Måla Kristus!

Appell av Jörgen Lindroos

Under en tid har jag läst om de första kristna och låtit mig fascineras av den tiden. Det var som en väldig brand då församlingen föddes, då evangelium gick ut som en eld över hela världen på ett explosionsartat sätt. Det här var människor som var rotade i sina olika traditioner, religioner och kulturer, men allt vändes upp och ner när evangelium gick fram och människor fick se vem Jesus var.

Vi ska läsa lite ur Kolosserbrevet, om församlingen i Kolosse, som var en del av den här stora rörelsen.

Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och vår broder Timoteus. Till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, när vi ber för er. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga, på grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord, evangeliet som har nått fram till er liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er, från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är.

Kol 1:1-6

Det här är en relativt ny församling som har fötts och som Paulus skriver till med orden: ”Ni har fått höra sanningens ord, evangelium, och ni har fått lära känna Guds nåd som den verkligen är.” Här ser vi församlingen. Sedan kommer det som är så speciellt med Kolosserbrevet, nämligen Kristuspresentationen. Jag tror att Paulus känner nödvändigheten av att få presentera Jesus, för det finns alltid behov av att få korrigera den bild vi har av honom. Vi behöver få se mera och mera av vem Jesus är, på samma sätt som vännerna i Kolosse behövde se vem Jesus var.

Vi fortsätter att läsa från vers 13:

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

Kol 1:13-20

Denna presentation av Jesus är oerhört kraftfull, och liknande återkommer om och om igen i Paulus texter. Guds ord målar inte upp någon glansbild utan ger oss verkligheten som den är. Det fanns många problem hos de första kristna, och när Paulus exempelvis vänder sig till Galaterna skriver han: ”Ni dåraktiga galater, ni som har fått Kristus målad för er som korsfäst.” Ja, hur viktigt det är att måla Kristus, att få bli Kristusmålare som visar människor vem Kristus är. Hans ansiktsdrag – hans underbara sköna drag. Vi ser hos de första kristna hur viktigt det var, och på samma sätt är det så viktigt för oss idag – att få se vem Jesus är.

Vi behöver få en större bild av vem Jesus är, få se honom, få se hans skönhet – och låta det få besjäla och fånga oss och bli en drivkraft i våra liv.

Föregående inlägg JESUS – namnet över alla namn
Nästa inlägg Strömmar i ödemarken

Relaterade inlägg