Vad är Sodom?

Undervisning av Hans Lindelöw

Niklas Olaison har intagit platsen som en av teologerna för den homosexuella rörelsen som blivit HBT-rörelsen, vilkas ”frigörelseveckor” på 1970- och 80-talet har blivit ”Pride-veckor” under 2000-åren.Tar han därmed sin plats i ledet som bildats efter Ludvig Jönsson, Lars Carl-zon, Krister Stendahl, Eva Brunne, missionsföreståndaren Bengt Lorenzi m.fl. som tidigare år har officierat och proklamerat den från Bibelns undervisning avvikande livsstil som demonstrerats i de omnämnda ”veckorna”, som en godtagbar livsstil?Efter att ha deltagit i två ”queera bibelstudier” som letts av honom under årets vecka, förefaller det vara så. Torsdag eftermiddag var det dags att läsa igenom berättelsen om Sodom i för-sta Moseboken, kapitel 19. Ett dussintal mer eller mindre HBT-bekännande, och jag, hade satt oss runt ett bord där prästen höll ett till formen föredömligt bibelstudium, eftersom han lämnade stort utrymme åt de deltagande att själva vara aktiva med bibelläsning, synpunkter och frågor. Men om innehållet kan nog ett och annat sägas.Det låg ju makt uppå att inte tolka texten ”homofobiskt”. Och då syntes det oförklarligt för flera av de deltagande varför Gud överhuvudtaget måste straffa Sodom och Gomorra, och var fanns för den delen Gomorra i det hela? Och som en av de deltagande uttryckte det:

-Det står att ”HERREN lät eld och svavel regna över Sodom och Gomorra”, – vad är det för Gud? Är det en Gud vi känner? Är det överhuvudtaget Gud?

Efterhand som samtalet förlöpte röjde dock prästen en och annan lärdom, även om det ju framför allt var obegripligt – ”vad ondskan i staden är”.Vad är Sodom, vad representerar själva uttrycket, namnet ”Sodom” i Bibeln, är jag provocerad att fråga mig själv först och främst, efter det ”queera” bibelstudiet på torsdageftermiddagen under ”pride”-veckan i Stockholm 2007. Detta namn, namnet på en geografisk ort , en stad, vid tiden för patriarken Abrahams vandringar återkommer ju vid flera tillfällen i Skriften, och spelar för det mesta rollen av ett avskräckande exempel, som sådant, eller i jämförande syfte. Och det kan också vara så att det finns värre exempel än Sodom, vilket ju Herren Jesus själv understryker vid ett tillfälle i Matteus-evangeliets elfte kapitel:

-Och du, Kapernaum, skall väl du bliva upphöjt till himmelen? Nej, ned till dödsriket måste du fara. Ty om de kraftgärningar som äro gjorda i dig hade blivit gjorda i Sodom, så skulle det hava stått ännu i dag. (Matt 11: 23)

Det var alltså värre i Kapernaum än i Sodom, enligt Jesus, och efter vilka kriterier bedömde Jesus då situationen?Det kanske blir tillfälle att studera det närmare längre fram.Ett annat tillfälle då Sodom nämns, är i profeten Jesajas bok, i samband med ett budskap om en annan ort som kallas ”Babel” och som också spelar en bestämd roll i Bibeln:

-Och det skall gå med Babel, rikenas krona, kaldéernas ära och stolthet, likasom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra. (Jes 13: 19)

Om inte Babel och Sodom är varandra lika annars, vilket de ju förefaller vara, så kommer deras slutliga öde att kunna jämföras.Vad är karaktaristiskt för det slag av omstörtning, som drabbade Sodom och Gomorra, liksom Babel?Det finns något plötsligt och oväntat över det hela. Kan det vara annat än oväntat, när Lot nyligen hade bosatt sig där, eftersom området i hans ögon: ” ..var… såsom HERRENs lustgård..” (1 Mos 13: 10)Plötsligt och oväntat kom denna omstörtning, och på samma vis gick det för Babel, enligt profeten Daniel´s femte kapitel.Även i Nya Testamentet finns ett ”Babel”, eller Babylon, och där står det mer uttryckligt, vad som väntar detta Babylon. I Uppenbarelsebokens artonde kapitel kan vi läsa:

-Och jordens konungar, som hava bedrivit otukt och levat i vällust med henne, skola gråta och jämra sig över henne, när de se röken av hennes brand. De skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina, och skola säga: ”Ve, ve dig, Babylon, du stora stad, du starka stad! Plötsligt har nu din dom kommit.” (Upp 18:10)

-I ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit förödd.’…” (v 17)

Allt sker plötsligt och oväntat.Detta om karaktären av den omstörtning som en gång drabbade Sodom.

Varför drabbade detta öde Sodom?Faktum är att profeten Hesekiel ger definitivt besked. Han talar också om Sodom som ett avskräckande exempel, men säger att det finns eller har funnits värre städer än Sodom. I Hesekiels bok kapitel sexton står detta i den kontext där HERREN talar till Jerusalem:

-Så sant jag lever, säger Herren, HERREN: din syster Sodom och hennes döttrar hava icke gjort vad du och dina döttrar haven gjort. Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd, understödde hon likväl icke den arme och fattige. Tvärtom blevo de högfärdiga och bedrevo vad styggeligt var inför mig; därför försköt jag dem, när jag såg detta. (Hes 16:48-50)

I jämförelse med de översättningar jag har tillgång till tycks folkbibeln ha träffat mer rätt när det gäller vers 49:

-Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige.

Också King James har här satt kolon efter ”Sodoms synd” och börjar med att räkna upp ”högmod”, och adderar sedan som sista punkten att ”hon hjälpte inte den nödställde och fattige.” Högmod är ju något annat än höghet, och i Youngs bokstavliga översättning står det ”arrogans”.Här står alltså inget direkt om homosexualitet. Och det uppenbarligen homosexuella gäng män som samlades omkring Lots hus i skydd av mörkret, tycks vara en förtrupp som spelar ut det jämförelsevis lilla onda, medan det stora onda, sitter i bakgrunden, i en arrogant hållning som inte minst uttrycker sig i själva det orättfärdiga ekonomiska system som Sodom utgjorde, och som särskilt drabbade de arma och fattiga. Enligt aktuelle ”pride”-teologen så är också uttrycket ”sodomi” som beteckning på homosexualitet, ett katolskt, kyrkligt begrepp som skapades på 1000-talet, och det tycks verkligen ha skapats med en baktanke att skydda den romersk-katolska kyrkan från en mer träffsäker kritik, inför hennes största tid i historien, vad det gällde världslig makt och dominans. Den tiden kom ju under 1200-1300 talet.Om ”sodomi” ska användas som ett uttryck som särskilt är ägnat åt att beteckna Sodoms synd, så verkar det ju onekligen mer bibeltroget att använda det som en amerikansk kongressman lär ha gjort, när han reste sig i talarstolen och anklagade föregående talare att vara ”sodomister”, varpå stor upprördhet följde. Men han menade med det att kollegorna var arrogant och inte understödde de arma och fattiga på sina hemorter. Detta var också en episod som återgavs av teologen/prästen som höll det ”queera” bibelstudiet.Varför drabbade domen Sodom? Det var för dess synds skull och för de arma och fattigas jämmerrops skull. Och det var vad HERREN hade sagt:

-Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår. (1 Mos 18:20)

Och vad var dess synd? Enligt Hesekiel bestod denna synd framför allt i arrogans, men också i det som sedan följde. Och det lär knappast kunna uteslutas att själva homosexualiteten ingår i bilden. Det stämmer illa med aposteln Paulus undervisning i Romarbrevet eller i 1 Korintierbrevet att utesluta detta. Tyvärr är det ju vad man gör, och det kan knappast hjälpa den svåra, sodomitiska situationen överhuvudtaget.D.v.s. homosexualiteten är inte den stora synden, men det är fel att säga att det inte är synd. Och vill man vara riktigt trogen mot Romarbrevets undervisning här, så är homosexualiteten inte synd bara, utan framför allt syndens straff (Rom 1:26 – 27)Här har nämnts om två saker.Det första är karaktären av domen över Sodom, att den kom så plötsligt och oväntat.Och det är det den gör! Sodom är nämligen inte en historisk händelse bara, utan en profetisk, eftersom den har profetisk tillämpning, enligt vad såväl Jesus som hans efterföljare och vittnen betygar. Det andra som nämnts är frågan varför Sodom blev dömt. Och den avgörande första orsaken säger Hesekiel vara dess invånares arrogans.
En tredje fråga återstår att behandla, just den om Sodom är passé i profetiskt avseende, eller ej. Och det finns ett par ställen i Nya Testamentet som belyser denna frågan. Dels det som Jesus säger i Lukasevangeliets sjuttonde kapitel, när han beskriver karaktaristiska framtida trender i hela världen, inför det att hans egen tillkommelse förberedes:

-Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde, men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans, alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras. (Luk 17:28-30)

Han hade tidigare sagt något om Noas tid, en tid som också erfor en plötslig och oväntad intervention, när Gud sände floden som ledde till en omfattande översvämningskatastrof.Det plötsliga och oväntade ska nu komma att drabba hela världen igen, och det som skedde i ett par städer och med dem, kommer att upprepas i universell skala. Det vill säga, hela världen blir ett Sodom. Alla städer blir sodomlika. Uppenbarelseboken får också med detta universella sodomsperspektiv i det elfte kapitlet, där det står om de två vittnena som inför hela världens ögon ska bli dödade av vilddjuret:

-Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora staden som, andligen talat, heter Sodom och Egypten, den stad där också deras Herre blev korsfäst. Och människor av allahanda folk och stammar och tungomål och folkslag skola i tre och en halv dagar se deras döda kroppar ligga där, och de skola icke tillstädja att kropparna läggas i någon grav. Och jordens inbyggare skola glädjas över vad som har vederfarits dem och skola fröjda sig och sända varandra gåvor; ty dessa två profeter hade varit en plåga för jordens inbyggare. (Upp 11:8-10)

Två profeter som är en plåga för jordens inbyggare. De stod alltså för något annat, dessa två profeter, än vad majoriteten hade vant sig vid att höra. Vad kan det ha varit? Kan det vara så, att hela världen kan bli en idyll för människor som inte fruktar Gud? Och då vill man bli av med allt som kan störa den idyllen.Ett universellt Sodom – i ändens tid. Dess karaktär är framför allt arrogant, och i dess skugga lever och frodas alla slags synder och missgärningar som Kristi budskap avvisar, förkastar och fördömer som synd och missgärning – även homosexualiteten! Ett tecken på att ett plötsligt slut ska komma, när också Jesus, Guds Son, ska komma.Och vad var det som gjorde Kapernaum till en värre stad än till och med Sodom? Med Johannesevangeliet så får vi veta att den stora och arroganta synden framför alla andra är att inte ta emot och tro på Jesus när han kommer till oss, då när han ter sig som en av det universella Sodoms arma och fattiga men med Den Helige Andes vittnesbörd (Joh. 16:7).Så ser alltså min uppfattning ut när det gäller frågan om Sodom, och berättelsen i 1 Mos. 19:e kapitel. Med viss anknytning till ett ”queer”-bibelstudium, men absolut inte mer.Domen över det universella Sodom kommer plötsligt, likasom den har kommit över något annat Sodom i världshistorien! Det gäller att vara redo, att rätt bedöma tidstecknen.

Föregående inlägg Ett ögonblick av nåd!
Nästa inlägg – Skall inte du räcka upp din lilla hand också?

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x