SE PÅ JESUS!

Werner Sällström
Joh. 3:14-15
Jag vet ingenting som mera en- kelt och klart framställer fräls- ningen i Jesus Kristus än koppar- ormen, som Mose upphöjde i ök- nen. Det var i all sin enkelhet en förebild till honom, som skulle upphöjas på korstes trä och dö, för att vi skulle få liv. Kopparormen kom till bara för de ormstungna i öknen. Det var dessa, som skulle se på honom och få liv och hälsa.
Så var det också med Jesus. Han säger ju själv, att han har inte kommit för de rättfärdiga, utan för syndarna, inte för de friska utan för de sjuka. Ära vare Gud! Och därför samlas vi om- kring honom gång efter annan för att få hälsa och liv till både ande, kropp och själ. Det finns inget annat botemedel för denna arma, ormstungna mänsklighet än Jesus Kristus. Det finns ingen veten- skapsman, som kan bringa fram något botemedel till sargade, sön- derpiskade människor. Det enda botemedlet är en blick på den korsfäste. Halleluja! Men där har du botemedlet. Det är inget be- dövningsmedel, utan det är ett bo- temedel. Är du ormstungen? Jag är säker på, att det finns mer än en, som känner hur syndagiftet sliter, bränner och marterar. Till dig vill jag säga; ”En blick på den upphöjde och korsfäste fräl- saren skall ge dig liv!” Det är tusenden, som har upplevat, att det var de eländiga, de arma och fallna syndarna, som fick liv, häl- sa och läkedom genom en blick på .den korsfäste. Ära vare Gud!
O, du dödsdömda hjärta! Jesus ser dig! Du har bara att i tro- ta emot honom. Det fanns inte en enda rabbin i Israels läger, som kunde förklara detta under. När den ormstungne blickade upp på

kopparormen kom en hälsoström och helade honom. Det kunde ej förklaras, men det skedde ändå. Och vem kan förklara frälsning- ens förvandlande makt? Ingen, – men den kan erfaras, halleluja!
Jag förmodar, att det var ett välsignat liv i lägret, när den ena efter den andra ormstungna själen fick blicken på denne underbare helbrägdagörare. Och det blir li- kadant, när väckelsen bryter ige- nom. Då blir det liv. Det blir liv i lägret. Den ena prisar Gud väl- digare än den andra för undfång- en frälsning, liv och salighet. 0, om du finge uppleva det just nu! Du, som har trälat i synden kan få uppleva, att det finns liv i en blick på Jesus. Hos honom kväves lidelserna och den inneboende syn- den faller död till marken fram- för arken, halleluja. En enda blick på Jesus, och du är fri. Fri, ja, härligt fri. Alla dina gamla syn- davanor får stryka på foten. Du blir löst och fri! Tro och ta emot detta enkla budskap, och du skall få fröjdas över, att det är sant. Gud välsigne dig! Amen!

Föregående inlägg Församlingar Vi ej bör tillhöra
Nästa inlägg FRAMGÅNGSRIK EVANGELISERING

Relaterade inlägg