Människans gudagivna identitet

Ledare av Berno Vidén

Under 1930-talet fanns det ett informationssamhälle som hade en mycket stor inverkan på medborgarna. I början av decenniet då Hitler vann makten och nazismen – den tyska nationalsocialismen – gjorde sitt intåg, styrdes den med en utpräglad antisemitisk ideologi som till sin prägel var mycket våldsbenägen och odemokratisk. Det fanns personer som tidigt såg utvecklingen och som varnade för dess konsekvenser och som vägrade låta sig tystas ner. En av dem som vi kan läsa om var Torgny Segerstedt, chefredaktör för Göteborgs Handels- och sjöfartstidning.

Året innan Hitler kom till makten, 1932, började Segerstedt att peka ut den tyska nazismen och varna för dess ideologi. När Hitler året därefter kom till makten skärpte Segerstedt kritiken och publicerade en ödesmättad artikel som avslutades med orden: ”Herr Hitler är en förolämpning.” Det ledde till omedelbara reaktioner från en av Hitlers närmaste män, Herrman Göring, vilken skickade ett telegram till tidningsmannen med hotfulla varningar. Han svarade då med att publicera telegrammet och konflikten eskalerade. Svenska myndigheter involverades och gjorde flera försök att gå Nazi-makten till mötes genom att utöva påtryckningar mot den envise redaktören. Det hela resulterade så småningom i att med hjälp av en gammal lagparagraf lyckades myndigheterna förbjuda texter som uttryckte kritik mot den tyska nationalsocialismen. Myndigheterna beslagtog inte mindre än åtta upplagor av Segerstedts tidning innan de hann lämna tryckeriet.

Segerstedt var tystad – men ändå inte. Som svar på den inskränkta yttrandefriheten skrev han rubriker som publicerades på tomma textsidor. Rubriken”I norska fängelser och koncentrationsläger” följdes av en blank sida. Alla visste att här var sanningen tänkt att publiceras, men tystnaden talade – med tydlighet. Den ropade ut protester mot förtrycket och förföljelsen, mot nazismens grymma framfarter och utrensning av främst det judiska folket.

Den här historiska händelsen är så typisk och återkommer i olika skepnader gång efter annan. Inte minst då det handlar om det kristna budskapet. Den som idag hävdar att kristendomen och budskapet om Jesus är livsavgörande, det som talar om frälsning, omvändelse till Gud, bättring och att få sina synder förlåtna, ska helst marginaliseras, och stämplas som fanatiker eller förtryckare. Då man påstår att en människa behöver vända om från sin synd, anses det vara diskriminerande. Också att hävda Gud som skapare av allting och att han har skapat människan till sin avbild – till man och kvinna skapade han dem – anses vara förlegat och nedvärderande. ”Vem är du att ifrågasätta en annan människas identitet?” är frågeställningar man kan möta idag. Dock är det Gud som skapat oss.

Ett av Bibelns tydligaste sammanhang som skildrar hur Gud skapade himmel, jord och allt som där finns, är det vi har i Första Moseboken 1. Som kronan på verket beskrivs där hur människan skapades. Gud närmar sig i hela sin Gudom inför denna händelse. Det står: ”Låt oss göra.” Här möter vi Gud Fader, Gud Son och Gud helige Ande. Hela treenigheten manifesterar sig för första gången i den bibliska historien, i det ögonblick då människan skapas.

Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss … Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

1 Mos 1:26-27

Människans skapelse var ingen slump utan en del av Guds eviga plan. Hela den övriga skapelsen kom till just för människan, ty därigenom skulle den djupt innerliga gemenskap som finns mellan Fadern och Sonen spridas vidare och omfatta människan, vilken skulle bli det speciellt utvalda redskapet för spridandet av Guds kärlek och rättfärdighet över hela jorden.

Genomgående i Skriften talas om människans identitet som man och kvinna. Det representerar också något av Bibelns vackraste budskap, nämligen relationen mellan en Brudgum och hans brud – Kristus och församlingen.

I dagens samhälle normaliseras medvetet och mycket målinriktat en livsstil som Bibeln varnar för. Det är en sak och nog så olyckligt att samhället genom utbildning, kultur och annat valt den vägen, men att kyrkor och samfund anpassar sig och överhuvudtaget överväger att överge en biblisk hållning till exempelvis äktenskapet, är en stor tragik. Dock är det den utvecklingen vi ser idag. Inte enbart inom Svenska kyrkan utan även hos frikyrkosamfund. Till och med inom döparrörelser som gamla Helgelseförbundet och Pingströrelsen, pågår samtal om att förändra sin bibelförankrade teologi och anpassa den till dagens samhälle.

Evangeliska Frikyrkan (EFK) verkar inte veta vilken fot de ska stå på. Samfundet tillsatte, i en redan då splittrad rörelse, en utredning som arbetades med under tre års tid. Utredningen, en bok på 280 sidor, förordar en anpassning av samfundet till hur världen ser ut idag, med uppmaningar att lyssna till ”vår samtids utmaningar”. Vad säger Bibeln? – Anpassa er inte efter den här världen! Utredningen lägger in värderingar i bibeltolkningen som är väl avmätta till dagens samhälle. Exempelvis ställs frågan hur vi bör agera om Bibelns centrala värderingar och principer står i vägen för människors frälsning. Vidare att Bibelns enskilda texter behöver sammanföras i en syntes som kan bli vägledande i vår tid. Även något så centralt som Skriftens beskrivning av skapelseordningen behöver enligt utredarna, kontextualiseras i varje ny tid. 

Vidare lyfts fram hur oansvarigt det blir att inte anpassa teologin så att alla känner sig inkluderade. Som dålig jämförelse nämns exempelvis hur en missionär vägrade att ta emot ett glas vin från värden i hemmet han besökte, och vilka konsekvenser det medförde. Vilken snäv jämförelse! Ett annat argument var hur Paulus omskar Timoteus av hänsyn till judarna. Många hänsyn till omgivande kulturer nämns i boken. Frågan som blir hängande i luften är om det inte längre är Guds eviga Ord som är avgörande.

Något olustigt med hela utredningen är att man väljer att låta var och en tolka bibelordet utifrån sin egen situation, och att utlevd homosexualitet inte bör klassas som synd. Bokens avslutning förklarar hur församlingar inom samfundet landat i olika positioner när det gäller äktenskapet. Debatten och samtalen väntas fortsätta med ett sönderplottrat Guds ord.

Den dominerande kulturen kablar ut budskapet att den som inte bejakar och aktivt ger sitt stöd åt hbtq-rörelsen utövar kränkande diskriminering. Det är inget annat att vänta med den utveckling vi har sett de senaste decennierna. Men att kyrkor och samfund ställer sig i samma led för att tvinga kyrkliga medarbetare till tystnad, om de inte anpassar sig, är skrämmande. Var finns troheten gentemot Ordet? Ett relativt färskt exempel är den pingstpastor som fick lämna sin tjänst efter att ha erbjudit omvändelseterapi, med syftet att nå människor med omvändelsebudskapet och få dem att följa Jesus. Han fick sparken. 

Ungefär samtidigt undervisar föreståndaren för Lewi Pehtrus gamla församling Filadelfia Rörstrand, Niclas Piensoho, om hur församlingen borde öppna upp för ledare och pastorer, även om de lever i enkönade förhållanden. Debatterna och samtalen florerar och rågångarna vi finner i evangeliet luckras alltmer upp. Förvirringen är total och splittringar låter inte vänta på sig.

Min inre värld protesterar! Vägra delta i dessa debatter som inte leder någon annanstans än in i en total förvirring. Dessa ödesmättade frågor har inte sin lösning i dialoger fram och tillbaka. Vad som behövs för att rädda människor är att lyfta fram Guds eviga frälsningsplan, och där finner vi klart och tydligt också de bibliska svaren på samlevnadsfrågorna. Istället för ordrika och slagkraftiga dialoger får vi göra som tidningsmannen ovan: Hänvisa till rubriken och låt den tala. Övertygelsen var känd och genom de rubriker som sattes visste läsarna att här skulle den nedtystade sanningen ha publicerats, och många sökte därigenom sanningen. Vår sanning är Guds Ord!  Stå på Bibelordet – det försvarar sig själv.

Människans identitet är Gudagiven, något som den här världen på alla tänkbara sätt försöker bryta ner och förstöra. Vi ser det så tydligt i skolor och på arbetsplatser. Nu också i samfund.

Fall inte in i mönstret att försöka hitta en medelväg, för eller emot enkönade äktenskap. Tyvärr så finns det ett stort liberalt inflytande över teologiska utbildningar idag, så att många pastorer som kommer till sina församlingar är totalt vilsna i dessa frågor.

Vad är det som säger att vi med alla våra ord och argument ska ge oss in i debatten? Nej, vår uppgift är att förkunna Kristus för människan, den plan som Gud har för mänskligheten, nämligen ett omvändelsens budskap om frälsning och bättring. Det är ett budskap till alla människor. Det finns ingen bättre eller sämre, inga nivåskillnader. Bibeln säger klart och tydligt att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla behöver vända om och böja sig, mot sina egna lustar och drifter, mot syndens begär som behärskar människan. Endast hos Jesus finns befrielse från synden och början till ett nytt liv – som hans avbild.

Föregående inlägg Församlingens frälsning
Nästa inlägg Längtansropet ljuder

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x