Flytta inte Skriftens råmärken

Ledare av Berno Vidén

I dagens globala och inte minst religiösa värld är det oerhört lätt att fångas upp av allahanda strömningar. Religion och kultur flätas samman i försök att hitta en väg som kan förena mänskligheten.Inför nära och omkringliggande hot såsom klimatkatastrof, svält, torka, krig, för att nämna några, sätter man in tid och resurser i en gemensam strävan.Allt detta och mycket mer vill ta energi och engagemang ifrån oss så att vi istället försummar det som är absolut viktigast.

Församlingen har fått en primär befallning av Herren Jesus själv och det är att sprida evangelium. Att underlåta det kan jämföras med att ha en hög befattning hos en myndighet och endast halvhjärtat gå in för uppgiften. Det skulle aldrig fungera. Är man utvald till en viktig tjänst gäller det att prioritera och göra sitt bästa. Nu har vi en uppdragsgivare som gett oss en helig tjänst, nämligen att vara Guds rikes ambassadörer här i tiden. Uppdraget är också tydligt angivet och dessutom gudomligt. Styrdokumentet vi har att gå efter är Guds eget ord.

I församlingen har under olika tider viktiga frågor aktualiserats, som exempelvis har med samlevnad och Guds skapelseordning att göra.Skapelsen, där Gud gjorde människan till man och kvinna, utgör en av livets grundpelare. I Första Mosebok 2:23-24 läser vi:

Då sade mannen: ”Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen.” Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.”

Så inleds Skriften och fortsätter sedan i samma linje ända till Uppenbarelseboken, där Brudgum och brud förenas på det mest förunderliga sätt.

Det står i Ordspråksboken om ”råmärken” (översatt med gränssten i Folkbibeln). Ett råmärke markerar en gräns och uppmaningen är: ”Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest.” Råmärket var också ett skydd för änkan och de faderlösa. ”Herren river ner den högmodiges hus, men änkans gränssten låter han stå kvar.”

På samma sätt är det med Guds ord. Det måste få vara vår grund och ange inriktningen för våra liv. Idag omvärderas och tidsanpassas Ordet så att det lättare ska passa alla, utan att ställa några krav på omvändelse. Ett sådant bibelord är första kapitlet i Paulus brev till Romarna, där aposteln skriver om hur människan i sin ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker sanningen.

Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt (Rom 1:19-20).

Paulus fortsätter sedan att skriva om konsekvenserna av att gå emot Guds ord och lyfter fram det moraliska förfallet, också det en undervisning som går som en röd tråd genom bibeln:

Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras (Rom 1:24-28).

Idag försöker liberala teologer förringa Paulus mycket allvarliga budskap genom att påstå att han var påverkad och färgad av sin samtid. Förklaringen blir då att Paulus i sin text ska ha beskrivit tempelprostitutionen och andra tillfälliga omoraliska förhållanden, och att detta inte handlar om långvariga, seriösa enkönade förhållanden. Kontentan av ett sådant resonemang blir att Paulus brev till Romarna inte är inspirerat av Guds eviga ord, utan av den romerska kulturen. Men så är det inte!

När Paulus skriver så vet vi att det är Guds eviga ord, vilket inte är baserat på en viss kultur eller en viss tid, utan det är nedtecknat och upptaget i den kanon vi har, det bibelord som i alla tider bevisats vara ett fast ord. Bibeln som vi känner den har stått emot många stormar från både myndigheter och kyrka som försökt att utradera den från jordens yta. Bibelöversättare och förkunnare har bränts på bål då de lyft fram bibelns budskap. Dock står Ordet fast och det kommer att bestå för evigt.

Ta vara på Ordet och undvik att ingå i dialog på olika sätt. Det brukar vanligtvis leda till att man börjar kompromissa med bibelns klara budskap. Spegla inte Ordet utifrån dagens tänkesätt utan låt istället Ordet få forma ditt sätt att tänka. Hur gör vi det? Gud har gett oss alla möjligheter. Lärjungarna hamnade stundtals i svåra kriser då de såg att vägen blev för svår. Jesus talade om att lämna dem och de kunde omöjligt omfatta allt som skulle hända. Jesus besvarade deras oro med att säga att det var nyttigt för dem att han skulle gå bort: ”Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.”

Stunden innan Jesus återvände till Fadern i höjden så bemötte han lärjungarna på liknande sätt. De kom med sin oro och undran: ”Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” Men Jesus påminde om vad som var viktigast, och det var att bli utrustad med den helige Ande:

“Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:7-8).

Vem eller vad som påverkar dina tankar är inte oväsentligt. Det står om Jesus att han är Livets vatten. Vatten renar och släcker törsten. Häll lite vatten i ett smutsigt glas och en reningsprocess påbörjas. Fortsätt att fylla glaset med vatten och det blir rent. När Jesus talar om Livets vatten så erbjuder han strömmar, överflöd:

“Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom (Joh 7:37-38).

I Sverige idag så är det mer eller mindre förbjudet att förmedla Guds ord i skolor och på arbetsplatser. Allt oftare framställs kristna som fanatiker och verklighetsfrämmande personer. Inom vården ser vi exempelvis hur barnmorskor nekas tjänst om de vägrar utföra aborter. En person med kallelse att värna om livet motarbetas effektivt och målmedvetet. Inget utrymme ska ges åt den som inte anpassar sig efter samhällets för tillfället rådande värderingar.

Det är också tragiskt att se händelseutvecklingen inom pingströrelsen. En pastor blir av med sin tjänst då han aktualiserar omvändelsebudskapet och använder det tabubelagda uttrycket ”omvändelseterapi”. Höga politiker hotade med indragna statsbidrag och pingstförsamlingens ledning backade inte upp förkunnaren. Istället blev han arbetsbefriad och utesluten ur pastorernas nätverk.

Något ännu mer anmärkningsvärt är att läsa om och lyssna till Rörstrandskyrkans föreståndare som i sin förkunnelse anpassar bibelns budskap till den utveckling hbtq-rörelsen tvingat fram som standard i många kyrkor. Här har vi ett typexempel på hur man lägger liberala värderingar på aposteln Paulus brev till Romarna. Pingstförsamlingen i Rörstrandskyrkan är Sveriges största, och normgivande för hela rörelsen. Här har många förkunnare profeterat och varnat för den utveckling vi idag ser drabba vårt land – och nu även den egna församlingen – när det gäller det moraliska förfallet bland annat.

Budskapet anpassas för att kunna möta varandra i mänskligt samförstånd, en slags medelväg till gemenskap utan omvändelse. Det är som att gå i dialog med djävulen själv, han som sa till Eva: ”Inte har väl Gud sagt?” Citerar här ur Gunnar Nilssons förkunnelse från församlingens bibeldagar under allhelgonahelgen:

Därför kan man inte säga att den och den profeten var påverkad av sin samtid, utan framförallt var de påverkade och ingivna av Herren själv vad som skulle förkunnas och vad som skulle nedtecknas. Det är väldigt viktigt att förstå att det var inga mänskliga påfund. Det var inte besmittat av någon tankevärld eller lagträldom man levde i utan det var det gudomliga ljuset som lyste genom Guds tjänare, både i Gamla och Nya testamentet. Därför är det viktigt att förstå att oavsett vad som står i Ordet så är det Gud som ingett det. Det finns ingen anledning att tvivla och lägga in andra innebörder och tycka det att ”Paulus skrev så här men menade säkert något annat”.

Ta varning av liberalismen som vill luckra upp bibelordet med mänskliga värderingar. Håll fast vid vad Guds ord säger!

Enligt bibeln är alla människor syndare och saknar Guds härlighet. Alla är förlorade. Det var därför Jesus blev sänd hit till jorden. Om det hade funnits någon annan väg till räddning än omvändelse från synden, så hade inte Jesus behövt komma. Nu är det dock så att hela mänskligheten lever under en tung börda av synd som leder till fördömelse och förtappelse. Då är det så fantastiskt att få förmedla budskapet om Jesus, att var och en som tror på honom ska bli frälst! Vad krävs då? Omvändelse! För varje människa handlar det om att vända om till Jesus och få syndernas förlåtelse.

Vi kan tycka att det låter bra för misslyckade människor som lever under olika beroenden eller i svår misär. Med de som drabbats på det sättet är vare sig mer eller mindre syndare än oss alla. Då Petrus predikade på pingstdagen i Jerusalem så står det att åhörarskaran bestod av fromma, judiska män. Det var inte rövare eller busar utan respekterade människor med många goda sidor att lyfta fram. De befann sig i Jerusalem då Anden föll över apostlarna och församlingen.

Då Petrus, fylld av helig Ande, talar till dem så står det att något högg till i deras inre, de fick ett styng i sina hjärtan. Man kan fråga sig vad de hade gjort för ont? Förmodligen ingenting, men det är inte heller där fokus ska ligga. Överbevisningen låg i att de blev medvetna om att de var syndare! Som ett resultat ropar de ut sin nöd: ”Bröder, vad ska vi göra?” Svaret kom direkt: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.”

Det finns ingen annan kraft än den helige Ande som kan överbevisa människan om synd. Ingen filosofi, ingen lära eller något handlingsprogram. Vi kan påverka mycket med hjälp av professionella talare och musiker, men utan den helige Ande blir allt vi gör fruktlöst.

Om Petrus istället för att vara så konsekvent i sin förkunnelse hade inbjudit till samtal för att komma fram till en lösning som kunde passa och välkomna alla på sina egna villkor, vad hade vi då fått för resultat? Kanske en folkkyrka med traditioner och ritualer, men ingen befrielse från synden.

Världen vill få oss att tappa frimodigheten och anpassa budskapet. Jesus förberedde sina lärjungar på vad som väntade: ”Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull.” Men lyft blicken och se framåt. Det är värt priset att få erbjuda människor det bästa som finns, nämligen att få lära känna Jesus och få evigt liv som en gåva. Alternativet är tragiskt och leder till evigt mörker. Jesaja beskriver det så här:

”Dödsriket tackar dig inte, döden prisar dig inte. De som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet.”

Jesus däremot ger liv:

”Den som lever, den som lever tackar dig, så som jag för idag. Herren ska frälsa mig, och vi ska spela mina sånger i alla våra livsdagar i Herrens hus” (Jes 38:18-20).

Föregående inlägg Gudsfolket
Nästa inlägg <strong>Runepär “Pelle” Lind har fått hembud</strong>

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x