”Santa Claus”, jultomten och avguderi

Miss Nell F. Hall 

Utan tvivel var det ett svårt slag för satan, när Guds sons födelse splittrade tiden och delade tidsåldrarna. En ny tideräkning började och människan måste, antingen hon ville eller inte, börja räkna antingen framåt eller bakåt från den tidpunkt, när Barnet i Betlehem kom till denna jorden för att försona människan med Gud. Hela mänskligheten måste år efter år vid julhögtiden erkänna Frälsarens ‘födelse och uppgift i denna världen.

Vilken besvikelse är inte detta för den fallne Lucifer, som under tidsåldrarna har sett framåt mot den dag, då han skulle ta sig för att ändra tider och årstider och själv bli centrum för hela jordens tillbedjan. När han skall förkroppsliga sig till Antikrist, som snart kommer att uppenbaras. Han tänkte i sin list, att någonting måste göras, för att ta ifrån Kristus denna ära, som hela världen årligen tillerkände honom. Han sökte, att i sin fyndighet värva människans hjälp för att ta ifrån Jesus hans plats på barnahjärtats tron.

Kunde man inte finna någon ersättning? Man kunde ta bort horn och svans och sätta fram ett muntert ansikte. Så blev ”tomten” erbjuden människosläktets barn vid jultiden. Vi kan se, med vilken framgång denna plan har verkat, när vi närmar oss julen. Antingen vi välkomnar det eller inte, möter vi detta ansikte under julhögtiden. Det är svårt att finna kort och dekorationer, som inte bär hans bild. Vi hälsas av detsamma i skolorna, affärerna, hemmen och till och med i söndagsskolorna, för han måste helt och hållet inta julsäsongen. Vem är då denna inkräktare? Han är julens och den goda viljans gud – han är barnens vän. Han är så djupt inbäddad i våra känslor och minnen från barnaårens glädje, att mången tjusas av strofen om tomten.

Emedan det är en sådan förtjusande legend, tvingar många föräldrar tomten på sina barn. Detta bedrägeri sändes inte endaSt ut genom radio, utan ”the Pan American Air wais” medverkar även till att föra fram brev med påtagliga bevis på ”gubbens” verkliga existens.

Ni känner till legenden om gode, gamle ”Saint Nick”, som tagit plats som den ljuvaste berättelse, som någonsin funnits till: ”Långt upp i norr bland is och snö bor ”Santa Claus” i ett hus med många rum, som är fyllda med alla förtjusande saker, som barnen tycker om.” Men vänta ett ögonblick. Varför bor Satan uppe i Norden? För den, som studerar bibeln, är berättelsen om Norden mycket intressant och många tror, att det är platsen för Guds tron. Himlen är ju uppåt och i jämförelse benämnes sydpolen såsom botten. Kanske tanken att Gud bor i Norden har kommit utav Lucifers egna ord i Jesaja 14:13: ”Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag Vill sätta mig på gudsförsamlingens berg längst uppe i norr.” I Psalmen 75:6 läser vi: ”Ty icke från öster eller väster ej heller från bergsöknen kommer hjälpen.” Psalmisten skyndar sig att säga, att den kommer från Gud – han lämnar endast en punkt på kompassen, från vilken upphöjelse kan komma, det är norr.

I Job 26:7 gör vi en intressant iakttagelse. ”Han spänner ut nordanrymden över det tomma och hänger upp jorden på intet.” Det är ett faktum att astronomer lokaliserar en till synes tom rymd i regionen av nordstjärnan. Om man riktar teleskopet åt Vilket håll som helst i rymden, ser vi stjärnor, stjärnor och ännu fler stjärnor, som sträcker sig millioner ljusår bort. Det finns endast en fläck på stjärnhimlen, där ingen stjärna upptäckes – endast en tom fläck med ett glödande ljussken. Guds ord fäster särskild betydelse vid Norden och kristna önskar påminna sig om denna ljuvliga hemlighet, som Gud gör oss uppmärksamma på. Med vilken indignation ser vi då icke en inkräktare ”väntad” från norden år efter år. Satan känner till Guds mönsterbilder, och om människan tillåter honom, lägger han beslag på varje del av råkopiorna som gäller den mänskliga familjen. Vi kan neka honom detta!

För att återgå till legenden. Santa Claus (tomten) är allvetande och allseende. ”Han ser allt du gör, han hör allt du säger.” Så sjunger barnen och så är de lärda *att tro. Hur nära vågar han komma utan att de kristna upptäcker honom. Satan är inte allvetande, ej heller är denne gud, som han presenterar i sitt ställe allsmäktig.

Men dessa egenskaper har *vår Herre Jesus. ”Herre du utrannsakar och känner mig. Evad jag sitter eller uppstår, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Evad jag går eller ligger utforskar du det och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se då känner du Herre det till fullo.” Ps. 139:1*4.

Man lär också barnen, att Santa tomten har en minnesbok, där han skriver ner alla deras ord och handlingar. Varför vill satan ha denna tanke om sig själv? Därför att han alltid velat ta Herrens plats. Mal. 3:16 säger oss: ”Herren har aktat på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte till åminnelse av dessa som frukta Herren och tänka på hans namn.” Det skall bli en fruktansvärd dag, när boken öppnas. Satan vill inte, att barnen skall läras om dessa ting, men han njuter av att själv smyga sig in i vår välsignade Herres plats även där.

Vad händer vidare i legenden? Santa ”tomten” kommer ned från skyn i en släde dragen av snabba renar ”som flyger på vindens vingar och rider på molnen.” Det säger att du hyllar en annan person, när du efterhärmar honom. Satan vet, hur underbara Guds vägar är, och han försöker efterapa så gott det går. David säger oss om Gud, att han gör molnen till sina vagnar. Jag tycker mig se bedragaren skadeglatt flina, medan den charmerande historien fortsätter. Ty när denne inkräktare kommer, har han sin vagn fylld med underbara gåvor och han för med sig belöning och gåvor, som de ha bedit honom om. Hur väl känner han inte till, och hur fast besluten är han inte, att människor skall glömma bort att ”idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.” Denne bedragare vill, att barnen skall tacka ”Santa Claus” hellre än Fadern där ovan.

Denne ”Santa Claus” kommer i hemlighet. Endast de som Vänta och vaka kan få se honom. Och varifrån får satan denna ide. Det är på ett sådant sätt som vår Herre Jesus skall komma igen från himmelen. ”Vaken fördenskull, ty I veten icke dagen, ej heller stunden.” Matt. 25:13

Hur verkar denna legend på barnen? Tomten (Santa Claus) är deras vän. Han äger allt som de önskar sig, och vill ge det till dem, om de är snälla. Han kommer och har sin lön med sig. Då är det ju ej underligt, om de öppnar sina hjärtan för honom och lägger fram sin begäran till honom. De försöker att behaga honom, drömmer om honom, vakar och väntar på honom.

Men det var Jesus som sade: ”Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke, ty Guds rike hör sådana till.”

Amerika har ställt fram en falsk Gud för barnen. Någon säger, ,att vi tillbeder ju inte tornten, han är endast en symbol för julen. En symbol av vad – av barnet i Betlehem? Ni som menar, att detta är endast en oskyldig fantasi, en ofarlig och intressant tradition, svara uppriktigt på en fråga? Vilken plats har denne inkräktare intagit i barnens hjärtan? Och vilken skapelse är han? Kläd av hoonm och du skall finna, att han är ett mästerstycke av satanisk list. Blotta honom. Kom ihåg, att vad satan från sin upprinnelse har önskat är tillbedjan. Hans ärelystnad i detta stycke är så stor, att han till och med försökte att få Jesus att tillbedja sig, medan han gick på jorden. Det fruktansvärda i detta går oss ofta förbi, men om vi fattar och blir upplysta om, att den en gång sköna och upphöjda Lucifer längtar efter tillbedjan, förstår vi, vilken fara detta innebär. Han tar denna tillbedjan var han kan komma åt, även om han måste dölja sig bakom någonting för att säkra sitt begär. Ordet talar om hans listiga angrepp i detta avseende.

I hedniska länder tillbeder man satan och demoner öppet, för hedningen vet om de onda andarna och tillbeder dem i försök att blidka dem. Vi som lever i s. k. kristna länder fattar knappast innebörden i detta. Vi har inte klart för oss, att tillbedjan av avgudar inte är tillbedjan av själva belätena, utan den är riktad till andarna bakom belätena.

Gå till en avgudaaffär, där bilder av alla sorter och storlekar finnes till salu och se på hedningen, när han utväljer en gud. Men den sten-, trä- eller pappersdocka, som han köper är inte hans gud, förrän han fört den till prästen för att få ögon målade på den och besvärjelser uttalade över den. Då kommer den ande, som den är invigd till, att ta sin boning där och allt för ofta följer övernaturlig kraft med den tillbedjan som utföres.

Den romerska katoliken känner, att Vi inte förstår hans användning av bilder. Han blir trött på, att ständigt tala om för oss, att han faktiskt inte tillbeder tavlorna eller bilderna. Dessa är endast påminnelser om de ting han tillbeder. Även dessa bilder måste sättas i prästens händer för att bli ”välsignade”, och böner måste uttalas över dem, innan de kan representera anden bakom dem.

Vi har svårt att förstå detta, för Vi kan inte acceptera avguderi. Det är samma sak att sätta namn på avguden, som hedningen gör, som att använda bibliska namn.

Den kärleksfulla, godhjärtade ”Queen of heaven” (himmelens drottning), som tillbedes av kinesen är samma avgud, som hos katoliken fått namnet Jungfru Maria och kraften bakom avgudabilden är densamma, vilket namn den är har fått.

Vi kristna saknar ofta förmåga att förstå Gamla Testamentets avguderi. Hur kunde Israel Vända sig bort från den ende sanne Guden, efter att ha sett de mirakel han gjorde för dem och vända sig till att tillbedja en gyllene kalv? Men isnaeliterna tillbådo inte kalven såsom en kalv. De hade gjort den till att representera den sanne Guden, som hade fört dem upp ur Egypten. De trodde aldrig, att detta beläte hade fört dem ut ur fångenskapen. De tillbådo den Gud, som hade gjort detta, men de önskade att ha någonting att se på, som representerade honom, och i detta fall gjorde de en kalv. Så som hedningen av i dag och den romerska katoliken tillbeder det, som bilden representerar. DETTA ÄR AVGUDERI! Detta är det, som Gud fördömer!

Gud identifierar sig aldrig med någor beläte. Inte ens om hans egna handlingar och mirakel tillskrivas det, eller namn från bibeln givas det. Den sanne Guden har ingenting med bilder och beläten att skaffa, men satan griper varje tillfälle att skaffa sig ära genom sådana. Paulus förklarar detta tydligt. ”Vi veta Visserligen, att ingen avgud finnes till i världen och att det inte finnes mer än en enda Gud. Ty om ock några s. k. ”gudar” skulle finnas, Vare sig i himmelen eller på jorden – och det finnes ju många ”gudar” och många ”herrar” – så finnes dock för oss allenast en enda Gud, Fadern, av vilken allt är och till vilket vi själva äro, och en enda Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.” 1 Kor. 8:4-6 ”Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting, eller att en avgud är någonting? Nej, det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud, och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna.” 1 Kor. 10:19, 20 Vi ser, vilka ohyggliga avgudar hedningyarna tillbedja. Vi ryser och undrar varför de gör dem så motbjudande och avskyvärda. Vad många inte fattar, är, att varje avgud representerar en demon, och varje demon är en personlighet. När en demon besätter en mänsklig varelse, blir den människan underlagd demonens personlighet. Då en demon blir utkastad ur en människa, kan han inträda i en annan och det är häpnadsväckande att se, hur den andra personen börjar likna den, i vilken demonen förut hade bott. När Vi talar om avgudar, säger den 115zde psalmen vers 8: ”De som hava gjort dem skola bliva dem lika, ja alla som förtrösta på dem.” Detta sägs inte bara om bilden av trä eller sten, utan om den makt bakom bilden, som förvandlar tillbedjarens personlighet.

Hitintills har Amerikas bakgrund och respekt och kunskap om Guds ord hindrat dessa vidriga, fördärvade och motbjudande demoner att öppet framträda. Om de skulle göra det, blir deras bärare instängda i ett mentalsjukhus.

Men tiderna förändras ,medan Amerikas folk förlorar kunskapen i Guds ord. Man upptäcker inte längre demonberättelse som ordet lär. Detta som våra fäder behandlade med stränghet i enlighet med Guds ord, och på så sätt kunde hålla satans makter under kontroll. Då kunde endast de ”anständiga” demonerna högmodsdemoner, lögndemoner, religiösa demoner etc. ha förmåga att hålla sig kvar, emedan de av naturen inte är så fula och motbjudande för civiliserade människor. Därför har de kunnat fortsätta sin verksamhet obehindrat. Men i dag har Amerika fällt upp bommarna och släppt in svärmar av demoner, som länge härskat i hedniska länder.

Vi talar om kluven personlighet, t. 0. m. trekluven, och vänder oss till psykologer, som skall förklara fenomenet för oss, som om vi aldrig hade läst bibeln med dess klara lära om demonbesättelse.

Allt fler kriminella handlingar kommer i dagen inför domstolarna. Kriminaliteten ökar. ”Jag vet inte vad som förmådde mig att utföra denna handling. Det var något, som tvingade mig. . .” Medan orena, lömska och vidriga makt demoner öppet demonstrerar sin i vårt land, resonerar psykiatriker och psykologer med sina egna mänskliga tankar, och evangelii tjänare synes stå alldeles hjälplösa.

Låtross börja tro på Guds ord och vad det lär om avguderi och demoner. Låt oss kasta ut avgudar, som i åratal haft en så stor betydelse under julhelgerna, medan domsmoln hängt tunga över amerikanska hem. Fruktansvärda saker händer Våra barn. Låt oss hasta att upphöja Jesus i våra hem. Låt oss berätta för våra barn om Guds outsägligt rika gåva till oss och världen. Låt oss kasta ut den oförskämde ”tomten”, och låt oss fånga våra barns fantasi med Honom som är ”den skönaste bland mång tusen.”. Låt oss berätta om Jesusbarnet, stjärnan, de vise männen och herdarna. Låt oss inspirera våra barn att giva gåvor åt honom och i hans namn. Och låt oss lära dem att vänta på honom, som snart skall komma igen. Julen kan bli en helig grund i våra hem medan vi påminner oss Guds ord. ”Kära barn, tagen eder till vara för avgudarna.”

Översatt från amerikanska ur The Midnight Cry av Hilda Alexis.

Föregående inlägg Trons kamp
Nästa inlägg Utanför lägret

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x