De tio jungrurna

DE TIO JUNGFRURNA av JACK COE 
Bibeln säger, att de var förståndiga och tog ett extra förråd av olja i sina käril tillika med lamporna. De förståndiga hade ett extra förråd av olja, och när de gick ut för att möta brudgummen, tog de både sina lampor och käril med. De blevo alla sömniga och somnade när brudgummen dröjde. Med vid midnattstiden ljöd ett anskri: ”Se brudgummen kommer! Gån ut och möten honom.” Bibeln säger, att alla stodo upp och redde till sina lampor. De oförståndiga sade då till de förståndiga: ”Given oss av eder olja, ty våra lampor slockna.” Men de förståndiga svarade och sade: ”Nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och eder. Gån hellre bort till dem som sälja och köpen åt eder.” Men när de gingo bort för att köpa korn brudgummen, och de som voro redo gingo in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen. Omsider kommo ock de andra jungfrurna och sade: ”Herre, herre, låt upp för oss.” Men hade svarade och sade: ”Sannerligen säger jag eder: Jag känner eder icke. Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.” – Min
vän, du kommer inte att få veta dagen eller stunden, men TIDEN.
Jungfrurna var alla kristna. Om alla dessa tio jungfrur stod framför dig, skulle du inte kunna se skillnad på dem. Du skulle inte kunna skilja på de förståndiga och de oförståndiga. Bibeln säger, att de alla var jungfrur. De finns dem, som försöker förklara för oss, att de oförståndiga jungfrurna inte var frälsta. Hade de varit ofrälsta skulle de aldrig ha kallats jungfrur och de skulle heller inte gått ut för att möta brudgummen. En syndare väntar inte på Jesu andra tillkommelse. När ropet ljöd, stod alla

jungfrurna upp för att gå brudgummen till mötes. Någon kanske säger: Måhända hade de aldrig upplevt dopet i den helige Ande? Jo, de var andedöpta. Oljan är en bild på den helige Ande. De sade: ”Våra lampor slockna.” Även dessa hade en gång haft olja i sina lampor. De var frälsta och döpta i Anden. Varför blev de utestängda från bröllopssalen?
Uppenbarelseboken 2: 2 berättar för oss, om människor som befann sig i samma tillstånd som de oförståndiga jungfrurna. De hade arbetat, och de hatade synden. De hade prövat dem, som sade sig vara apostlar men inte var det, och hade funnit dem vara lögnare. Likväl hade de övergivit sin första
kärlek.
Det finns många, som lever ett rättfärdigt liv. Du kan vara medlem i en församling. Du hatar synd. Du ger ditt tionde. Du är söndagsskollärare och flitigt engagerad. Du står inte ut med hyckleri. Men Jesus har ändå något emot dig. Du har övergivit din första kärlek. Jesus säger till dig: ”Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar, som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, så framt du icke gör bättring.”
Dessa människor hade upplevt frälsningen och dopet i den helige Ande, men frälsningsfröjden och Guds kärlek fanns inte längre i deras liv. Det finns många, som ser ut som kristna. Du kan se ut som en jungfru. Pastorn kan inte se, att du har förlorat den heliga glöden. Men låt mig tala om för dig, att då Guds basun skall ljuda kommer det att bli en stor skilsmässa. Då skall Vi få se, vilka
kristna som hade sina lampor och käril fyllda med olja. Några kommer att stå framför Herren och säga: ”Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?” Jesus sade: ?Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, i ogärningsmän.” Orsaken till, att han sade detta var, att de hade övergivit sin första kärlek och sina första gärningar. Jag tror, att han talade till pingstvänner eftersom de är de enda som kastar ut onda andar och botar sjuka i Jesu namn. Det finns tusentals pingsttroende, som kommer att bli kvar, sittande på en kyrkbänk, när basunen ljuder. Jag tror, att vi lever i midnattstid nu.
De tio jungfrurna blev alla sömniga och somnade, och detta är tillståndet i församlingen idag. Du vet att detta är sanning. Vi håller på med döda program och ritualer. Vi sover. I stället för att gå till mötet och låta Gud få sin väg med oss, och låta den helige Ande verka fritt, tills han fått utföra vad han vill, börjar vi med tre sånger och tar sedan upp offret. Sedan följer en bön av en eller annan, som vi önskar att framhålla, och så blir det en predikan. Vi samlar oss runt altaret (om detta finns kvar i församlingen) i ett par tre minuter, eftersom det inte är nöd i våra hjärtan efter att få uppleva något från Gud.
Gån in i /mm portar med tacksägelse och i bams gårdar med 1072.
Bibeln säger icke: Gån in i mitt hus med skrävel, knorr, klagan och förvirring, men den säger: ”Gån in i hans portar med tacksägelse och i hans gårdar med lov.” Gud hjälpe oss, att leva i lovprisningens atmosfär fyllda av hans andes olja. Det finns dem, som inte tycker om detta, men jag tror, att detta är riktigt ändå. Jag kan minnas en tid, då vi besökte pingstkristna, som redan innan vi kom innanför dörren kunde säga: Ã, broder Coe, jag har funnit något rikt i Ordet. Tror du inte, att Jesus kommer snart nu! Låt mig läsa något för dig. – Så öppnade de sin bibel och började läsa. Vi kunde sitta ner och tala om Jesus, och när man lämnade huset, kände man sig buren av Guds kraft. Hjärtat var så fyllt så man måste ropa: Halleluja, ära vare Gud.
När vi i dag går på besök till en kristen eller en predikant möter vi: Har du hört vad de säger om broder den och den? De har uteslutit honom ur församlingen på grund av otrohet. Den ena skvallerhistorien efter den andra serveras, och du är allt annat än uppbyggd, när du lämnar huset. Det finns en sak, som skadar försam
L lingen idag mer än någonting annat, och det är förtal och skvaller. Dessa ting, säger Guds ord, är lika allvarliga synder som olydnad, äktenskapsbrott och andra synder. Vi skall vara föredömen för världen. Därför måste vi avstå från all kritik och misstänksamhet. Vi skall vandra i Anden och andens frukt skall dagligen uppenbaras i våra liv.
Jag gick till ett möte en dag. Där kom ett budskap i Anden. En av ledarna sade: ”Låt oss vara försiktiga bröder ty vi befinna oss i en offentlig lokal. Ledaren underlåt att uttyda budskapet för att inte stöta någon.
Så mycket av oss och så lite av
Gud.
Det finns så mycket av anseende till personer. Vi arrangerar program så fina, att det blir omöjligt för Gud att verka som han vill i våra sammankomster. Gud hjälpe
oss till att ha pingstelden i vår mitt. Vi måste ha olja.
Jag mår illa av alla former och ritualer. Jag blir rent av sjuk av att se folk leka kristendom. Vi sover precis som de tio jungfrurna. Våra andliga ögon är tyngda av sömnaktighet. Det är svårare att bedja idag än det någonsin har varit. För endast några få år_ sedan kunde du gå ned på dina knän, och på mindre än två minuter bad du i Anden. Om du vill komma igenom i bönen idag, måste du gå in i din kammare och bli kvar där, tills du har drivit tillbaka ondskans andemakter i himlarymderna. Många kristna idag har varit så hårt engagerade i arbetet för Gud, att de har glömt att älska honom.
Jag kan minnas tider i min egen verksamhet, när jag har varit så upptagen med att bedja för andra, tala med syndare och studera, att jag inte fått tid att läsa Bibeln söm jag skulle. Jag glömde att själv vara ensam med Gud i bön. När jag sedan skulle träda fram och predika, var det så litet smörjelse över mitt budskap, att folket kunde sitta oberört. Själv kunde jag inte förstå var felet låg. En dag fann jag plötsligt, att Jack Coe var lik en av de oförståndiga jungfrurna. Jag hade gudaktighetens sken. Jag hade börjat i Anden och slutat i köttet. – Du kan vara tungotalare och du kan resa runt i församlingarna och ropa, du kan ge ditt tionde, men om du låter den helige Andes smörjelse försvinna från ditt liv, blir du inte med, när Jesus hämtar hem sin brud. Han hämtar dessa, som hava sina
käril fyllda med olja.
Ingen tid till bön.
De allra flesta har så bråttom, att det blir ingen tid till att bedja. Ni husmödrar går upp på morgonen och djävulen börjar med att säga: ”Du har så mycket att göra,
så du kan inte taga dig tid till bön nu. Kommer du inte ihåg, att du skall tvätta dig. Du har inte strukit ännu o.s.v. och o.s.v.” Ja, så går hela dagen, och du utför ditt hushållsarbete. När kvällen kommer är du så trött, att du faller huvudstupa i säng. Då kommer du ihåg, att du inte läst Bibeln eller varit inför Gud i bön på hela dagen. Du försöker då stå upp och bedja, men det ger dig ingenting, ty du är så trött och sliten, att du inte kan koncentrera dig. På samma sätt går det dag efter dag, vecka efter vecka, till dess glädjen i Gud är borta. Till sist säger du: ”Jag är så trött så jag tror inte jag går till mötet i kväll.” – Du stannar hemma den kvällen och andra kvällar, och till slut går du kanske bara på söndagens förmiddagsgudstjänst för att synas vara en god församlingsmedlem.
Det Viktigaste för många församlingar är, att medlemsantalet ökar. Vi borde, i stället för att klappa våra ledare på axeln för att de har värvat så och så många medlemmar, utbedja oss en mäktig andeutgjutelse. Då skall också kyrkor och bönehus fyllas med långtande människor. _
Även de oförståndiga gick ut för att möta brudgummen.
Var och en av de tio jungfrurna gick ut för att möta brudgummen. När ropet: ”se brudgummen kommer”, ljöd, – sprang de alla ut för att möta honom. Om jag uppmanade till vittnesbörd i mötena, så skulle de oförståndiga stå upp tillsammande med de förståndiga och säga: ”jag väntar på Jesus”. Den enda skillnaden skulle vara, att de oförståndiga hade förlorat glädjen i Gud. De hade förlorat oljan. Många av er har inte den glädje i Gud, som ni en gång ägde, därför att bönelivet har blivit försummat. Många av er har gått i veckor utan att uppleva förnyelse
i den helige Ande. ”I haven intet, därför att I icke bedjen.”
Ger Gud den helige Ande åt dem, som icke beder därom? Om du hade oljai ditt käril, skulle du ha nöd för syndare. Om jag skulle inbjuda själar till frälsning och därvid nödgas uppmana de troende att komma fram och bedja för dessa, Visste ja, att elden höll på att slockna. Om du menar dig vara en kristen och tror, att Jesus kommer snart, försöker du att göra allt för att Vinna själar. Du skulle vara som en av de förståndiga med kärlet fyllt av olja och elden brinnande i din lampa.
Vi lever i midnattstimmen, i midnattsropets tid. Hela universum är i spänning, och människorna Vet inte, vart de skall vända sig i sin nöd. Många församlingar är så döda och kalla, att de ingenting har ,attrbjudawdevofrälsta, om de skulle komma och söka hjälp. Man vänder sig i stället bort i avsky. Om du stannar genomsnittsmänniskan på gatan och frågar: Vad tror du kommer att hända inom de närmaste två åren? Då skulle vederbörande tänka ett ögonblick och säga: Jag vet inte, men jag tror, att någonting kommer att hända. Alla förstår, att jorden går sin undergång till mötes.
Gör din lampa i ordning, min kära syster och broder. Tiden är kort. Bed Gud om olja i din lampa. Förbliv inte en oförståndig jungfru, som inte är redo när Jesus kommer. Bed Gud, att han fyller dig på nytt med sin Ande just nu. I morgon kan det vara försent. Ingen vet ‘dagen eller stunden då Jesus kommer. Vet du inte, att Gud har kallat dig att vara avskild från Världen? Vet du inte, att Gud älskar dig? Han vill ha en bedjande församling, som inte älskar världen. Gud har varnat dig upprepade gånger genom sitt ord, genom sin Ande och genom sina tjänare. I stället för att vända _tillbaka till din första kärlek, går du längre och längre bort. ”Gör bättring och gör åter de gärningar, som du gjorde under din första tid.” Om inte, går han dig förbi, när han kommer. Han kommer att säga: jag känner dig icke. Ur Maran Ata-bladet

Föregående inlägg MARAN ATA-bladet
Nästa inlägg Var skall Du tillbringa evigheten?

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x