Fria församlingar

Det borde egentligen vara obehövligt att sätta det lilla 0rdet ”fri” framför ordet församling. Enligt Guds ord så skall varje biblisk församling vara fri och obunden av mänskliga organisations och lärosystem och icke underställd någon som helst världslig makt och myndighet. Församlingen är Kristi kropp och i denna egenskap underställd Huvudet, Jesus Kristus själv. Jesu vilja är alltså lag för församlingen. Guds församling är alltså en fri församling, som består av fria människor, friköpta från lagens förbannelse av Frälsaren själv genom korsfästelsen på Golgata. Man kan då fråga sig hur det är möjligt att fria och friköpta människor kan enrollera sig i s. k. församlingar som inregistrerar sig som ekonomiska föreningar och som :bevis härpå får ett papper med stämpel, som berättigar att både köpa och sälja. Församlingens namn används sedan för ekonomiska vinningssyften. Man köper och säljer fastigheter, förvärvar aktier och värdepapper. Man driver tryckeri och förlag och anställer predikande *bröder och systrar, helt eller delvis, att mot extra förtjänster och provision försöka öka bok och tidningsförsäljningen genom dörrknackeri, och dessa hetsas genom att få delta i pristävling med Palestinaresa som första pris, om man når det bästa försäljningsresultatet. Herrens Vittnen som avskilts att ägna sin tid åt Ordet och bönen påträffar man både här och var som medarbetare i dessa ekonomiska föreningar, som prenumerantsamlare, s. k. boikspridare och tidningsförsäljare, matt och tavelförsäljare, instrumentsäljare och penningindrivare m. m. Det finns intet bibelställe, som stöder tanken på att fösamlingen äger rätt att engagera sig i affärer av något slag. Den första kristna församlingen var en utgivande församling. Den tog emot gåvor, förmedlade Gåvor och gav gåvor. Vår rike Himmelske givare låter aldrig sin församling vara fattig. Han är rik nog, för att församlingen skall slippa skuldsätta sig. heller behöver den kristna gemenskapen få in medel till sin mission genom nettot från affärerna i den ekonois/ca föreningen. Fria församlingen har aldrig eftersträvat. någon maktställning i denna världen, vare sig ekonomisk, politisk eller social. Församlingens makt består i den andliga kraft bon äger. Hur är det möjligt att sådana fördärvliga partimeningar börjat smyga sig in i väckelserörelsen? Vilar inte ansvaret *härför på församlingarnas styrelser, som stillatigande åser hur sådana för Guds Ord och Den Helige Ande främmande väsen alltmer börjar tränga in i församlingarna och genomsyra desamma. Förklaringen härtill kan sökas i det faktum att i församlingarna tillsättes en andlig styrelse och äldstebröder, som jämsides med sitt ämbete och tillhörande arbetsuppgifter, även skall tjäna som styrelse och verkställande direktörer i församlingar som i själva verket äro bolag och ekonomiska föreningar. Ingen kan tjäna två herrar. Ingen äldstebroder kan med gott samvete dela sin tid och sina krafter mellan å ena sidan att vinna själar för Gud och ombesörja den andliga vården av församlingen samt å andra sidan befrämja kommersiella och politiska intressen i församlingen. Guds församling är inte, och kommer aldrig att bli ett affärsdrivande verk. Änskönt jesuiternas paroll åberopas, att ändamålet helgar medlen. Guds församling skall vara fri från kommersiell besmittelse och ren från allt främmande väsen. När aposteln Petrus varnar för ‘sådana som på smygvägar skall införa fördärvliga partimeningar i församlingen så har .han säkerligen insett följderna härav. Församlingen splittras, delas och sönderfaller, om dessa meningar får göra sig gällande. Dessa meningar är ej svåra att känna igen för den som är förtrogen med sin bibel och lever nära Jesus. De behöver ej här närmare analyseras. Det sköter Den Helige Ande om, som upplyser hjärtat. Det är under sådana förhållanden helt naturligt att sanna Guds barn söker sig bort från sådana församlingar, som ‘blivit en* enda röra, under inflytande av världens makter. Det behöver sannerligen bli ett uppvaknande, sa att de fralsta inser faran av att alliera sig med världsväsendet. I dag står Frälsarefamnen öppen. Jesus vill möta Dig, frälsa och frigöra Dig och rena Dig från allt främmande väsen. Gå ut till Honom utanför lägret och bär Hans smälek. E. D.

Föregående inlägg Guds ord hade framgång
Nästa inlägg HELBRÄGDAGÖRELSE

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x