Församlingen in itierar Guds rike

Europas stabilitet vacklar. Ekonomin krisar. Experterna talar om ett uppdelat och splittrat Europa med svåra depressioner som följd. Samtidigt söker supermakten ett starkt ledarskap kapabelt nog att föra EU genom krisen. Följande predikan hölls år 1993, under den tid som Sveriges ansökan om medlemsskap i EU prövades.

Predikan av Arne Imsen publicerad i MR 1993

Församlingen är av himlen, och ska till himlen. Då måste den alltså ha himmelska kvaliteter, och därför kräver bibeln att vi ska stå i ett personligt och intimt förhållande till brudgummen. Detta kärleksförhållande får inte influeras eller påverkas av alla andra friare som vill bedriva kurtis med oss. Det är fruktansvärt när människor med den kristna bekännelsen sjunker ned på den nivån där de förklarar Jesus kärlek med munnen, men samtidigt går i armkrok med världen.
Om vi inte har det rätta perspektivet, kommer vi att begå det vanliga misstaget att vi plottrar bort oss i oväsentligheter.
Maranatabudskapet att Jesus kommer är mera aktuellt än någon gång tidigare. Ju intensivare det religiösa världssystemet lyckas påverka människorna, dess sällsyntare blir budskapet om Jesu tillkommelse. EU kommer att få ett fruktansvärt inflytande över våra liv på alla områden. Om vi fördjupade oss i den religiösa problematkien, skulle vi göra upptäckten att den katolska kyrkan håller på att återerövra förlorade territorier; framförallt religiöst, men också geografiskt. Det sker på många sätt och genom många organ. Det uppstår en atmosfär som är väldigt svårdefinierbar.
New Age är ett konglomerat av ideer och utbud, vilket gör människor oerhört villrådiga. Men Guds barn bör inte vara villrådiga. Vi bör ha så mycket profetisk skärpa, att vi ser vad som rör sig bakom fasaderna på olika områden; även i vårt dagliga arbete; vår handel av konsumtionsartiklar, osv.
Helt visst kommer varje ting att användas som propaganda för den nya tidsåldern. Vi lämnar nu Fiskens tidsålder, säger man i New Age, och går in i Vattumannens. Därmed följer stora revolutionerande förändringar, och så förklarar man att den nye Kristus ska framträda för hela mänskligheten.
Alltsammans går parallellt i tiden. EU och andra internationella organisationer får allt större utrymme och inflytande över individer och nationer. Den helige Ande initierar att Jesus kommer och att han kommer snart. Världsandan initierar genom EU ett antikristligt världsvälde. Inom kort har vi en världshärskare som med alla manipuleringsmedel som mänskligheten under historiens gång och framförallt under det senaste seklet har utrustat sig med, kommer att inta härskarställning. Den som inte ser och förstår det, är blind och förstockad.
Antikrists ande kommer att med allt större och tydligare markeringar, manifestationer och krav att neutralisera alla levande kristna. Hur det ska gå till, talar bibeln om. De levande kristna skulle inte ha låtit sig luras av det världen representerade för 20-30 år sedan. Men nu kommer nya attacker med nya utbud av religiös karaktär och med många karismatiska utfästelser. Man möter nu en märklig ande som utlovar tungomålstal och uttydning, helbrägdagörelser och allt möjligt annat. Därför talar bibeln om nödvändigheten av att äga ståndaktighet intill änden, så att man inte blir bortförd som ett segerbyte.

Maranatabudskapet är ett liv. Man kan inte skicka ut människor i vardagen att möta dessa enorma påfrestningar utan kunskap, utan erfarenhet, lots och vägledning. Vi behöver bibelcentrerad undervisning. Inte professionalism och modernt artisteri, utan evangelister, herdar, lärare och profeter. Men vi behöver också apostlar, församlingssändebud.
Apostlaämbetet innebär inte mötesverksamhet här eller där, utan det innebär att grundägga församlingar som blir ett bålverk emot den filosofi och alla de lögner som är verksamma i alla möjliga sammanhang. Guds församling – inte verksamheten – är sanningens stödjepelare och grundfäste. Därför säger redan Paulus att det är nödvändigt att skaffa sig den undervisning som behövs för att veta hur man ska uppträda i Guds församling.
De flesta vet inte vad församlingen är, och hur den är konstituerad, hur den fungerar; och därför ser man inte fiendens attacker. Om grundvalarna upplöses, då vacklar ju allting, och alla blir osäkra och förvirrade. Ingen vågar offra sig, därför att man är ängslig; rädd för att misslyckas. Man har möjigen tråkiga erfarenheter och refererar till olika typer av misstag som någon eller några har gjort.

Vi måste få Kristuscentrerad bibelundervisning som inte i första hand appellerar till lustförnimmelsen, utan till kampviljan; viljan att följa Jesus Kristus.
EU initierar ett antikristligt välde. Det är höjt över varje diskussion, och vi behöver definitivt inte hjälp av något annat än bibelordet för att bekräfta det.
EU är en internationell organisation med en maktapparat som så småningom helt och hållet kommer att överlämnas åt den personlige Antikrist som utnyttjar den för de syften som draken har satt upp. Den gamle ormens planer är att störta Guds rike och besegra den Smorde; neutralisera trons folk och upprätta en motsvarighet till det tusenåriga riket. Framför allt vill han ge människorna intryck av att vi nu har det förlorade paradiset här, friheten, tryggheten, framtiden. Vem längtar inte efter riket, vem längtar inte efter fred och trygghet?
Fienden knyter an till elementära behov i vårt eget väsen; behovet av en hygglig miljö där vi kan överleva. Vi är rädda för miljöförstöringen, ängsliga för allt annat elände som möter oss i de dagliga rutinerna; hotet som hänger likt ett demoklessvärd över hela mänskligheten. Människor våndas, lider, gråter. Vi ser med förskräckelse ut över klotet och funderar om det så småningom ska upplösas i total förintelse.
Jesus kommer! Däri ligger räddningen, hoppet, framtiden och möjligheten. EU är ingenting annat än svek och förräderi. De nationella gränserna upplöses, och man delegerar åt internationella organ myndighet att agera med maktinstrument som ingen människa någon gång under historien har lyckats bemästra.
EU kommer aldrig att kunna lösa problemen. De stora problemen är inte strukturerna och systemen i och för sig, utan synden. Så länge det inte finns några maktmedel som kan besegra synden och alla dess vidriga gärningar, är alla planer dömda att misslyckas och kommer att sluta i ett fruktansvärt fiasko.
Det finns ett universalmedel mot synden, och det är Jesu blod. Någon annan hjälp finns inte, men blodet  renar från all synd. Så länge man föraktar Jesus, vill man ha en annan modifierad, stympad och reducerad Jesusgestalt som passar den oppnyttfödda, religiösa, förhärdade människan.
Tro inte på politikerna och prästerna eller de religiösa organisationerna; tro inte på ekumenikens representanter. Tro på Guds Ord; bli Kristuscentrerad! Träng dig in i Guds eget Ord; börja bedja på allvar om vägledning! Du kommer att behöva en himmelsk lots som kan hjälpa dig att hitta vägen i dunklet. Han står till ditt förfogande.
EU initierar antikrists välde, och kommer att bli det maktmedel som gör människorna till fångar på ett fruktansvärt sätt, mycket värre än vi någon gång tidigare sett under historiens gång. EU förebådar en världsstat, vars inflytande och makt kommer att reducera de enskilda nationerna till ett fåtal, vilket i realiteten innebär att medborgarna får finna sig i den mest förödmjukande och kränkande behandling.

Då slutligen hela Europa nappar på betet, kommer man att dra in fångsten. Slutresultatet blir värre än det  andra världskriget, värre än stalinism och hitlerism, värre än koncentrationslägren, därför att hela Europa blir ett koncentrationsläger. Det är fruktansvärt att se att de kristna inte fattar sitt ansvar för att bilda en andlig front emot detta ohyggliga väsen.
Ta vara på denna maning, låt den sjunka ned i ditt hjärta och res dig upp i en allvarlig protest. Låt oss anropa himmelens Gud om hjälp, så att vi åtminstone den sista fasen av tidsåldern kan rädda några. EU initierar ett världsvälde som sist och slutligen kommer att innebära att man inte får köpa eller sälja utan att tillbedja; inte utan att ta märket som bibeln talar om.
Det blir allt vanligare med märken på människokroppen. Det finns exempelvis tröjor med små eller stora märken. Många använder nu köpkort istället för pengar. Detta är ett led i processen fram till det sista kortet som är internationellt, det man måste bära för att få köpa och sälja. Bibeln talar om att detta märke inte ska sitta på kläderna, men det ska stämplas in i pannan eller på högra handen. Pannan representerar intelligensen, handen representerar handlingen. Alla har inte antikristlig filosofi. De begriper inte vad de sysslar med och vad Antikrist egentligen representerar. De har emellertid tagit märket på höger hand – de har ett antikristligt handlingsmönster.
Jag tror inte att vi som kristen församling; som Jesu brud ska vara med i slutfasen av dessa våldsamma, fruktansvärda, förödande händnelser. Den stora händelsen som Jesu Kristi församling väntar på, är den förestående evakueringen. Vi ska flytta.
Många får flytta ofrivilligt, och har ingenstans att ta vägen. Flyktingar i miljoner är ute och driver, statslösa, hemlösa, arbetslösa, maktlösa, fridlösa och rotlösa. De lever i en misär som blir värre för varje dag som går. De utsätts för våld. Hela världen kan via media konstatera detta, och följer händelseförloppet med visst intresse, men knappast med någon delaktighet eller medlidande.
Dessa lidande, blödande skaror hoppas på befrielse. De hoppas att Antikrist ska vara deras räddning. De hoppas att en dag ska komma då också de får frid. Man har lyssnat till de antikristliga appellerna och hänförts. Det ser faktiskt ut som om befriaren kommer. Men det kommer att visa sig att de som hoppas på denne hjälte går från askan rakt in i elden. De blir väl omhändertagna för att sist och slutligen skjutsas in i ett evigt mörker.
Nu står vi som bekännande kristna mitt i historien. Herren har satt oss till väktare; till sanningens stödjepelare och grundfäste. Mänskligheten lider, söker efter ledare, befriare, men möter kanoner och bomber, hungersnöd och fångenskap. Är det underligt att man spejar efter en befriare? Vart har de kristna tagit vägen, som skulle peka på Honom?

Kyrkorna ställer upp med sina psalmer och körer, ceremonier och sakrament. Föreställningen är religiös, man demonstrerar med tecken och under så att nänniskorna gör stora ögon. Man har aldrig upplevt något liknande. Men miraklen kommer inte från himlen, utan från avgrunden. De har falsk varudeklaration från falska profeter med ett falskt budskap.
Mitt i tiden står du och jag, kallade till att vara väktare på muren. Vi skulle ropa för full hals natt och dag. Men vi är bleka, tröga och självupptagna. Vi glider in i sömnaktighet och ursäktar oss med att det går inte att göra så mycket, för problemen är ju så överväldigande svåra och stora. Det är sant. Men de blir inte mindre av att de som skulle ropa har tystnat och de som skulle peka på Herren Jesus Kristus drar sig tillbaka och överlämnar den tjänsten åt falska vägvisare.
Ingen klarar analysen av EU med att skaffa sig teoretisk kunskap, bli eskatologiska mästare eller få andra teologiska specialiteter. Ett Herrens vittne måste ha eld från höjden. Den helige Ande i överflödande mått. Dessutom måste Guds tjänare göra klart för sig att om inte budskapet drar oss mot centrum, så har det motsatt verkan; då blir vi allt mer periferiska.
Jag är satt till väktare. Jag är ingen artist eller föredragshållare, utan profet. Om inte jag varnar den ogudaktige är det ganska troligt att ingen annan kommer att göra det. Då kommer den ogudaktige att gå förlorad för sin synds skull, men blodsskuld kommer att vila över mitt liv. Jag tar inte risken att möta min uppdragsgivare med huvudet böjt i skam, jag vill se upp till honom med frimodighet och säga: ”Herre, här är jag och barnen du gav mig!”
Vi ska avlägga räkenskap. Må vi kunna göra det utan sorg över dem som började men aldrig nådde fram. Sorg över dem som en gång var själavinnare, men förlorade glöden och upphörde att vinna människor för Gud. Sorg över dem som gick omkring med latenta gåvor och istället för att använda gåvorna, nagelfor andras insatser men inte hade kraft eller tid att själv tjäna Gud.
EU initierar en ny epok i mänsklighetens historia. Nu säger vi: Vi kan göra som vi vill, vi disponerar vår tid, vår kropp och våra resurser allt eftersom det passar oss. Det dröjer inte länge förrän denna frivillighet utbyts mot ett tvång.
Enorma skaror av människor saknar evangelium. De kommer att fösas ihop i stora horder. Snart går ridån ned för sista akten i mänsklighetens blodbesudlade historia. Guds basun och överängelns röst tillkännager att församlingen hemförlovas för att möta Honom tillsammans med dem som vunnits för Jesus Kristus. De som har vunnits genom Jesu blodköpta bruds uppoffringar, liv och  tjänst.
Måtte vi förstå tiden och utnyttja den på ett sådant sätt att Gud  blir ärad och förhärligad. Den antikristlige världshärskaren kommer att träda fram på scenen och behärska hela mänskligheten, men låt oss tro, förkunna, lida och kämpa för att Jesus snart ska kunna visa sig för dem som tror på honom och hör honom till!

Föregående inlägg Själavård – att ta sig an de hjälplösa
Nästa inlägg – Jag bad till Gud att tillfället skulle komma

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x