Skolans totalitära mål

Analys av Berno Vidén

Tidigare i år tvångsomhändertogs en tonårsflicka i Tyskland på ett brutalt sätt och spärrades in för psykiatrisk tvångsvård. Hennes brott var att hon fick hemundervisning, dvs hon undervisades i hemmet av sina föräldrar. The Washington Times rapporterar om hur den varmt troende familjen som tidigare flytt undan den sovjetiska förföljelsen nu upplever samma fasor i det land dit de tagit sin tillflykt. Sovjetregimen förföljde dem på grund av att de är baptister. I Tyskland förföljs familjen för att de vill tillämpa en självklar föräldrarätt, nämligen att hemundervisa. Enligt samma källa ställer sig samtliga politiska partier i Tyskland bakom skoltvånget genom att säga: ”Tvånget att delta i skolan är ett civilt tvång, och det kan inte fifflas med.”Familjen kriminaliseras i strid med mänskliga rättigheter som ratificerats av Tyskland och i strid med FN:s stadgar för familjerätten, något vi återkommer till längre fram i texten.Hemundervisning har varit illegalt i Tyskland alltsedan Adolf Hitler kriminaliserade den 1938, då han i nationalistisk anda beordrade att samtliga barn skulle gå i statens skolor. Av den anledningen finns det idag endast 500 barn som hemundervisas i ett land med mer än 80 miljoner invånare. De som dock väljer att hemundervisa sina barn förföljs utan barmhärtighet.Situationen är knappast bättre i övriga Europa, där den Strassbourg-baserade domstolen för mänskliga rättigheter, vars juridiktion omfattar alla EU-länder, sistlidna september dömde till den Hitlerinförda skollagens fördel, genom att fastslå att reglerna för rätt till utbildning ”av naturliga skäl bör regleras av staten”. Den tyska domstolen får här stöd i sin formulering:

-Skolan representerar samhället, och det ligger i barnens intresse att bli en del av samhället. Föräldrarnas rätt att undervisa går inte så långt som att beröva barnen den erfarenheten.

Domstolen fastslår här att det ligger i barnens intressen att fostras i samhällets skolor som om det vore enda vägen att fungera i samhället i övrigt. Ett skrämmande perspektiv med totalitärt tänkande lyser igenom.
The Washington Times fortsätter med varnande ord beskriva hur EU inte lärt av historien genom att hålla dessa nazistiska lagar vid liv och sända oliktänkande, även barn, till psykiatriska kliniker. Precis på det sätt Sovjet brukade göra. Enligt samma källa omnämns även hur Förenta Nationerna arbetar på att inskränka föräldrarätten ytterligare. Författaren påpekar att i artikel 29 i barnkonventionen framkommer att staten ska styra barnens fostran. Det finns signaler från flera europeiska länder som visar att FN-konventionen används för att motarbeta hemundervisningen. I USA varnas för att konventionen kan komma att kriminalisera hundratusentals föräldrar som idag bedriver hemundervisning.
Då nuvarande skollag framarbetades var meningen att hemundervisningen skulle förbjudas. Lagförslaget gick aldrig igenom eftersom det strider mot mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att leva upp till. Av den anledningen har vi idag en paragraf i Skollagen som inte bara medger utan också säger att ”Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ…” (10 kap 4§)Trots detta klara direktiv agerar berörda kommuner i enskilda fall motstridigt genom att avslå ansökningar från föräldrar som valt att hemundervisa. Det finns förarbeten till Skollagen som preciserar att hemundervisning kan tänkas som godtagbar ersättning om någon speciell yttre omständighet föreligger, men samtidigt sägs att vilka skäl som kan gälla får avgöras från fall till fall utifrån barnens intressen. Men lagen i sig uttrycker inga tvivel om att en förälder som kan ge sina barn ett fullgott alternativ bör beviljas tillstånd.I Sverige finns familjer som under decennier haft hemundervisning med sina barn, något som skett med stöd av lagen, godkännande av berörd kommun och i samarbete med den skola som ansvarar för tillsyn. Prov har genomförts, hälsovårdskontroller likaså och kontrollerande skola har inte haft några som helst invändningar eller klagomål på verksamheten.Under förra året kunde flera hemundervisande föräldrar notera en märkbar kursändring hos de lokala myndigheter som har ansvaret att utverka tillstånd för undervisningen, något som visat sig bero på påtryckningar från högre instans. Helt plötsligt kommer nya signaler utan förvarning som över en natt kriminaliserar föräldrarna genom att inlämnade ansökningar avslås. Föräldrarna hotas med vite om barnen inte infinner sig vid den kommunala skolan. Det har egentligen inte presenterats några som helst skäl till denna nya praxis men vad som går att utläsa är att en anpassning där staten vill ha mer inflytande över barnens fostran är på stark frammarsch. Staten kan inte längre tillåta att föräldrar själva fostrar sina barn, utan att fördenskull ange vare sig religiösa eller andra filosofiska orsaker. Där har vi de nya politiska greppen som lyser igenom i dagens samhälle. Begreppet religionsfrihet plockas bort och istället talas om en objektiv påverkan som enbart statens olika institutioner kan erbjuda. Föräldrarätten får ge vika, trots att Sverige år 1995, utan undantag, som lag ratificerade hela Europakonventionen, där det i tilläggsprotokollet om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgats att:

-Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Sverige har tidigare reserverat sig mot denna artikel då man var rädd för att föräldrar skulle ta barnen ur skolan av religiösa eller filosofiska skäl. Men 1995 återkallade regeringen denna reservation med motiveringen att den inte längre behövdes eftersom all undervisning enligt Skollagen skall vara objektiv. Där måste föräldrarätten underordna sig barnens rätt, som man säger. Men dagens skollag som gäller från 1985 och som legat till grund för kommunernas godkännande av åtskilliga föräldrars hemundervisning, fanns alltså innan Sverige tog bort reservationen. Man kan fråga sig vad som är på gång. Något som man tydligt markerar är att staten arbetar målmedvetet med att införa en enkelriktad undervisningsmiljö, där det inte får förekomma någon annan påverkan än den samhället själv ger genom sina värderingar.
Under en längre tid har det varit på gång att genomföra en ny skollag. Nu ligger ett i stort sett färdigt förslag redo att godkännas av riksdagen. Nya lagen beräknas träda i kraft den 1 juli 2008. Vad gäller rätten till hemundervisning har en formulering tillkommit. Utan att precisera så anger kap 17 § 15, där alternativ undervisningsform finns med, att särskilda skäl ska föreligga för tillåtande av hemundervisning. Vad särskilda skäl är kommer förmodligen att bli en stridsfråga. För en förälder som av olika skäl väljer att undervisa sina barn i hemmet finns det självfallet skäl därtill. De skälen hör till föräldrarätten att vårda och fostra sina barn efter religiös eller filosofisk övertygelse. Men frågan är hur länge myndigheterna kommer tillåta att föräldrarätten går före det man kallar Barnens rätt. Där är det samhällets intressen som avgör. Och hur EU ser på avvägningen visar exemplen i den här artikelns inledning.

Föregående inlägg “Jag har blivit frälst!”
Nästa inlägg Lägg av allt som är till hinder!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x