Nyandliga läkedomsmetoder

Kapitel 4 ur den nyutkomna skriften ”Nyandligheten och det gamla evangeliet” 
Av Stig Andreasson

Helande av fysiska sjukdomar med hjälp av magiska verkningsmedel blir allt vanligare. De flesta som håller på med detta tar frimodigt på sig den engelska titeln ”healer” (helbrägdagörare). En del av dem påstår sig ha övernaturliga gåvor. För andra är det särskilt viktigt att kunna sätta en vetenskaplig stämpel på verksamheten. Så kallad ”andlig eller spirituell helbrägdagörelse” blev förvisso praktiserad långt innan vår tids New Age-bölja kom. Men New Age har bidragit till att göra denna typ av helandeverksamhet mer allmänt praktiserad och godkänd.

Elektromagnetisk kropp och kosmisk energi.
Hustrun till en läkare i en stad i Norge säger sig ha gåvan att kunna ”känna” vilka sjukdomar folk lider av och kanske också finna den rätta medicinen. Detta förmår hon helt enkelt genom att hålla sina händer i närheten av patientens kropp.  Hur förklarar hon detta fenomen? Jo, förutom den vanliga kroppen har varje människa en elektro-magnetisk kropp, säger hon. Det är den kroppen hon kan ”känna” i sina händer. Hur har hon utvecklat denna ovanliga ”känslighet”? Jo, genom att tömma sitt inre på tankeverksamhet! Detta är utan tvekan märkligt. Hennes man försöker ställa rätt diagnos och välja rätt behandling av patienten efter att ha fullbordat sju års medicinska studier. Hustrun däremot har fått sin helande förmåga genom att sluta tänka! De två metoderna sägs komplettera varandra.
En elektromagnetisk kropp! Det låter onekligen bra i teknikens förlovade tidsålder. Men det är nog bara ett nytt namn på det mystiska fenomen som i ockulta kretsar länge varit känt under benämningen ”astralkroppen”. Denna kropp sägs vara skild från den vanliga kroppen och gör det bland annat möjligt att göra ”utflykter” från den fysiska kroppen. Här finner vi alltså att renodlad ockultism gömmer sig bakom finurliga namn och definitioner, som går hem hos okunniga och tanklösa människor. Det hör också till saken att nämnda läkarpar också har stor tro på andra mystiska läkedomsmetoder, som alla är importerade från Orienten och bygger på urgammal hednisk filosofi.
Det som er mest skrämmande i vår tid är att allting blandas. Klassisk läkekonst och magisk helbrägdagörelse, studier av människans psyke och ockulta experiment. Namn, ord och benämningar har snart förlorat det mesta av sin ursprungliga betydelse. Förvirringen är nästan total. Många människor vet varken ut eller in. Är inte detta ett verk av den fiende som alltid älskat att fiska i grumligt vatten?
Magisk helbrägdagörelse förekommer i en mängd former som vi här inte kan gå in på i detalj. En metod som blivit mycket omtalad på sistone är den s.k. ”Reikimetoden”. Ordet ”Reiki” är japanskt och betyder ”universell livsenergi”. Ursprungligen kommer ”Reiki” från Tibet men blev upptäckt av en japan på 1880-talet. Först under senare år har ”Reiki” blivit känt i Europa. Den energi, som är själva kärnan i ”Reiki” måste aktiveras av en ”Reikimästare”.  En sådan kan man bli efter flera dagars kurs. När den s.k. ”energin” väl har blivit aktiverad finns den i kroppen resten av livet. Den som har mottagit den kan då överföra den till andra. En svensk ”reikilärare” uttrycker det så här: ”Vi blir redskap för reikienergin som strömmar genom våra händer.” Överföringen sker alltså genom handpåläggning.
I en medelstor norsk stad blev nyligen en klinik med namnet ”Öst-Västkliniken” presenterad i stadens tidning. Kliniken sägs samla det bästa både från den östliga och den västliga läkekonsten. Bland de anställda på kliniken finns både akupunktör, reikihealer, fysioterapeut och massör. Vad den mystiska ”reikienergin” egentligen är tror jag ingen i klinikens ledning har försökt förstå. En mängd andra ockulta helandemetoder bygger på liknande idéer om en mystisk ”kosmisk energi”, som skall överföras till den sjuke genom handpåläggning. En och annan ”healer” sägs också ha ”varma händer”.
Många av de metoder som importerats från öst går in i varandra och är släkt med varandra. Qigong sägs vara en andnings – och rörelseteknik, kompletterad med meditation. En speciell ”fullmånemeditation” praktiseras. ”Vi använder oss då av fullmånens kraft”, säger qigongledarna. Qigong har sina rötter i taoismen, Kinas gamla religion.

Ögondiagnosen, också kallad ”irisdiagnosen”. 
Denna metod har blivit mycket utbredd i många länder. Att en läkare kan se vissa sjukdomssymptom i en patients ögon är utan tvekan rätt och riktigt. Men ingen läkare, allra minst en ögonläkare, skulle acceptera påståendet att alla sjukdomar skulle kunna upptäckas på den vägen. I en liten skrift berättar den schweiziske läkaren U. Senn om de omfattande undersökningar som gjordes av ett antal läkare i syfte att kontrollera i vilken mån ”irisdiagnosen” stämde med verkligheten. Resultatet blev totalt negativt. Många sjukdomar förorsakade ingen som helst förändring i patientens ögon och kunde inte upptäckas där med hjälp av någon acceptabel metod.
Tidningar annonserar ibland att för ett billigt pris kan vem som helst skaffa sig en bok, som ger undervisning om hur man upptäcker sjukdomar genom att granska patientens ögon. Det handlar egentligen om att använda sig av ett slags ”diagram”, som innehåller nyckeln till den rätta diagnosen. Diverse författare har gett ut omkring femton olika nycklar till ögondiagnos. Vilken av dessa femton nycklar man skall använda sig av, får man tydligen själv avgöra. Eftersom denna metod inte bygger på någon objektiv medicinsk grund, måste den betraktas som en totalt subjektiv företeelse.
Detta betyder inte att ”ögondiagnosen” alltid visar sig vara felaktig. Jag har hört om tillfällen då ögondiagnostikern var i stånd att uppenbara sådant som varken röntgenbilder eller andra läkarundersökningar hade gett klarhet i. I sådana tillfällen är den enda förklaringen att en ”mediumsgåva” varit involverad. Utövaren har fått information från en översinnlig källa, precis som när det handlar om vanlig spådom, som slår in. Vi kommer då inte bara farligt nära gränsen till det mystiska, okända och fördolda, alltså det ockulta. Vi är då faktiskt redan inne på ett område där osynliga krafter opererar.
Det engelska ordet ”healing” (helande) har blivit en samlande benämning på de många alternativa läkedomsmetoderna i vår tid. Ja, dessa metoder är verkligen många, men den s.k. ”kosmiska energin”, som skall tillföras den sjuke, är ett gemensamt begrepp inom de flesta av dem. Just detta är avsikten med akupunktörens placering av nålar och många andra esoteriska läkedomsmetoder. Akupunkturen var känd i Kina redan 3000 år före Kristus. Det var den tidens präster som med hjälp av denna praktik, förenad med ”orakler” (svar från gudarna), försökte påverka makterna i den andliga världen. Avsikten med nålarna var att befria den sjuke från onda andemakter. Det var i den västliga världen som denna metod fick sitt nuvarande latinska namn, av ”Acus” (nål) och ”Punctus” (punkt). Också homeopatin är en slags medicinsk ockultism. Dess grundläggare Samuel Hahneman (1755 – 1843) var starkt påverkad av österländska religioner. Irisdiagnosen blir som bekant ofta praktiserad av homeopater. Det är sant att många västerländska utövare av dessa läkekonster försöker sila bort den österländska filosofi som utgör grundvalen för dem. Men frågan är om inte dessa metoder bara fungerar då de förblir förenade med sin esoteriska (ockulta) källa. Teorin om ”den kosmiska energin” försvinner heller aldrig helt från praktiserandet av dessa läkedomsmetoder.
I ett annat sammanhang skall vi säga något om kreativ visualisering och positiv bekännelse, vilket också används med avseende på helbrägdagörelse. Det finns nämligen olika filosofiska riktningar, som inte alls nämner något om den mystiska, kosmiska energin utan bara talar om den dolda kraften i människans eget psyke. Om den sjukes medvetande och undermedvetande blir fyllt av positiva föreställningar om hälsa och sundhet, så resulterar detta i att sjukdomen försvinner. Den s.k. ”mirakeldoktorn” Coué formade sin berömda, suggestiva mening så här: ”Du blir bättre och bättre dag för dag.” Somliga menar att en sådan positiv inställning är nog för att bota alla sjukdomar. Detta kan givetvis inte betraktas som magi i egentlig mening. Men det mänskliga psyket tillskrivs en nästan magisk förmåga att bota alla slags lidanden.

Det är inte guld allt som glimmar.
Pastor Kurt Koch från den tyska lutherska kyrkan var en begåvad förkunnare och en erfaren själasörjare. Han skrev en rad värdefulla böcker. Han upplevde på nära håll hur människor drabbades av svåra själslidanden efter besök hos sådana som praktiserade ockult healing. Han var också bedrövad över att magin hade blivit ”kristnad” på många håll i den västliga världen. Han menade, att det var en markant skillnad på helande, utfört av personer med ockulta förmågor, och helbrägdagörelse som svar på bön i Jesu namn. En ”healer” framstår ofta som en slags allmän välgörare i många europeiska länder. Han ställer ju sina förmågor till tjänst för det goda, sägs det. Det är därför mycket svårt att få folk att förstå att följderna av en sådan verksamhet faktiskt kan vara skadliga. Men Kurt Koch hade sett mycket av detta som själasörjare. Han var dessutom överbevisad om att inte alla av de omtalade helbrägdagörelsespredikanterna var bärare av äkta gudomliga, karismatiska nådegåvor. De var snarare medier för en annan kraft. Han hade sett så mycket av baksidorna av deras verksamhet. Allt detta visar oss, att vi måste vara vakna för att falska efterapningar av gudomligt helande kan förekomma.
Som kristna har vi all orsak till att tacka Gud för läkarvetenskapen. När sjukdomen kommer tror vi också på Guds helande makt och förbönens välsignelse. Men det som varken är en naturlig läkedomsprocess under medicinsk behandling eller gudomligt helande som svar på bön, bör vi hellre ställa oss skeptiska till. I tvivelaktiga tillfällen bör vi hellre ta det säkra före det osäkra. Magisk helbrägdagörelse i vetenskaplig och till och med kristen förklädnad blir allt vanligare.

Föregående inlägg Barnen – statens egendom eller föräldrars ansvar
Nästa inlägg Guds rättfärdighet – en fråga om kärlek

Relaterade inlägg