Gud vill göra det nu!

Av Arne Imsen
Tiden är kort. Jesus kommer snart! Säkerligen är detta sanningar, som varje kristen måste ge sitt fulla erkännande. Allt i tiden förkunnnar detta mäktiga budskap för en sjuk och skräckslagen mänsklighet. Människor, som icke äger livsgemenskap med Gud upplever oron och ångesten i en plågad värld, vilken bryts ner av sataniska makters hänsynslösa terror. Den moderna hedningen förnimmer instinktivt att något är i analkande. Det drar ihop sig till storm för vårt arma släkte.
Detta är emellertid endast en sida av utvecklingens oundvikliga gång. Det är den mörka sidan. och den målas i dystra färger i den märkliga boken Bibeln, där det sägs, att svåra tider stundar för hela skapelsen. Vi står inför tidsålderns avslutning och ingen behöver vara okunnig om vad tidshändelserna varslar, ty allt är förutsagt i det profetiska ordet. Men det måste utropas att detta endast _ är en sida. Många läsare har så gripits av tidsandan att de helt förlorat tron på Guds undergöran
de kraft. Man förnekar icke vad Gud gjort under svunnen tid, men

tror på samma gång att tiden är så ond och människorna så förhärdade, att Gud icke kan uppenbara sig på samma sätt som förr. En negativ förkunnelse har banat väg för tvivel, försagdhet och fruktan och gjort skaror av kristna helt vapenlösa i striden mot ondskans makter. Kamplusten är borta och lovsången har tystnat. Den sanna glädjen i Gud är främ-mande för den generation kristna som fostrats in i en defensiv andlig miljö. Men, Gud var lov, Jesus Kristus är densamme, och det profetiska ordet rymmer många underbara löften om kraft och seger för det folk, som vill gå Guds väg och tjäna Mästaren i trohet i Andens sanna väsende. Därför min vän är det dags att vakna upp till besinning, resa sig från sin passivitet och i Jesu namn lossa banden från sin hals för att kunna bestorma och nedtrampa fiendens härsmakt. Många ser det ohållbara i sin ställning. De förstår och erkänner att de ej är redo att möta Jesus i det tillstånd de befinner sig men hop
pas att något skall inträffa, som totalt ändrar det andliga läget. Man har en gnista av hopp, att Gud skall ingripa till sist. Gud vill göra det, och han vill göra det nu! Vi har ingen rätt att dra växlar på framtiden. Gud handlar i nuet, ty det är nu vi har löftet och för Gud är alltid nuet den välbehagliga tiden. Ingen har löfte om någon morgondag. Men du måste ofördröjligen lämna det som hindrar och hämnar din andliga utveckling. Du är köpt till frihet. Låt därför ingen längre beröva dig den. Gå inför Gud i bön, åkallan och tacksägelse. Det kommer att gagna Guds verk mer än att du delar gemenskap med förväldsligade och trälbundna kristna, som icke vill veta av Guds kraft uppenbarad genom nådegåvor, tjänster och kraftverkningar. Gå du ut på Guds löften och mottag utrustning för helig tjänst. Du behöver inte vänta längre. Allt är fullbordat, Anden är given och Jesus Kristus är densamme. Gud vill göra det nu! Tro icke att religiösa föredragshållare, som står emot Andens fria verk kan uträtta något positivt för Guds rike. Vittnen, som talar hänförda om stora andliga erfarenheter de gjort årtionden tillbaka i tiden, men som förlorat smörjelsen och därför i avund angriper andra, som Gud använder är det vår rätt och skyldighet att ta avstånd ifrån medan Gud har förkastat dem. De talar sig varma om vad Gud har gjort genom dem under gångna pionjärtider men förkunnar, då sådana ting idag sker genom andra, att det är laglöshetens hemlighet, lögnens makt, Spådom, splittring och villfarelse. Deras handlingar förtar kraften av alla deras 0rd eftersom gärningarna strider mot förkunnelsen. Broder och syster, låt Gud få använda dig. Ignorera stadgar, fäderneärvda menigar och påbud, som avfälliga ledare vill lägga på dig. Gå utanför lägret till Jesus Kristus och bli korsbärare i hans efterföljd.

Föregående inlägg
Nästa inlägg Församlingar vi kan ansluta oss till

Relaterade inlägg