycker det kan vara intressant också att läsa om detta som är en ännu äldre företeelse, och om du undrar, “varför ska vi ha med så mycket från den bibliska historien?”, så är det helt enkelt för att jag vill följa och peka på New Ages framfart från början till slutet. Man kan se att vissa tider under historiens gång, har människor som kämpat för Gud, lyckats hålla ifrån sig den här orenheten.

Nu talar jag om en tid som är ungefär 600 f.Kr. Där fanns det en kung över Israel som hette Hiskia. Han rensade upp och röjde rent från avgudadyrkandet och insatte gudstjänsten på nytt igen. De sista åren av hans regeringstid, tio av de femton extra år han fick, samregerar han med sin son Manasse. Om denna son heter det att hans regering var raka motsatsen till sin fars. Han går ifrån den religiösa upprättelsens knutpunkt till den allra mörkaste period av avgudadyrkan. Där handlar det om att återuppbygga offerhöjderna, resa upp Baalsaltare och aseror. Där leder Manasse folket in i den sorts avgudadyrkan som Ahab och Isebel hade förordat. Tillbedjan av stjärnor och planeter införs genom den religiösa ritualen. Till och med den ammonitiske guden Molok erkändes, han som accepterade offer av barn i Hinnoms dal utanför Jerusalem. Psalmisten anser i psalm 106 att detta är förenligt med tillbedjan av onda andar. Astrologi, spådom och ockultism erkänns officiellt och är vanligt mitt ibland Guds folk. Aseran, Baals hustru, placeras i själva templet och de som ville protestera tystades genom att de dödades. Det är troligt att den onde Manasse bär ansvaret för profeten Jesajas martyrdöd.

Detta är ett stycke historia ur vår bibel som väldigt tydligt visar på hur farligt det är att gå in på en andedyrkan som inte har med Guds helige Ande att göra. Vi ska ha detta klart för oss …

Ofta ställer vi frågan: Hur ska man kunna skilja mellan andar? Hur ska man kunna tro på det goda man ser, när det i efterhand visar sig vara något ondskefullt? Ormen säger till Eva: ni ska inte dö, ni kommer bara att bli mycket klokare. Vi vet att följden av att lyssna till ormens budskap den gången blev döden för Adam och Eva, men döden kom också in i tillvaron just genom broderhatet. Hur ska vi i dessa dagar kunna skilja mellan andar? Kom ihåg att det finns bara tre. Det finns onda andar, goda andar och den helige Ande, som är en del av gudomen. Bibeln förklarar inte andarnas ID på något annat sätt än i Första Johannes brev 4:1-6:

– Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Jesus talar om ulvar i fårakläder. Det är kännetecknande för dessa nya tankar som är presenterade i New Age-rörelsen. Att de inte gör något synligt ont, utan de erbjuder någonting istället. De gör saker och ting på ett liknande sätt, så att det blir svårt att se vad som är skillnaden, men det är fråga om ulvar i fårakläder som Jesus säger i Matteusevangeliet 7:15.

Vi läser också Första Johannes brev 2:15-23:

– Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.

Detta är väldigt viktigt att lägga märke till, att New Age åkallar fadern. Man läser Fader Vår i början på sina seanser och sammankomster. Man talar om Gud som om Gud vore det absolut högsta de känner till och vill tjäna, och man tror också verkligen att man tjänar Gud, men aposteln Johannes säger så här:

– Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av Honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i Honom, så som den har lärt er.Ja, kära barn, förbli i Honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt, är född av honom. (1 Joh 2:23-29).

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet lanserades det som kallas för nya tankar. Jag har velat bevisa att dessa tankar i själva verket inte alls är så nya. Snarare är de uråldriga. Jag vill påminna om att det är ett stort misstag att betrakta New Age som en modern företeelse, som vi bara kan ta med en axelryckning och inte behöver bry oss om. Det är inte sant. New Age är en andemakt som har sitt ursprung i fiendskap mot Gud. Det kan kanske låta lite märkligt, för om du träffar representanter för New Age, exempelvis medium, kommer du att höra att denne verkar mycket välvilligt inställd till Gud. Man skönjer ingen fiendskap: Istället använder de gärna i sina sammankomster, kurser och seanser både bönen Fader Vår och vackra psalmer. Det ingår i inramningen. Det ingår i förförelsekonsten. Den djävul som förförde Eva i lustgården, samme djävul är verksam idag och har varit det genom hela människans historia. Av vikt tycker jag är att gå tillbaka och se hur denna andemakt har yttrat sig i olika perioder. De nya tankarna deklarerar att vi befinner oss i ett andligt livsrum som det är vår plikt att utröna och ta plats för att finna den inneboende gudomligheten i oss själva. Men då behöver man inte kristendomen, snarare tvärtom.Kristendomen bör och måste utplånas.Den bör förbjudas i skolorna och ersättas med exempelvis mindfulness och yoga. I detta ingår bland annat att barnen får lära sig göra Solhälsningen, och även använda sig av mantran. Så leds barnen in i dyrkan av och tro på en andevärld vars innebörd de inte har någon aning om. Avgudaväsendet i Kaldéens soldyrkan – där möter härlighetens Gud en man vid namn Abram. Han får Guds befallning att dra ut från detta. Vi kan läsa från Första Moseboken 12:1:

– Herren sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig.”

Det är en mycket konkret uppmaning att ta avstånd ifrån detta avgudaväsende, just det som vi nu håller på att föra tillbaka in i, inte bara skolor, utan också i vår sjukvård och – in i våra kristna församlingar. Guds ord uppmanar oss att ta avstånd från New Age och alla dess förförelsekonster. De har en nära koppling till de österländska religionerna, och då tar vi ett skutt tillbaka till 1800-talet, för utan att vi har lagt märke till det så har denna ande smugit sig in i många nutida kristna församlingar. Jag säger smugit sig in, och det är inte heller någon ny företeelse, utan det är också vad apostlarna och de kristna mötte.

Paulus säger i Andra Korintierbrevet 11:13:

– Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.

Det här är ett mycket allvarligt ord, som uppmanar oss att se till att vi håller koll, för vi vill nog väldigt gärna välkomna ljusets änglar ibland oss, men det kan alltså handla om ulvar i fårakläder. Det har Jesus talat om – väldigt tydligt.

Jag ska belysa lite av de här fundamenten i New Age. Jag riskerar upprepning, men jag anser att det är viktigt att vi får kunskap.Vi får inte sätta skygglappar för ögonen och mena att det inte är så farligt.

Vad säger New Age om Gud? New Age talar mycket om Gud. Det talar om det gudomliga hos naturen, om det övermedvetna som står till förfogande att göra allt för dig och mig och har kontakt med källan till allt. Den gudomliga naturen, den finns hos alla. Jag går över till trosrörelserna och finner att den gudomliga naturen bor inom oss där också, och accepterar vi det då får vi hälsa, visdom, kärlek, liv, sanning, makt, skönhet och fred. Dessutom förfäktar man där att negativa tankar förlöser djävulens kraft. Ja, man hävdar att skuldkänslor står i vägen för trons bön. New Age är helt enig på den punkten och menar att skuldkänslor stänger vägen för oss. Människan är, säger man, i grund och botten samma andliga substans som universum. Mänskligt medvetande är en droppe avden ”oändliga medvetandeoceanen”som är universums grund. Inom de moderna kristna rörelserna säger man att Jesus är sanningen, men att alla vägar leder till Gud.

Då blir jag lite konfunderad, därför att i min bibel står att det finns bara en enda väg.Vägen i bestämd form. Singularis. Inte ett alternativ bland andra, utan en bestämd väg. Och det är min herre och frälsare själv,Jesus Kristus,som kommer med deklarationen att han är vägen. Han är vägen, han är också sanningen och livet.

New Age tycker att vi ska sträva efter att vara lyckliga. Vi ska tjäna själva livet. Ägandet är inte det viktigaste, men lyckobehovet. Människan är en skapande varelse. Hjärnan har större kapacitet än vad som hittills utnyttjats. Vi lever i ett andligt universum där allting hänger samman och här kommer även trosrörelsen in med liknande uppfattning. Vi lever i ett energiskt andligt universum. Ja, jag går vidare i de här pappren där jag finner de mest märkliga deklarationer. Allt hänger samman med organisk kreativitet som en helhet. Vi är nämligen gudomliga medskapare av allt och målet är att vi ska föras till gudsmedvetande, detta säger New Age. Vår mentala hälsa och vårt allmänna tillstånd påverkas genom något som heter ”astral projektion”. Det är alltså de utomkroppsliga erfarenheterna.

Låt oss titta på den nyandlighet som trosrörelsen har anammat. De menar att det andliga livet mynnar ut i mentala och fysiska manifestationer som en naturlig del i vardagen. Tänk lite på det uttrycket. Jag ska inte gå in på det, men jag tycker det är så pass tankeväckande i sig, så att varje kristen bör observera det. Inte nog med det, utan sedan säger man att den andliga evolutionen utvecklas ständigt. Den andliga evolutionen. Mycket märkligt uttryck. Gud kommer ständigt med nya uppenbarelser. De utvecklas i takt med att man tar emot det nya från Gud. Den högsta – och här säger man nästan i korus – både New Age och trosrörelsen, att den högsta andliga principen finns i den ovillkorliga kärleken.

Jag känner en oerhörd längtan att få säga: – Herre kom till oss och levandegör ditt eget ord, så att vi vet och förstår i vilken tid vi lever! Den tid som Jesus talar om när han säger att villolärare ska uppstå. Hans apostlar säger det också. Onda andars läror kommer att finnas i överflöd i den sista tiden. Vi lever i den absolut sista tiden då Jesu ankomst på skyn är mycket nära.Att vara vaken kan betyda att vi måste sätta oss in i verkligheten och inte skygga för den. Kvar står med oss, den som är starkare än den som är i världen, Herren Jesus Kristus.

– Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herre och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken (2 Kor 4:1-6).

Vi läser också Andra Petrus brev 1:16-2:3:

– Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: “Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande, har människor talat vad de fått från Gud.

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Föregående inlägg – Se Guds Lamm som tar bort världens synd!
Nästa inlägg Att vara i rörelse

Relaterade inlägg