Namnet JESUS

Utdrag ur predikan av Arne Imsen, publicerad tidigare i MR 1983

Han är över vetenskapen, över kyrkan och religionen, han är över furstar och väldigheter, över alla människor. Gud har gett honom ett namn som är över alla andra namn och till sist ska alla människor som är i höjden, som är här på jorden eller under jorden böja sig, Gud fadern till ära, och bekänna att Jesus är herre.

Jag ska inte försöka stimulera era känslor. Jag tänker tala besinningsfullt och lugnt om namnet Jesus. Det är så underbart att det varken behöver dramatik eller effekter för att det ska bli härligt. Namnet Jesus är underbart. Det står sig i alla tider.

Inget annat namn
De texter jag ska läsa säger egentligen otroligt mycket om flera saker. Aposteln trädde fram och hävdade med bestämdhet, att i inget annat namn finnes frälsning, ej heller finnes under himmelen något annat namn givet genom vilket människor kan bli frälsta. Om det stämmer, säger det ju en hel del om vår belägenhet. Om vår fullständiga hjälplöshet med avseende på frälsningsfrågan. Vi är så fullständigt bortkomna och hjälplösa med avseende på vår frälsning, så det finns inte en tanke, inte en gärning eller något annat som kan förbättra vår ställning inför Gud. Icke våra böner, tårar religiösa ambitioner, filantropisk verksamhet, gudstjänstbesök, ingenting i vår miljö eller vårt arv, som skulle kunna förbättra vår situation inför Gud.
Jag blir så trött ibland, när jag lyssnar på radion. Man försöker lyckliggöra svenska folket med scientologi,TM, österns filosofi. En del säger: -Tänk, vilka människor vi skulle blivit om vi kunde utveckla de delar av vår hjärna som ännu är outnyttjade. Vad lyckliga och harmoniska vi skulle bli, vad starka, vad stöddiga. Man satsar sitt kapital för att nå lyckan på olika vägar, med olika lärare, olika skrifter. Man läser, beundrar sin kropp och försöker på det sättet nå resultat.

Frälst eller fördömd
Jesus säger så här: ”Den som tror och bliver döpt han skall bliva frälst, men den som inte tror skall bliva fördömd”. Där har du verkligen motsatserna, frälst eller fördömd. Däremellan finns det inga kategorier. Det finns definitivt ingenting som kan bättra eller hjälpa människans situation. Ytterligheterna är frälst eller fördömd. Det handlar om ett tillstånd. Fördömelsen beror på vad vi är, inte vad vi har gjort. Mänskligheten är som art bortkommen från det liv som är av Gud och det har sin naturliga konsekvens i vårt arv. Vi delar fallets öde till dess yttersta konsekvens. Ty synden och döden kom in i världen genom en människa, säger bibeln. Men, pris ske Gud, på samma sätt kom också nåden. Nåden står alltså i motsats till synden och döden. Den representerar resurser som är så kraftiga att de kan upphäva syndens och dödens konsekvenser. Men så står det: ”Den som icke tror är fördömd.” Hur vi söker, hur vi beter oss, vad vi än tar oss för, kommer vi att gå förlorade om vi inte utnyttjar den väg till frälsning som Gud själv har berett. På samma gång som detta talar om vår belägenhet, så berättar det också för oss frälsningens enkelhet.

Namnet
Det finns ju oändligt många namn i tiden, som ställer anspråk, verkar lockande, och påverkar individer på olika platser i världen. Men du, det är egentligen inte många namn vi har att hålla reda på, det är inte många namn att bedja till eller använda. Det är ett namn och det är namnet JESUS.
När den helige ande utför sitt fullkomligt mirakulösa verk, får man beskedet att man skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder. Det som ligger i vägen och hindrar människan att få gemenskap med Gud, skulle han avlägsna, ja, han skulle öppna en ny, levande och framkomlig väg till fadern.

Jordiska hjältar eller den
verkliga mästaren
Då det är fråga om hjältemodiga insatser faller vi lätt i trance. Vi vill gärna applådera och beundra när någon har gjort ett riktigt storverk. Det ska ju inte särskilt mycket till, bara att någon hoppat några centimeter högre än andra, så blir han världsmästare. Är det inte så? Om någon har sparkat en läderkula mellan två stolpar fler gånger än andra, så blir det också mästerskap. Man kan hitta på vad som helst. Jag har hört att man kan bli hjälte på att äta surströmming. En del blir det genom vetenskapliga bragder, andra genom konst och musik. Några blir det genom författarskap, andra åter får nobelpris för sina fredsinsatser. Deras namn blir kända och omtalade i hela världen. Andra blir kända på annat sätt därför att de har gjort något som skiljer dem från mängden. Du, i den här boken står det faktiskt att Jesus är mästare, världsmästare!
Han är mästare i att frälsa och han har lyckats, ty det heter: ”Han kan frälsa alla dem som genom honom komma till Gud”. Stämmer det? Ja, då behöver vi ju inte några fler namn. Varför ska vi då spekulera i andra inspirationer och idéer? Varför ska vi nödvändigtvis hänge oss åt andra namn?
Det finns de som menar att det är förmätet att kristendomen ska träda fram med anspråk på att vara den enda frälsande religionen. Det har vi aldrig sagt, för det finns ingen religion som frälsar. Ingen österländsk, ingen västerländsk, ingen judisk.  Nej ingen religion alls i världen kan frälsa. Vad är det då i kristendomen som skiljer sig från övriga religioner? Det är Kristus, som skiljer sig från allt annat.

Över alla andra namn
Bakom namnet Jesus finns resurser till befrielse i alla situationer, befrielse från synd, sjukdom, fångenskap, sinnessjukhus, sanatorier. Befrielse för att vi ska bli mer beroende av honom och bedja loss fångarna i Herren Jesu Kristi namn. Jag tror att vi där har hemligheten som vi i alldeles för liten utsträckning har förstått oss på. Det är ett hemligt vapen, som Gud gett oss. Det är namnet som har resurser. Det heter: Han är över allt som kan nämnas i denna tidsålder och i den tillkommande. ”Allt” och det måste vi respektera. Han är över vetenskapen, över kyrkan och religionen, han är över furstar och väldigheter, över alla människor. Gud har gett honom ett namn som är över alla andra namn och till sist ska alla människor som är i höjden, som är här på jorden eller under jorden böja sig, Gud Fadern till ära, och bekänna att Jesus är herre. Där har du hemligheten.

Anden är sänd
Ibland undrar jag till vilken Gud vi beder. Vi smågnäller på Gud och ger i våra vackra böner Gud skulden för att elden inte brinner. Men han har sänt sin ande och utgjutit av den i församlingen och så länge Anden är i verksamhet på jorden kan den utföra Guds dråpliga gärningar på ett lika övernaturligt sätt som i urkristen tid. För övrigt har skriften sagt, att Gud i de yttersta dagarna när svårigheterna tilltar och ondskan trappas upp skall trappa upp sina resurser och mobilisera sin här, samla sina skaror, döpa dem i Anden och sända dem som eldslågor och bålverk för att rädda dem som åkallar hans namn.
En del tror att församlingen ska sluta i misär och elände. Att hon fullständigt tillintetgjord ska plockas ut ur striden, nedgjord och överkörd. Nej, i triumf ska vi gå hem, som segervinnare! Ära vare Gud! Himmelsfärden är ingen räddningsauktion, det är en befordran hem i härligheten, in i evig vila och ett evigt rike som aldrig förgås.
Det finns sådana enorma resurser tillreds åt församlingen i det här namnet, men de är outnyttjade. Nu väntar himmelen på att trons arvingar ska sätta sig i rörelse.  I namnet Jesus finns fonder av outtagna medel. Andedopet är bröd för barnen.
– Vem av eder räcker sin son en orm eller skorpion när han beder om bröd? Om ni som är onda förstår att giva edra barn goda gåvor huru mycket mera ska då icke eder himmelske Fader ge helig ande till dem som beder honom därom.
Gud är inte sämre än er som är onda. Tvärtom, han är god och han vet att den helige ande är bröd för barnen. Han kommer inte med en skorpion eller orm. Han ger oss bröd. Det finns enorma resurser, helbrägdagörelse, dop i den helige ande, helgelse, förnyelse, förlåtelse och upprättelse. Det finns ett evigt arv som väntar. Allt i namnet Jesus.

Täckning i himlen
Anta att jag är generös och givmild av mig och vet att du behöver ekonomisk hjälp. Jag skriver ut en check på 500 000 kr och så sätter jag mitt namn under. Så går du med den till banken och de skrattar åt dig. Varför? Därför att det inte finns någon täckning bakom mitt namn. Men byt ut mitt namn och be Wallenberg skriva under. Då har du täckning. Då kan du gå in i vilken bank som helst i hela världen och visa upp den, och man betalar ut under högtidliga former.
Det finns ett namn som är skrivet med blod på den himmelska checken och det namnet är Jesus. Ta den med dig till den himmelska banken, gå till kamrern, den helige ande, och låt honom få betala ut. Det är ditt. Ja, han har skänkt åt dig genom sin godhet, sin kärlek, sin härlighet. Bli rik på tro, rik på gärning, rik på frid! Har du alltsammans detta, då kan du leva med otroligt små materiella resurser och leva fint, högt och värdefullt, ty du strålar ut hans härlighet.

Föregående inlägg Sakrament eller Jesus?
Nästa inlägg – I Kristus förmår vi allt!

Relaterade inlägg