Bibeltolkning

Av Yngve Stenfelt

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta, om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna (1 Kor 15:1-4).

Hur skall man tolka Bibeln och skall Bibeln över huvud taget tolkas? Det första måste vara: Läs som det står! Och vi brukar med all rätt tillägga, ”och du får som det står”.

Så kommer vi in på begreppet tolka. Det är det vanliga mänskliga begreppet. Bibeln talar om att utlägga/uttyda! Skillnaden finns redan här, då tolka är vårt sätt att närma oss Guds Ord, medan utlägga är Guds sätt att visa på och förtydliga för oss ofta oförnuftiga människor vad Ordet menar och säger. Om vi talar om det profetiska ORDET, så säger Bibeln klart och tydligt att det inte kan utläggas av någon människas egen kraft.

“Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas.Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud” (2 Pet 1:20-21).

Lägg märke till ordet kraft. Ingen människas egen kraft. För att utlägga på ett riktigt sätt är vi beroende av den Helige Ande. Samma Ande som dem som drivna av Gud var besjälade av när de skrev ner Ordet. Här möter oss en underbar samklang mellan den nedskrivande och den läsande/utläggande. Här elimineras feltolkningar då det är samme Ande som behärskar båda. Helt underbart!

Det är just detta faktum Jesus berör när han rättar sadducéerna i Matteus 22:29: Jesus svarade och sade till dem: ”I faren vilse, ty I förstån icke skrifterna, ej heller Guds kraft.”

Tänk att man kan missa änglar, till och med under uppståndelsen, i en oförståndig tolkning av Skriften. Så var det för sadducéerna. Ännu mer tragiskt var det för dem Bibeln kallar skriftlärde, där de ofta hade en korrekt tolkning men saknade förmågan att förhålla sig till den. De visste så väl att Messias skulle födas i Betlehem, men var inte där när det skedde.

Fariséerna och de skriftlärde knyts oftast samman i Skriften. När de speglade sig i Ordet var de blinda på ett fruktansvärt sätt. De såg grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget öga. Du blinde farisé, sade Jesus.

Må Gud få smörja våra ögon så vi blir varse vår egen brist men också får en ostörd blick på Jesus! Annars går oss händelserna förbi och vi står där självbedragna.

Vår tids bibeltolkning är en katastrof! Man tolkar in tidsandans urvattnade begreppsvärld i Bibelns budskap och tror att utbildning är svaret på allt vi möter. Långa pastorsutbildningar, där lovande Guds tjänare berövas tron på Bibelns auktoritet, formas i samma form och förlorar sin originalitet. Kommer ut vingklippta, jordbundna utan möjlighet att lyfta vare sig själva eller lyfta andra till trons höjder genom förkunnelse av Bibelns sanningar. Pingstväckelsens pionjärer varnade för detta, Maranata likaså. Hur annorlunda var det inte med den frimodighet vi möter i urkristen tid. Att vara tillsammans med Jesus är lösningen!

”När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus” (Apg 4:3).

Vi har ett underbart exempel på sann bibelutläggning/uttydning i Lukas 24:25-32, när Jesus vandrar tillsammans med Emmausvandrarna efter sin uppståndelse. Ingen kan utlägga Skriften som han! Det ger ett brinnande hjärta!

Då sade han till dem: »O, huru oförståndiga ären I icke och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna hava talat!Måste icke Messias lida detta, för att så ingå i sin härlighet?»Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom.
När de nu nalkades byn dit de voro på väg, ställde han sig som om han ville gå vidare. Men de nödgade honom och sade: »Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen, och dagen nalkas redan sitt slut.» Då gick han ditin och stannade kvar hos dem. Och när han nu låg till bords med dem, tog han brödet och välsignade och bröt det och räckte åt dem.Därvid öppnades deras ögon, så att de kände igen honom. Men då försvann han ur deras åsyn.Och de sade till varandra: »Voro icke våra hjärtan brinnande i oss, när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss?”

Lite senare när Jesus möter sina lärjungar får vi en mäktig inblick i Skrifternas betydelse för förståelse av händelserna, då Jesus öppnade deras sinnen så de förstod Skrifterna. Att Jesus får öppna våra sinnen är A och O i denna förståelse.

Och han sade till dem: »Det är såsom jag sade till eder, medan jag ännu var bland eder, att allt måste fullbordas, som är skrivet om mig i Moses’ lag och hos profeterna och i psalmerna.»Därefter öppnade han deras sinnen, så att de förstodo skrifterna.Och han sade till dem: »Det är så skrivet, att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda,och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem. I kunnen vittna härom.Och se, jag vill sända till eder vad min Fader har utlovat. Men I skolen stanna kvar här i staden, till dess I från höjden bliven beklädda med kraft.»

Det finns två ting som går hand i hand, ja, som är intimt förknippade med varandra – bönen och ordets tjänst Det är denna urkristna kombination, bönen och Ordet, som är så nödvändig i vår tjänst för Gud.

“Vi skola då helt få ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst” (Apg 4:4).

Tänk om man i ett kontrakt eller ett testamente skulle tillämpa samma tolkningsmetod som nu florerar. Det är ju otänkbart! Vad skrivet står är det som gäller! I den tolkning man förfäktar idag nämns ofta att det var för den tiden. Och så stryker man bort ordet synd som är så extremt ofta förekommande i Bibeln och ersätter det med vår tids trivialiteter. Ingen omvändelse behövs, ingen sinnesändring, ingen bättring – du får vara som du är! Detta falska evangelium skall så ge intryck av kärlek. Och så glömmer man att det är sanningen som frigör och att kärleken har sin glädje i sanningen!

Jesus sa:

Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt (Joh 3:7).

Det frälsande evangeliet är Bibelns budskap om Jesus.Låt oss vara öppna för korrigering av den levande uppståndne Jesus genom att vara tillsammans med honom i bönen och Ordet. De ord han har talat är Ande och liv! Låt oss kämpa för den tro som en gång för alla blivit meddelad åt de heliga!

Föregående inlägg Jesus dog en gång för alla
Nästa inlägg – Kom till Jesus!

Relaterade inlägg