”HERRENS ORD HADE MÄKTIG FRAMGÄNG”

”HERRENS ORD HADE MÄKTIG FRAMGÄNG”
Seger-rapporter från när och fjärran
FRÅN ÖREBRO FRIA FÖRSAMLING
I allhelgonahelgen hade Örebro Fria Församling väckelse- upp- byggelse- och missionsmöten. Vän- ner från när och fjärran hade kommit för att vara med i hög- tiden. Bröderna Ãge Samuelsen och Leif Carlsen från Norge hade kallats att förkunna det frigöran- de budskapet. Dessutom medver- kade bröderna Verner Sällström, Oskar A. Karlsson, Axel R. Ols- son, Balle Kristensen fr. Danmark William Bjerke, Agne Bark, Arne Imsen och Donald Bergagård.
Det första mötet hölls i Svens- ka Frälsningsarmens tempel. Re- dan detta möte förnams en här- lig trosatmosfär. Budskapet fick ingång med framgång i mångas liv. De övriga mötena hölls i Folkets Hus A-sal. Att särla-regnet faller så som i forna dagar, fick vi i san- ning uppleva. I varje möte förnam vi den helige Andes mäktiga när- varo. Många längtande själar fick uppleva frälsning, helbrägdagörel- se och dop i den helige Ande och eld med nya tungomål som tecken. Många trälbundna själar fick upp- leva en härlig frigörelse. En un- derbar lovsång till Jesu ära brusa- de starkt i varje möte.
Då mötesdeltagarna trädde in i lokalen möttes deras blickar av bandarollen med textorden” JE- SUS KRISTUS ÄR DENSAM- ME”.
Ãge Samuelsen, vilken Herren har fått använda till rik välsignel- se i väckelsen i Norge, fick även denna gång bära fram budskapet på ett enkelt och trosfriskt sätt. Det visar sig även i denna tid, att det inte beror på övertalande vis- domsord, utan på en bevisning i Ande och kraft om Guds ords san-

skors liv och bli dem till hjälp och förlossning. Det är nog av tortt teologiskt tänkande och predikan- de i våra dagar. Man måste ofta fråga sig: ”Var är den gudom- liga kraften?” Många nyfikna och undrande och även negativt kritis- ka fick efter dessa möten tänka om rejält. Sådana som så länge talat föraktfullt om denna fria verksamhet möttes av ett posetivt budskap om den uppståndne Jesus Kristus, som vill frälsa syndare, döpa i helig Ande och hotade sju- ka, samt dela ut sina nådegåvor i församlingen så hon kan vara det instrument som hon var ämnat från begynnelsen.
Den förnyelsens eld som brin- ner ibland oss ökar och sprider sig. Varje möte, hemma eller borta, får vi uppleva att Jesus verkar på sitt eget sätt genom de tjänster och gåvor han förmedlat till sin för- samling. Att vara med och upp- leva den frihet och den inspiration och gripenhet som präglar sam- mankomsterna, vare sig det gäller vittnesbörd, sång eller bön och tacksägelse är en stor upplevelse och vittnar om att det ligger verk- lighet bakom.
Missionärerna Margaretha och Gunnar Eklund avskildes i all-
helgonadagens missionsmöte för sin första period i Herrens tjänst i Kenya. Missionär Oskar A. Karls- son, som en tid verkat i Kenya, talade om verksamheten och för- hållandena där, samt önskade vän- nerna Eklund lycka och framgång i den tjänst de nu går in i. Som en hälsning från Örebro Fria För- samling lämnade Knut Ringstad minnesord och önskade de nya missionärerna Guds rika välsignel- se i arbetet bland de svarta, Sam- tidigt uttryckte han församlingens glädje över att få sända ut de för- sta missionärerna. Vännerna Ek- lunds sjöng en duettsång och vitt- nade, samt önskade främst av allt att få bli ihågkomna i bön inför Gud. De båda sönerna Robert och Peter sjöng även några körer till- sammans.
Vi är oändligt tacksamma till Gud för vad han hittills har gjort. Detta är bara en liten början av det han ytterligare vill göra, ty det heter: . . . ”han kan göra långt mer än vad vi kan bedja och tän- ka, . . .” så vi ser framåt mot stän- digt nya segertider. Jesus kommer mycket snart och vi vill ödmjukt ställa oss till hans förfogande. All äran till Jesus!
Donald Bergagård

Föregående inlägg Kenya tros mission
Nästa inlägg Grip den sårmärkta handen

Relaterade inlägg