Frälst eller fördömd

Jonas H. Näslund  “…ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat. Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst, men den som icke tror, han skall bliva fördömd.” Mark. 16:15-16. Ovanstående betydelsefulla budskap läser vi ut Jesu missionsbefallning. Jesu offergärning här på jorden var nu fullbordad Fortsätt läsa

Glöm inte missionen

Maranataväckelsens missionärer Gunnar och Margareta Eklund, som arbetar i Kenya, har under det gångna året fått se hur Gud gått fram och frälst skaror av svarta. De har haft stora dopförråttningar, då de döpt hundratals infödda. Frålsningens budskap skall förkunnas över hela jorden intill den dag då hedningarnas tid är Fortsätt läsa

Aktuellt

Guds folk håller på att frigöra sig från mänskliga system och organisationer. Det är brytningstider och många säger farväl till det gamla sammanhanget för att gå en fri väg. Det innebär att bli befriad från fåderne’arvda meningar och tånkesått. Det innebär att lämna allt det, som man under årtionden sett Fortsätt läsa

Andens frukt

Ernst Höglander  I sitt brev till Galaterna skriver Paulus om våra egna gärningar, hurudana de äro. Det är en mörk, dyster och syndig tavla han målar. Men när han kommit till slutet av ”köttets gärningar” tar något underbart vid. ”Andens frukt” eller ”Andens gärningar äro kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, Fortsätt läsa

Från Norrköping

Agne Bark Maranata-församlingen i Norrköping hade under Allhelgonahelgen en rikt välsignad och Välbesökt kampanj, då flera blev frälsta och många fick möta Gud till förnyelse. Donald Bergagård och Leif Carlsen m. fl. bröder tjänade med Ordets predikan, och sångare från Örebro, Jönköping och Motala hade mött upp med jubelstämda hjärtan Fortsätt läsa

Henning Thulin skriver om boken: Har Lewi Pethrus rätt?

Har Lewi Pethrus rätt? Maranataväckelsens ställning till pingströrelsen och andra samfund. Arne Imsen. Midnattsropets förlag. Pris 3 kronor. I profeten Jesaja bok 56:10 heter det som ett ord från Herren: ”Väktarna här äro all’asammans blinda; de ‘hava intet förstånd de äro allasammans stamma hundar som iclee skälla; de ligga och Fortsätt läsa

Trons kamp

H. Thulin  Det berättas, att antikens store mekaniker Archimedes skall ha yttrat, när han upptäckt lagen om hävstången: ”Giv mig en fast punkt utanför jorden, så skall jag från denna punkt lyfta hela universum.” Det finns en sådan fast punkt i tillvaron, en punkt, som aldrig kan rubbas, en grund Fortsätt läsa