Verka, ty natten kommer!

Det står säkert klart för de flesta, att den verksamhetstid vi har kvar förrän Jesus kommer är mycket kort. Allt går mot sin fullbordan med snabba steg. Ännu har ‘vi emellertid möjligheter att ‘verka för Jesus. Kom med också du, som står passiv och overksam på torget. Gå in i den uppgift Herren bar i beredskap för dig, men tja’na honom helt och odelat. Bli en förebedjare och ett stöd för det fria verk, som nu syns sprida sig med allt större kraft ut över vårt land. Broder Marklund pekar i nedanstående artikel på två mycket betydelsefulla verksamhetsområden. A. I.
Av Werner Marklund
Jag skall här tala om mission i tre betydelser, den innersta, den inre och den yttre missionen. Det Viktigaste i den första betydelsen är kallelsen och uppdraget i våra liv. I andra hand kan vi tala om inre och i tredje hand om yttre mission. Den innersta missionen är närmast betingad av en vision genom Guds helige Ande, som griper vårt personlighetsliv till helig tjänst. Visionen måste vara den inre och yttre missionens rot och kärna. Förutsättningen för mission är nämligen en fortlöpande Vision. Om den däremot dör, så är det även snart slut med missionen.

Men, ära vare Gud, det kan icke ske, ty Jesus lever och kan icke dö, och Anden verkar intill den dag Jesus kommer på skyarna. Må vi vara lyhörda, så vi kan höra vad Anden säger till församlingarna!
Den inre missionen är en gren av den innersta visionen i vårt väsen och kommer världen till godo genom andlig verksamhet med alla dess förgreningar. Yttre missionen är av samma ursprung och syftar till Guds rikes utbredande i avlägsna länder genom predikan och annan biblisk kärleksverksamhet. All kristen mission är betingad av ovanstående förhållanden. Inom den fria rörelse, som nu allt starkare bryter sig fram i Sveriges bygder, har Örebro Fria Församling i samarbete med Kenya Tros Mission sänt ut familjen Margareta och Gunnar Eklund till Kenya. Deras underhåll bestrides i huvudsak av vännerna i Örebro. Här finns ett behjärtansvärt tillfälle för flera att göra sin insats. (Sänd din gåva under postgiro nummer
57 16 20 med angivande av ändamålet.) Därmed avlastas i någon mån Örebro Fria Församling, som ser andra verksamhetsperspektiv aktuella. Jag skall nämna något exempel. Under den kommande sommaren skulle detta Guds verk vara betjänt av mötestält, varför inte två – ett som kunde användas i större samhällen och ett mindre, som kunde användas på mindre platser. Kanske denna appell kan tända andra grupper till att gå ihop om inköp av tält, som kunde komma i användning och tjäna Guds verk på många platser. Detta är väl en fråga, som måste ha sin förberedelsetid, men jag_ser redan i anden fram emot en sommar där följande rader ur en gam
mal sång blir verklighet. ”Till bön ›
och till lovsång nu samlas de fromma, från städer och byar och fält, som Israel fordom med jubel de komma att bo några dagar i tält. Loven Herren, loven Herren alla fromma, ty för oss han allting väl beställt. Frälst oss med mäktig hand, löst alla syndens band. Jubla o, Israel i dina tält.”
Låt oss samfällt bedja om denna sak!

Föregående inlägg
Nästa inlägg Midnattsropet

Relaterade inlägg