Lammets natur

Undervisning av Emanuel Johansson

Evangelium är enda räddningen för människor idag. Människan är fördärvad på grund av synden, men det finns ett medel till förvandling. Jesus Kristus kom, han gav sitt eget liv för att vi skulle kunna bli frälsta. Det enda som kan åstadkomma en förvandling i människans liv är den nya födelsen.

En opånyttfödd människa kan vara religiös, hon kan ha vissa handlingsmönster och försöka leva på ett visst sätt. Men det räddar henne inte. Därför krävs det en förvandling, en pånyttfödelse, för att hon ska kunna blir räddad, frälst och få gemenskap med Gud.Människan är skapad för gemenskap, för umgänge med Gud. Tänk att vi som församling, som kristna, sitter inne med svaret, den sanning som kan bli till förvandling och frälsning för människor idag. Det är ett stort privilegium att ha fått vara med om detta under i sitt liv. Det är också ett stort privilegium att få vara ett redskap för Gud att förmedla ett sådant budskap vidare till människor.

När vi läser om Jesus, så läser vi ofta om Lammet. I Johannes evangelium står att när Johannes Döparen fick se Jesus, sa han:-Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: ”Se, Guds Lamm, som borttager världens synd! (Joh 1:29)Vi läser detsamma längre fram:-När då Jesus kom gående, såg Johannes på honom och sade: ”Se, Guds Lamm!” (Joh 1:36)Hela evangelium är inrymt i denna sats om Guds Lamm. Han blev försoningsoffret för oss. Många gånger i Nya Testamentet står det om Lammet. En beskrivning står i Uppenbarelseboken:-Då fick jag se att mellan tronen och de fyra väsendena och de äldste stod ett lamm, som såg ut såsom hade det varit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, det är Guds sju andar, vilka äro utsända över hela jorden. Och det trädde fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. -Och när han tog bokrullen, föllo de fyra väsendena och de tjugufyra äldste ned inför Lammet; och de hade var och en sin harpa och hade gyllene skålar, fulla med rökelse, det är de heligas böner.-Och de sjöngo en ny sång som lydde så: ”Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor, av alla stammar och tungomål och folk och folkslag, och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster, och de skola regera på jorden”-Och i min syn fick jag höra röster av många änglar runt omkring tronen och omkring väsendena och de äldste; och deras antal var tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen. Och de sade med hög röst: ”Lammet som blev slaktat, är värdigt att mottaga makten, så ock rikedom och vishet och starkhet och ära, och pris och lov.”-Och allt skapat, både i himmelen och på jorden och under jorden och på havet, och allt vad i dem var, hörde jag säga: ”Honom, som sitter på tronen, och Lammet tillhör lovet och äran och priset och väldet i evigheternas evigheter.” Och de fyra väsendena sade ”amen”, och de äldste föllo ned och tillbådo. (Upp 5:6-14)Här läser vi om Lammet som blev slaktat. Den seger som Jesus vann på Golgata – vilken oerhörd betydelse den har. I evigheternas evigheter är denna seger som han vann av oerhörd betydelse.Ett lamm – vad är det för något? Det är så litet, så svagt, så hjälplöst. Det kan inte försvara sig mot något, det kan inte ge sig på något heller. Ett lamm kan man tycka är ömkansvärt. Så kan vi läsa om ett annat djur. I Uppenbarelseboken 13 läser vi om vilddjuret. -Och han ställde sig på sanden invid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.-Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. (Upp 13:1-2)Här läser vi om ett vilddjur som liknar en panter. Om man studerar de stora rovdjuren i djurvärlden blir man riktigt imponerad. Vilken styrka, vilken respekt de inger dessa egenskaper! Fötter som en björn, gap som ett lejon. Ett lejons gap kan skrämma den modigaste och starkaste. Vilken styrka! Människor beundrar sådana här styrkedemonstrationer. Någonting som är stort och starkt, något som är väldigt. Men samtidigt skrämmer det. Rovdjuren drar sig inte för att roffa åt sig och använda sin styrka för att krossa och förstöra. Det finns säkert mycket att säga om dessa ting, men jag tänkte på Guds rike i förhållande till världens rike, och den kamp som pågår idag mellan Guds rike och världen. Om vi tittar på Guds rike på jorden, så vet vi att det är något litet, något som inte ser så mycket ut. Det ser hjälplöst ut, medan all världens organisationer och makter erbjuder en väldig demonstration. När vi läser undervisningen i Nya Testamentet så förstår vi att det är något speciellt att vara i Guds rike. Det är inte alla som ser Guds rike. Det är frestande för församlingen att låta sig tjusas av den styrka och makt som världen erbjuder.Om man fortsätter läsa i Uppenbarelseboken talas om ytterligare ett vilddjur, som steg upp ur jorden. Det hade två horn, likt ett lamms, men det talade som en drake. Hur kommer det sig att det hade likhet med ett lamm, men ändå var ett vilddjur?Vad kan det ha sitt ursprung ifrån? Kan det vara så att det började som ett lamm, men har förändrats och blivit ett vilddjur? Det här möter oss i Jesu undervisning, särskilt i liknelserna då han talar om himmelriket:-En annan liknelse framställde han för dem; han sade: ”Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tager och lägger ned i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp, är det störst bland kryddväxter; ja, det bliver ett träd, så att himmelens fåglar komma och bygga sina nästen på dess grenar.”-En annan liknelse framställde han för dem: ”Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tager och blandar in i tre skäppor mjöl, till dess alltsammans bliver syrat.” (Matt 13:31-33)Om man inte tänker sig för då man läser, kan man komma fel. Här i församlingen har vi fått god undervisning om dessa ting, men var man än vänder sig annars, hör man: o så underbart med Guds rike, att det ska bli stort och mäktigt, utbreda sig över hela världen och få inflytande på samma sätt som den här surdegen. Vi ska till och med arbeta aktivt och sprida den här surdegen i världens rike så vi kan påverka på bred front och bli en maktfaktor i tiden på det sättet. Men då kan man börja titta närmare på vad det innebär. En gång samtalade jag med en religionsvetare. Han sa att kristendomen var egentligen bara en liten sekt i början, som inte alls hade någon stor betydelse. Det var först flera hundra år efter det Jesus levde och bibeln skrevs som kristendomen verkligen blev en religion och fick betydelse i världen. Jag hade aldrig hört kristendomen presenteras så, men jag tänkte då på hur rätt han egentligen hade. Han var själv ateist men religionsvetare. Från sin synvinkel såg han den tydliga skillnaden mellan evangelium, det som var ifrån början, och hur det sedan utvecklades, blev en statsreligion och fick inflytande i samhället osv. Det var liksom två vitt skilda ting. Det är helt sant. Evangelium kan aldrig få sin plats i världens rike. Då förändras det och blir något annat. Församlingen utsätts ständigt för krafter som vill utnyttja de tankar som finns, utnyttja för att skaffa sig maktpositioner i ett rike som inte är Guds rike.

Det är fortfarande endast evangelium som kan frälsa och rädda människor. Det måste till en förvandling. Om vi ska vara en surdeg som ska försöka påverka i samhällsfrågor och blanda sig i politiken osv. kan det kanske ändra debatten litet, men det frälser inga människor. Församlingen måste koncentrera sig på de medel som Gud har gett. Vi vet att redan Jesus, då han vandrade här på jorden, fick det här förslaget av djävulen själv: -Om du faller ner och tillbeder mig, så ska jag giva dig… Och så visade han honom hela världen. Jesus stod fast i den prövningen, men tyvärr är det många som inte stått fast. Vi måste ta vara på den undervisning vi fått. Hade inte dessa frågor en avgörande betydelse när Maranataväckelsen började. I de etablerade sammahangen kom nya tankar in. I Pingströrelsen startades dagstidningen Dagen och även ett politiskt parti och det var då en skara såg sig nödgade att gå ut utanför lägret.Idag har vi facit i hand. Vad är Kristdemokraterna idag? Kd förespråkar fri abort, man är lojal i frågor som rör homosexualitet, ja, anses inte den kristna stämpeln vara alldeles förlegad och opassande. Mönstret är tydligt: Knappt hinner man in i det politiska livet innan man blir en del av vilddjursystemet. Kanske tanken först var att man skulle påverka och förbättra samhället – bli en surdeg, sedan står man där och ger efter och urvattnar, anpassar och gör om. Det som en gång varit ett enkelt evangelium, blir en inomvärldslig makt. Lammet har blivit ett vilddjur.

Vi vet hur ett inomvärldsligt rike fungerar. Det måste ha möjligheter att försvara sin ställning. Det krävs militär makt med vapenarsenaler för att kunna mäta sig med andra riken. Ingen vill idag ställa sig bakom korstågen som ändå hade stor betydelse för kristendomens position i världshistoriens maktspel. Men vad är egentligen skillnaden på det som skedde då och det som sker idag? Det är inte bara katolska och ortodoxa kyrkan som välsignar vapen som är till för att döda, men många som står oss mycket närmare. Exempelvis i Livets Ord i Uppsala har man sagt att man måste kunna försvara sitt land, även om det innebär att döda med kulsprutor och bomber. När det gäller Israel, säger man att det har rätt att försvara sig. Och ger på så vis sitt bifall åt bombräder som skickar en och annan muslim till helvetet. Vi vet att i USA finns flera fria församlingar med samma syn. George Bush är medlem i en kyrka och får det tydligen att gå ihop med allt dödande. Vi tänker: hur kan det vara så här. Det står ju så enkelt och klart i buden: Du skall icke dräpa. Kan det bli enklare? Om man räknar församlingar som vågar stå för budet Du skall icke dräpa, är det inte alls många. Det på grund av att man så gärna vill ta del av denna styrka, denna storhet som finns i världens riken. Men tänk att få tillhöra Lammet som blev slaktat för vår skull. Lammet tvingar sig aldrig på, men erbjuder en underbar lösning. Det här säger något om Guds personlighet, hur han tänker, hur han arbetar. Vi kan läsa några ord från Matteus till slut:-Då kallade Jesus dem till sig och sade: ”I veten att furstarna uppträda mot sina folk såsom herrar, och att de mäktige låta folken känna sin myndighet. Så är det icke bland eder; utan den som vill bliva störst bland eder, han vare de andras tjänare, och den som vill vara främst bland eder, han vare de andras dräng, likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.” (Matt 20:25-28)Här ser vi något av Lammets natur. Vi kan aldrig genom något system påtvinga människor evangelium eller få människor att bli bättre. Men tänk att vi kan ge ut vårt liv för evangelium, på samma sätt som Jesus gav sitt liv redan medan han gick här på jorden. Det är vår kallelse. Om vi vill representera Guds rike här i tiden, gäller det att stå för Lammet som blev slaktat.

Det är sant; Vildjurets metoder för att tvinga folket att passa dess syften har förfinats och förbättrats, den religiösa massans sålunda. Men, Lammets folk har ingen rätt att nyttja sig av vilddjurets tvingande styrkedemonstrationer och får aldrig visa upp sig inför världen på det sättet. Risken finns att vi faller offer för påtryckningarna i världen men då förlorar vår identitet, förvandlingskraft och suveränitet.Det andra vilddjuret som det står om i Uppenbarelseboken 13 är väldigt religiöst. Så länge vi är här i tiden, finns risk att vi hamnar i den religiösa massan. Låt oss hålla oss nära Jesus. Låt oss tillhöra Lammet som har friköpt oss. Låt oss inte falla offer för världens påtryckningar och erbjudanden, utan följa Jesus. Måtte vi kunna se, som Johannes såg. Se Guds Lamm, som borttager världens synd. Det är fortfarande bara evangelium om Jesus som kan bli människor till räddning, frälsning och förvandling. Ska vi tro det profetiska ordet så kommer Lammet att stå som slutsegrare, medan vildjuren hur starka de än verkar kommer att gå under. Det gäller för oss att välja rätt idag. Vi ska inte tro att vi kan vara bättre än Gud och hitta på bättre metoder och arbetssätt än det han presenterat för oss i evangelium. Evangelium är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Amen.Låt oss bedja för församlingen, för den fortsatta kampen!

Föregående inlägg Kortnytt
Nästa inlägg Vila i Gud – högsta grad av aktivitet

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x