Vi har bara ett liv

Missionsrapport av Varghese Thomas

Idag kan jag resa från plats till plats. Språket har jag fått genom Guds nåd och kan därför undervisa och inspirera många unga att bli Herrens tjänare, vilka sedan kan gå runt och bedja och bygga upp små grupper. Jag har fått se att mycket sker genom bön. När människor upplever den levande Guden kan de inte glömma honom, även om de måste riskera sina liv. Många tar steget att börja dyrka den levande Guden; de upplever skönheten i att bli fri, att få komma ut ur mörkret. Vi vet vilken glädje det är att vara i Jesus Kristus.

Jag vill tala om Indien och om den vision jag fått av Gud. I Esters bok i bibeln talas i första kapitlet om Ahasverus som regerade från Inden till Etiopien över etthundratjugosju hövdingadömen. Vi förstår att Indien är ett väldigt gammalt land och varje gång jag läser om det blir jag glad. Hur mycket gladare borde vi då inte vara över att ha våra namn skrivna i Livets bok. Gud är den som skriver in våra namn i Livets bok. Det är en stor glädje att veta att fastän vi inte gjort något för detta, så har vi våra namn skrivna där.

Från Matteus 28 läser vi:
– Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:10-20)
Det här är ett starkt påbud från Jesus. Det är en befallning, en direkt order. Den store kungen, konungarnas Kung, har manat oss att gå ut. Ordet evangelium heter på engelska ”gospel”, och börjar med bokstäverna go – gå! Det innebär att vi ska gå ut och tala om Guds godhet. Om vi inte går ut, så får vi ingen välsignelse. Även ordet Gud på engelska (God), inleds med bokstäverna go. Gud är alltså den förste missionären som kommer till ett land. Han sände ut sina lärjungar i världen och därför är det viktigt att också vi går ut med detta budskap.
I första Moseboken kapitel 12 säger Gud till Abraham:
– HERREN sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. (1 Mos 12:1)
Abraham bodde bland sitt eget folk, och Gud manade honom: Gå till den plats jag ska visa dig. Han kunde inte språket, han kände ingen där, han visste inte vilket klimat det var där. Han hade inga kontaktadresser. Ingenting. Han var inte ens en ung man, han var sjuttiofem år gammal. Det betyder att Gud kan kalla också en som är gammal. Abraham fick inte ens reda på vart han skulle gå. Det var totalt okänt för honom. Men Gud ville välsigna hela världen genom en lydig människa. Om inte Abraham hade gått skulle Jesus inte ha kunnat födas in i hans släkt. Abraham var lydig, därför föddes Jesus in i hans släkt och Guds löften fullbordades i Abrahams släkt. Vi kan läsa flera uppmaningar här: Lämna ditt land, gå ut ifrån din släkt och från din faders hus.
När Abraham gav sig iväg, så tog han med sig sin fru och många andra. Men han var tvungen att lämna sitt land och sin faders hus. Han var också tvungen att se efter vart Gud visade honom att gå. Det är underbart om vårt liv får vara på det sättet. Idag har vi mobiltelefoner, och det är väldigt lätt att få tag på någon eller komma fram till en plats. Men Abraham hade också en mobiltelefon i sin tid. Den mobilen finns fortfarande. Vi behöver den kontakten. Om varje människa som går ut i Guds tjänst har den mobiltelefonen i sin hand, så tror jag de får hundratals vittnesbörd och de blir använda i Guds tjänst på ett mäktigt sätt. När Gud börjar tala med någon så fullbordar han sin plan i deras liv. Det är bäst att lyda Gud för då får man välsignelser. När Abraham lydde Gud fick han flera välsignelser.

Vi läser vidare i 1 Mos 12:
– Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” (1 Mos 12:2-3)
Herren lovade Abraham att han skulle välsigna honom. Ibland undrar vi över många ting när Herren säger åt oss att gå ut. Hur ska det här finansieras? Vem ska stödja mig? Herren säger: Jag ska välsigna dig. Han säger inte bara att du ska bli välsignad, men: Om någon välsignar dig, så ska jag välsigna dem. Det är alltså en snabb väg att bli välsignad på. Välsigna dem som är välsignade av Gud! Om du möter en människa som du förstår är välsignad, gå då fram och välsigna honom. Välsigna Herrens tjänare, och du ska bli välsignad. Om du förbannar någon som är välsignad av Gud, då kommer Gud också att förbanna dig. Att förbanna någon kan vara att anklaga honom, göra honom illa eller våldföra sig på honom. Guds folk är på ett speciellt sätt välsignat av honom. Ändå kan de bli straffade av Gud. Förbannelsen finns där. Man måste vara väldigt försiktig med att tala illa om Herrens tjänare, de som leder oss. Tala inte heller illa om dina föräldrar och lärare.
Abraham var mycket välsignad när han lydde Guds order. En Guds tjänare som verkligen är en Herrens tjänare och vars hjärta är fyllt av Jesus Kristus, han lyder vad Gud säger åt honom. Vi är ett konungsligt prästerskap och vi är välsignade då vi går ut och talar med människor om Gud. Därför är det så viktigt att vi lyder missionsbefallningen och går ut.

Nu vill jag tala litet om Indien. Det är ett stort land som har många olika folkstammar. Där finns ungefär 1,2 miljarder människor. Befolkningsmässigt passerar vi snart Kina. Landet är mycket tätbefolkat och vi har mer än två tusen olika språk och dialekter. Det finns trettio provinser och alla talar olika språk. 85% av befolkningen är hinduer. Enligt regeringens statistik finns där bara 2,5% kristna. Faktum är att Indien har den näst största muslimska befolkningen i världen. Det finns flera muslimer i Indien än i Pakistan. I Indien finns också många andra religioner. Buddhismen började i Indien. Sedan spreds den till Japan, Kina, Sri Lanka och många andra platser. Men den började i Indien. Där finns också många andra religioner; jainism och en hel del New Age-religioner. Det finns också en mycket gammal synagoga i vårt land och stora muslimska center.

I början av vår tideräkning kom Tomas, Jesu lärjunge, till Indien. Traditionen säger att han byggde upp sju församlingar. Kristendomen har således en mycket gammal tradition i Indien. Tyvärr var det så att de kristna då höll sig i en sluten grupp och förde inte ut evangelium till folket. Men på 1600-talet började det komma missionärer till Indien. De började då gå ut och vinna människor för Gud. Nu har vi missionärer i hela Indien. Förr förväntade vi oss att utländska missionärer skulle komma. De kom från England, från Amerika och från Schweiz. Det kom också missionärer från Sverige. Under första delen av 1800-talet, om jag är rätt informerad, sändes missionärer ut från Sverige, och många av dem dog i Indien. Vad de än gjorde under den tiden så syntes inget stort resultat. Men det de sådde genom sin predikan finns kvar och det bär frukt nu. Nu reser Gud upp vittnen och det sker stora ting i Indien.
Indien börjar få god ekonomi. Det är ett av de största demokratiska länderna, men det finns mycket korruption. Vi har korruptionen i blodet och om det vore möjligt skulle vi också muta Gud. Så fungerar systemet i Indien. Men den nya generationen vill se en förändring och tack vare Guds evangelium sker stora ting. Det finns en portugisisk rörelse i Indien som fört med sig att vi har många katoliker där som bygger skolor och sjukhus, men folket får inte höra evangelium om ingen predikar.

I dag uppväcker Gud människor. Jag föddes i södra delen av Indien och jag sökte Gud tidigt. Problemet är att i Indien finns det många miljoner gudar. Jag har romersk-katolsk bakgrund och det var svårt för mig att hitta en sann, levande Gud. Jag gick från tempel till tempel, från moské till moské och jag gick till olika böneplatser och människor för att få reda på hur jag skulle kunna få frid i mitt hjärta. Jag visste inte vad frälsning och frid var, men Herren kom till mig och från den dagen förstod jag att det var detta jag sökt efter. Jag upplevde frälsning. Då bestämde jag mig för att gå ut och predika evangelium på platser där man aldrig tidigare hört budskapet. År 1987 hjälpte mig Herren att börja bygga upp en organisation. Jag tror på Bibeln där Gud säger: ”Gå ut och jag tar hand om allt!” Vi har en underbar Gud. Smaka och se att Herren är god! Han mättar våra behov på ett underbart sätt. Guds metoder är väldigt olika. Det gäller bara att lyssna till vad Han säger.

Jag gifte mig i januari 1988 och har två barn. Min son har fyllt 24 år och min dotter är 20 år. De båda har tagit emot Jesus och är födda på nytt. Det är underbart att se sina barn komma till Herren. Jag har också en del föräldralösa barn hos mig. En del av dessa föräldralösa barn är nu vuxna och har flyttat ut, men ett fyrtiotal hemlösa av dem bor fortfarande kvar. De är en del av min familj. Det finns också många andra familjer som jag önskar presentera. De är födda till att tjäna Herren. Bibeln lär oss att den rätta tron innebär att ta sig an änkor och faderlösa. Vi har slumskolor, bibelskola och stort församlingsarbete. Vi försöker också hjälpa de behövande. Det händer mycket då vi predikar och delar med oss av evangelium.
Vi får uppleva hur mobben attackerar och dödar kristna, även om polisen försöker skydda de attackerade. Det här händer i Indien och ändå är det många som kommer till Jesus Kristus. Också detta år vill vi i församlingsarbetet satsa så mycket vi kan för att föra så många som möjligt till Jesus, något som är möjligt genom bön.
Vi har bara ett liv. Idag kan jag resa från plats till plats. Språket har jag fått genom Guds nåd och kan därför undervisa och inspirera många unga att bli Herrens tjänare, vilka sedan kan gå runt och bedja och bygga upp små grupper. Jag har fått se att mycket sker genom bön. När människor upplever den levande Guden kan de inte glömma honom, även om de måste riskera sina liv. Många tar steget att börja dyrka den levande Guden; de upplever skönheten i att bli fri, att få komma ut ur mörkret. Vi vet vilken glädje det är att vara i Jesus Kristus.
Dessa människor som förföljer, torterar och dödar de kristna vet inte vad de gör. Av hela sitt hjärta vill de fördärva och döda dessa människor som de menar för in en främmande religion i Indien. Många tror att Jesus föddes i Amerika, så därför tror man att det är amerikaner som sprider alla dessa främmande läror. Men Indien kan förändras! Allt är möjligt när den helige Ande får föra fram evangelium. Jag vet att tusentals människor har kommit till tro genom det evangelium jag fått förmedla. Hundratals barn har fått utbildning. Hundratals familjer har blivit upprättade och de har fått se hundratals under ske. Allt detta på grund av evangelium.
Om vi är redo att gå ut och om vi öppnar vår mun, kommer något att ske. Jag vill nu läsa ur Matteus 24:
 – Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder. (Matt 24:45-51)
Vi tackar Herren att han gett ansvar till den trogne tjänaren. En dag kommer Herren tillbaka, och då vill han finna att hans tjänare troget gör sin plikt.
Vi läser: ”Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom.”
Om Herren kommer en dag då hans folk inte är på rätt plats och troget utför den tjänst de är ålagda att göra, då säger Bibeln att han kommer att hugga dem i stycken. Det innebär att händer och fötter huggs av och separeras i stycken. Det är deras dom som fått evangelium men inte förvaltat det. Jesus sa: Ge folket mat i rätt tid! Föd dem med Ordet! De måste få det eviga Ordet, som kan förvandla dem. Använd och proklamera detta Ord för att föra ut välsignelser och ge människor liv. Jag tror att när vi ger människorna detta Ord, Guds manna, då kommer liv att tillföras dem. Herren kommer tillbaka en dag. Han ser på oss hur trogna vi är. Han kommer att kalla på oss och säga: Min trogne tjänare, kom in i min glädje och ta emot din lön! Herren har en stor belöning åt oss när vi har gjort något för honom.
Jag är tacksam för era förböner. Ni har bett för mig. Ni har också skickat ekonomiskt stöd och jag tackar er för allt. Jag vet inte vilka problem jag kommer att möta i framtiden, men när ni predikar så kommer ni att bli förföljda. Ni behöver inte åka till Indien för att möta förföljelse. Ni kan ha problem även i den stad där ni bor, men ni måste tala med människor om Jesus. Det är vårt ansvar att dra bort människor från helvetets eld. Alla ska vi dö en dag och det är bättre att dö för Jesus. När vi dör kommer våra kroppar att ätas upp av maskarna.

En gång ville en missionär gå och predika bland kannibaler. Då var det någon som avrådde honom och sa: Gå inte dit unge man, de kommer att skära dig i bitar och grilla och äta upp dig! Men han svarade: Du kommer också att dö, och då kommer maskarna att äta upp dig. Om maskarna äter upp din kropp har den inte fått vara till någon nytta. Men om jag går och låter min kropp bli uppäten av kannibaler, då kommer min kropp att gå till livet och livet går in i dem och ger dem liv. Jag tror att då de får möta Jesus så kommer de aldrig att glömma Guds kärlek.
Jag visste ingenting om detta, men en dag lärde jag känna Herren. Jag var blind, men nu kan jag se. En gång var jag förlorad, men nu är jag återfunnen. Vem kan hindra Guds kärlek att verka genom mig? Vem kan hindra mig att predika evangelium? Det finns endast en Gud, endast ett evangelium. Var inte tyst, utan blås i Guds basun och proklamera! Blås i basunen, så att folk får lära känna Jesus! Annars blir du ansvarig för dessa människors blod.
Hur går det för människor som inte lärt känna Jesus? De går till helvetet. Hur går det då för människor som känner Jesus, men inte proklamerar evangelium? De är ansvariga för deras blod som inte fått lära känna Jesus. Om jag inte predikar evangelium för mina bröder och systrar så är jag ansvarig för deras blod. Anta denna utmaning. Må Herren ge er styrka och välsigna er. Gå ut och predika! Gå ut och dela med dig! Då blir du välsignad. Du kommer att få kraft ifrån Herren. Tjäna Honom. Må Gud välsigna oss.

Föregående inlägg – Jag kom i andehäryckning på Herrens dag
Nästa inlägg Frustrerande hovrättsmål med hemundervisning i botten

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x