Frälst eller fördömd

Jonas H. Näslund  “…ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat. Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst, men den som icke tror, han skall bliva fördömd.” Mark. 16:15-16. Ovanstående betydelsefulla budskap läser vi ut Jesu missionsbefallning. Jesu offergärning här på jorden var nu fullbordad Fortsätt läsa

Glöm inte missionen

Maranataväckelsens missionärer Gunnar och Margareta Eklund, som arbetar i Kenya, har under det gångna året fått se hur Gud gått fram och frälst skaror av svarta. De har haft stora dopförråttningar, då de döpt hundratals infödda. Frålsningens budskap skall förkunnas över hela jorden intill den dag då hedningarnas tid är Fortsätt läsa

Aktuellt

Guds folk håller på att frigöra sig från mänskliga system och organisationer. Det är brytningstider och många säger farväl till det gamla sammanhanget för att gå en fri väg. Det innebär att bli befriad från fåderne’arvda meningar och tånkesått. Det innebär att lämna allt det, som man under årtionden sett Fortsätt läsa

Från Norrköping

Agne Bark Maranata-församlingen i Norrköping hade under Allhelgonahelgen en rikt välsignad och Välbesökt kampanj, då flera blev frälsta och många fick möta Gud till förnyelse. Donald Bergagård och Leif Carlsen m. fl. bröder tjänade med Ordets predikan, och sångare från Örebro, Jönköping och Motala hade mött upp med jubelstämda hjärtan Fortsätt läsa

Henning Thulin skriver om boken: Har Lewi Pethrus rätt?

Har Lewi Pethrus rätt? Maranataväckelsens ställning till pingströrelsen och andra samfund. Arne Imsen. Midnattsropets förlag. Pris 3 kronor. I profeten Jesaja bok 56:10 heter det som ett ord från Herren: ”Väktarna här äro all’asammans blinda; de ‘hava intet förstånd de äro allasammans stamma hundar som iclee skälla; de ligga och Fortsätt läsa

Utanför lägret

Predikan av Arne lmsen  Upptecknad från bandspelare för denna tidning Det har gått några årtionden sedan fältropet ”utanför lägret” ljöd. Men den, som har läst något i väckelselitteraturen, den vet, att detta rop varit mycket aktuellt. Utanför lägret för att bära hans smälek. Nu skall jag tala något om detta Fortsätt läsa

”Santa Claus”, jultomten och avguderi

Miss Nell F. Hall  Utan tvivel var det ett svårt slag för satan, när Guds sons födelse splittrade tiden och delade tidsåldrarna. En ny tideräkning började och människan måste, antingen hon ville eller inte, börja räkna antingen framåt eller bakåt från den tidpunkt, när Barnet i Betlehem kom till denna Fortsätt läsa