Församlingar vi kan ansluta oss till

T. B. BARRAT i ”De kristne menigheter”:
Församlingar vi kan ansluta oss till
Paris. fr. föregående nr.
1. Alla troende tillhör den universella församlingen, som är uppskriven i himmelen. Ef 3: 14-21. 2. De första kristna tillhörde också en lokalförsamling. Rom 16:16, Apg 15:3, 20:28, 8: 1, 11:26, Gal 1: 22.
3. Varje kristen bör tillhöra en lokalförsamling, som lever efter den bibliska mönsterbilden. En sådan församling praktiserar endast de troendes dop, bryter brödet, ombesörjer att de rätta styresmännen insättas efter församlingens behov och står i ett gott andligt förhållande till de andra församlingar, som lever efter Guds ord. 4. I en rätt kristen församling är den helige Ande den drivande kraften. Rom 8: 14, Gal 5:18, Rom 8:2, 4. Lemmarna är sammanslutna med kärlekens band. Apg 2: 42, 1. Joh 1: 7, 2: 10, 4: 11. Den är en levande kraft utåt Matt 5: 13-16, och vittnar åt alla håll om frälsningens välsignelser. Den bereder trevnad och uppbyggelse för sina medlemmar och sörjer för deras andliga välfärd (1 Kor 14: 26, 12: 8-10), och hjälper de fattiga och behövande inom sin krets. Som exempel kan 1. Kor 16: 1-4 anföras. Den har omsorg om barnen och ungdomen och söker få dem befästa i Guds ord så det väckas lust och behov av att tillhöra den.
Söndagsskolan, barnmöten och religionsklasser användas för att väcka ungdomens och barnens syn på de rättigheter de har i Guds ord. 2. Tim 1:3-7, Mark 10:13-16. 5. En rätt kristen församling tror på allt Guds ord, den tror på Jesu Kristi eviga gudom Joh 1:1 och att han är kommen i kötts gestalt. Joh 1:14, 1. Joh 4: 1-3. Den tror
på jungfrufödelsen Matt 1: 18, Luk 1: 34-35, att Jesus var syndfri och icke hade någon synd i köttet Hebr 4:15, 7226-28, att hans död var försonande 1. Pet 1: 3, 4, Rom 4:25 och att han for till himmelen för att bereda rum hos sig Luk 24:51, Joh 14: 1-3. Där är han vår förespråkare Hebr 7: 25 men kommer tillbaka för att hämta oss Apg 1: 10, 11, 1. Tess 4: 13-18.
6. En rätt kristen församling ombesörjer först och främst att evangelium blir utbrett i den egna kretsen och därnäst hjälper den efter förmåga till med arbetet i främmande land. Den är mer än en mission. Den är en församling, som tar sig an missionssaken efter att den först har tagit sig an sina egna angelägenheter. Ju starkare församlingen är hemma dess mer kan den uträtta bland hedningarna. Alla dess medlemmar har antingen uppnått helgelsens härliga erfarenhet eller söker de den. Det samma gäller också dopet i den helige Ande med tungotalet såsom det första yttre beviset Apg 10:46. Den söker att arbeta harmoniskt utan inre strider och att leva ett kraftigt och djupt böneliv. Den har en stark förnimmelse av världens stora nöd och verkar i Andens kraft för själars frälsning. Den är som en oas i öknen, en levande kraftkälla varifrån strömmar av levande vatten utgår. Den är världens ljus och jordens salt. 7. En rätt kristen församling är vakande och väntar ständigt Kristi kommande. Den renar sig själv,
såsom han är ren 1. Joh 3: 3, dess liv är fördolt med Kristus i Gud, och då Kristus, vårt liv uppenbaras, då skall och den uppenbaras med honom i härlighet! Kol 3: 4. En sådan församling
har du både rätt och skyldighet att sluta dig till. Om du icke redan har gjort det, så bör det ske fortast möjligt, utan hänsyn till de svårigheter, som måtte uppstå såsom en följd därav och trångmål du möjligen kommer att få genomgå. Kom ihåg Jesu ord: ”Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.” Matt 12: 30. Vill du icke bära korset, så får du heller icke kronan. Var vakande och trogen mot den sanning, som Anden har uppenbarat för ditt hjärta!
Det finns många, både präster, predikanter och andra kristna, som har mottagit fullt ljus i denna fråga, och de vet, att de bör ställa sig helt med i deras led som går hela vägen med Gud och för vilka Guds ord är ledstjärnan, men de har prutat av på sanningen och ursäktat sig med många många svepskäl. De har icke velat ta korset på för att gå helt ut på Guds löften, och de har naturligtvis fått stöd för detta handlingssätt av likasinnade. Men de har förlorat på det!
Salig den, som ställer Guds ord högst och icke mänskliga meningar och traditioner. Det är detta som skall bestå, och den som bygger på det, bygger icke på sand, utan på den fasta klippegrunden!

Föregående inlägg Gud vill göra det nu!
Nästa inlägg DET GJORDE GUD

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x