”Se, jag bådar Eder en stor glädje!”

Av Tage Nilsson
Luk. 2:9-16.
Julbudskapet är ett budskap om frid och frälsning till en jord, som är övertäckt av mörker. Det var en mörk tid i släktets historia, då Guds son steg ner till vårt släkte, iklädde sig människogestalt och vandrade omkring på denna syn- dens jord. Det heter i Ordet, att några herdar om natten var ute på marken och vaktade sin hjord. Säkerligen var det en helt vanlig uppgift för den tidens människor, men en ansvarsfull och farlig upp- gift i nattes farofyllda mörker. Alla yttre förutsättningar för att få uppleva något sällsamt, något utöver det vanliga grå vardagliga saknades. Det gällde att vara på sin vakt mot vilddjuren.Vakande i mörkret var dessa enkla männi- skor lägrade. Kanske någon av dem under dessa nattliga vakter citerade en profetia om den kom- mande Messias. Kommer han ej snart, den, som våra fäder talat om? Huru länge skall han dröja? 0, att befriaren Messias komme till oss. Månne inte sådana tankar sysselsatte de enkla männen.
I ett nu inträffar något under- bart – en Herrens ängel besöker jorden, och Herrens härlighet kringstrålar dem. Besöket från ovan tränger undan nattens mör- ker. Oerhörda händelse. Du, män- niskobarn som läser detta, kom ihåg att Guds löften alltid står fasta och att han håller vad han lovat. Att Jesus skulle födas till jorden var förutsagt, och löftets ‘fullbordan kom. Då jag läser den- na text kommer åter och åter till mig ett annat löfte i. Ordet. Löftet om hans andra tillkommelse. För varje jul blir det på nytt särskilt levande. Såsom budskapet om den nyfödde frälsaren gick ut första julnatten till dessa enkla, kanske fruktade herdar, så kommer inom kort basunen att ljuda och han, den levande Jesus, kommer för andra gången. Lovat vare hans namn. Är du redo? Är du beredd
ögonblick som helst kan vara här för att hämta brudeskaran? Gud give, att vi finge uppleva en Väc- kelse-jul, inte blott en ljusens och gåvornas högtid utan en skakande uppväckelsens tid med den him- melska härlighetens strålglans över allt annat och ett sant mottagande av den stora gåvan Jesus.
Vi har en underbar Gud. Han kan låta de mest härliga ting up- penbaras för vanliga enkla män- niskor, som barnsligt öppna sina hjärtan och sinnen för honom. Där du är nu kan du få en mäktig up- penbarelse från den osynliga värl- den. Var därför öppen och bed- jande. Herren vill möta dig. Han vill förgylla den grå vardagen för dig med sin härliga närvaro. Tro barnsligt på honom, och du skall få skåda hans härlighet, ty Herren vill möta dig med samma nåd som han mötte dessa herdar. Först lät han dem skåda en ängel. Sedan sågs i ett nu en stor hop av den himmelska härskaran. Vilken rik Gud. Himmel och jord möttes den natten. Våldets blodbesudlade jord fick höra lovsången från ängla- skaran. De lovade Herren, och att möta honom, som en gång föd- des i Betlehem och vars födelse du minns, då du skall fira jul? Inne- bär julen allenast religiösa cere- monier och fester med uppsluppen och glättig samvaro, eller är det en högtid, då Jesus på nytt får bli riktigt stor och dyrbar för dig, så du blir påmind om att han vilket
med sin säng bringade de ett bud- skap om frid till jorden. Frid – vilket härligt ord för ofridens människor, för ångestmättade och sorgtyngda hjärtan. Ännu denna stund finns det himmelsk frid att få just för dig, frid i strömmar och överflöd. Inte en sådan frid och medömkan, som världen kan giva, utan Jesus-frid. Öppna hela ditt inre för Herren just nu och du skall få uppleva en jul, som du aldrig varit med om tidigare. Har du inte frid med Gud i ditt hjärta, så kan ingenting av allt det andra, som hör samman med julen till- fredställa dig riktigt. Du må glam- ma och sjunga, pynta och städa, bereda dig och de dina på en al- drig så trevlig jul, Kom ihåg, verk- lig julefrid kan endast Jesus ge.
Men – pris ske Gud – han ger åt alla dem, som kommer till ho- nom med längtande och ärliga hjärtan. Guds frid Övergår allt förstånd. Det är sant. Den varar inte blott några snabbt flyende helgdagar. Den räcker livet ut och hela evigheten igenom. Änglarnas budskap i julenatten gäller alla, som vill taga emot det. Saliga verklighet. Gränslösa kärlek och nåd, som uppenbarades därigenom att Jesus, fridsfursten, kom i män- niskogestalt till jorden. Skulle Vi inte vara glada och tacksamma? Låt oss denna jul av hängivet hjär- ta sjunga lovsången till honom, som är värd allt lov och pris. Han kommer till ditt hjärta just nu. Ja, just till ditt hjärta för att ingjuta frid, som skingrar de mörka mol- nen och de tunga tankarna. Tag i tro emot denna oersättliga frid denna stund. Synden skiljer män- niskan från Gud därför blir det mörker och ofrid, men när Jesu blod får rena dig från synden och hans kraft lösa dig från bojorna, då bryter frid in i det bävande människohjärtat och lovsången väller fram från ett tacksamt hjär- ta. Herren vill denna jul ge dig förlåtelse, frid och frigörelse. Salig
är du, om du tager emot hans gå- vor i denna stund.
När dessa enkla herdar fick uppleva allt detta underbara, blev det för dem inte blott en stundens härlighet, något som de endast fick se och höra, utan något verk- ligt resultat. Nej, när denna här- liga uppenbarelse var till ända, då änglarna hade återvänt till sina himmelska regioner, beslöt sig her- darna för att gå till Betlehem. De tvivlade inte i otro eller sörjde sedan änglarna hade försvunnit från dem. Nej, de gick till Betle- hem. Ja, det heter att de 5 ky n- dade åstad. 0, jag skulle önska varje läsare, varje Kristi bekän- åstad till ]ems. Mången lever på avstånd från honom, lever visser- ligen med i den religiösa kyrkoat- mosfären men skådar inte hans härlighet och smakar inte hans kraft, utan lever på andras väl- signelser.. Mången med kristet namn kommer även denna jul att leva så att säga på julen yttersida. Men Herren vill komma in i ditt hjärta. Han står för dörren och klappar som det heter, att han en gång stod för Laodiceaförsam- lingens dörr. Han vill komma in och hålla måltid med dig och mig. Tänk, att han den store underbare vill besöka oss än en gång. Han vill att Guds barn skall få fira en verkligt härlig högtid i hans ge- mensamt. Inte en jul, där blott mat och dryck, fester och ceremo- nier dominerar utan en salig och himmelskt härlig jul. Det är en sådan högtid både du och jag be- höver. Inte sken utan verklighet. En verkligt härlig jul med Jesus. Men skall det bli så, då måste vi var och en skynda åstad till Her- ren just nu. Kanske blir det både bekännelser och tårar, men i gen- gäld skall du få erfara vad verk- lig frälsningsglädje är. Pris ske Gud!
Dessa herdar, skyndade åstad i den mörka natten med en him- melsk vision. Låt den stå för oss
just nu. Låt oss göra dem sällskap. Skynda dig åstad i tidsålderns natt för att finna Jesus och bliva kvar hos Honom för alltid. Sök honom medan han låter sig finnas. Det skall komma en tid, när man skall söka frälsning och frid, men inte finna det. Tidsåldern går mot sin avslutning. Förvisso står Vi inför oerhörda omvälvningar. Och det mest skakande av allt är, att Jesus i ett ögonblick skall taga hem en skara från jorden till himmelen för att däruppe hålla högtid – bröl- lopshögtid i härlighet. Jag förstår att du är upptagen av mångahan- da ting nu strax före och sedan även under helgdagarna, men jag vet att Herren just sänder dig en basunstöt från himmelen, ett ”VAKNA UPP” till besinning om det enda nödvändiga. Låt ingen- ting av allt det skimrande och glimrande på denna jord blända dig huru vackert eller huru reli- giöst och fro-mt det än må se ut. Se till att ingenting får skymma Jesus för dig. Denna varning gäl- ler både kristna bekännare och dem som inte mött honom. Han vill frälsa alla. Han låter sig fin- nas av dem som söker honom. Herdarna fann Jesusbarnet , när de hade skyndat åstad. De behöv- de ej söka förgäves. Han är tro- fast, hans löfte står fast,
Söker du Jesus nu, så skall även du finna honom. Längtar du efter frid och frälsnig mitt i denna hår- da materiella tid, så finns detta endast hos Herren. Söker du för- nyelse, smörjelse, och andlig ut- rustning, så finns det att få hos Je- sus. Det är underbara jul-gåvor, som Herren ger fritt och för intet åt ödmjuka och behövande själar. Söker du verklig frigörelse för din inre människa eller frigörelse från sjukdom och svaghet, så är det un- derbart att veta, att julbudskapet även innehåller löfte om detta för dig. ”Han är rik och har rike- domar att giva åt alla dem, som åkallar honom”.

Föregående inlägg
Nästa inlägg Det gäller MIDNATTSROPET

Relaterade inlägg