Nya skollagen går i DDR’s spår

Text: Berno Vidén

Riksdagen röstade nyligen igenom regeringens förslag till ny skollag, vilket innebär att den valfrihet som tidigare fanns för alternativ undervisning nu är borta. Lagen för därmed Sverige ett steg närmare till att vara ett totalitärt samhälle – åtminstone inom skolväsendet. I EU finns det bara ett annat land som har en så pass restriktiv skollag som den nya svenska, där hemundervisning är förbjudet. 1938 antog den tyska nationalförsamlingen under inflytande av tredje rikets diktaturvälde en skollag som alltjämt är gällande. Som resultat av den lagen har tyska familjer i våra dagar tvingats lämna sitt hemland. De har ansökt och beviljats asyl i USA på grund av att de förföljts i sitt hemland då de nekats rätten att hemundervisa sina barn. En liknande lag är nu framröstad i svenska riksdagen under den falskflaggande vinjetten ‘för kunskap, valfrihet och trygghet’.

Enligt nya lagen tillåts ingen förälder bedriva hemundervisning av religiösa eller filosofiska skäl. Enda sättet att få en ansökan beviljad är om det finns ‘synnerliga skäl’ som motiverar hemundervisningen, dock godkänns inte religiösa eller filosofiska skäl. Lagen står i strid med mänskliga rättigheter, vilka exempelvis kommer till uttryck i Europeiska konventionen och gäller som svensk lag:

-Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. 

Att Sverige idag har en näst intill totalitär skollag utan valfrihet, är inget som arbetats fram enbart under nuvarande regerings mandatperiod. Anpassningen har ägt rum ända sedan 60-talet, då Sverige mer eller mindre öppet utövade flitigt utbyte med det socialistiska DDR (Östtyskland), ett utbyte som pågick ända fram till Berlinmurens fall 1989, och även därefter. Idealet var att skapa en skola för alla, en så kallad enhetsskola. Ett slagord som användes var att bygga en “gemensam front mot den borgerliga skolpolitiken”. Något överraskande är att det nu blev den borgerliga alliansen som drev igenom nya lagen.

Enligt boken ‘Inte bara Stasi’ av Birgitta Almgren, var samarbetet mellan länderna långt gånget och statistiskt sett fanns det under flera år en lärare på varje svensk skola som fortbildats i DDR. En fråga som under åren diskuterades mellan Sverige och DDR var om begreppet objektiv kunde betraktas som neutral, opolitisk, varvid man kom fram till att det inte kunde finnas någon skola som inte var ideologisk. Dock är det objektiviteten regeringen stöder sig på när man säger att ingen längre får bedriva alternativ undervisning av religiösa eller filosofiska skäl.

Föräldrarnas roll i sin fostrargärning blev alltmer marginaliserad allteftersom åren gick och nya främst socialistiska tankar slog rot. 60-talets frigörelseprocesser, där alla barn från tidig ålder skulle in i samhällets förskolor och mödrarna ut i förvärvslivet, bidrog starkt till att många familjer splittrades. Staten krävde alltmer makt och inflytande över den enskildes valfrihet.
Nya skollagen ska enligt riksdagsbeslut tillämpas på undervisning från och med juli månad 2011. Men redan idag vet vi att flera kommuner hanterar frågan om hemundervisning med stor misstänksamhet och mycket okunskap. Familjer som tidigare beviljats hemundervisning har senaste året fått avslag på sina ansökningar gällande det nu avslutade läsåret. Därutöver har en del också under hot om vite mer eller mindre beordrats att sända sina barn till den allmänna skolan kommande augusti. Lagen står dock fortfarande på föräldrarnas sida, fram till 2011. Kampen går vidare.

Föregående inlägg Kortnytt
Nästa inlägg Förverkligad i Jesus Kristus

Relaterade inlägg