“Se här är jag, sänd mig”

MARGARETHA och GUNNAR EKLUND VITTNAR OM SIN KALLELSE

Redan i tidiga år av en människas liv uppstår den stora frågan om vilket yrke man är mest lämpad för. I våra dagar läggs det ner mycket arbete för att vägleda de unga. Goda råd är av stor betydelse om man skall lyckas som människa i det moderna samhället.

Det står ett ord i Bibeln som har hjälpt mig under mina pojkår. Mina föräldrar tillämpade det. Så här står det: ”Vänj den unge vid den väg han skall gå, så viker han ej därifrån när han blir gammal.” Ordsp. 22: 6.

De timliga tingen gastkramar vår tids människor så till den grad, att man ej har tid att lyssna till vad Guds ord lär. Dock finns det så -många härliga löftesord. ”Vad är då en människa, att du gör så stor sak av henne, aktar på henne så noga, synar henne var morgon, prövar henne vart ögonblick?” Job 7: 17-18.

Redan vid tolv års ålder kallade Gud mig att gå till Afrika. En gammal kvinna, som ofta besökte mitt barndomshem sa alltid till min mor att hon kom för att besöka missionären.

Gud talade ofta till mig, men jag var icke villig att gå hans väg. Jag ursäktade mig alltid med att Gud kunde ta andra, som var bättre rustade med begåvning och talang för denna uppgift. Ären gick, och så småningom fick jag egen familj. Allt var så väl tillrättalagt, och jag var glad för ett gott hem och ett bra arbete. Så inträffade det något, som man icke gärna tänker på i unga friska dagar. Min hustru drabbades av en svår sjukdom, som varade i över två år. Ett mäktigt under skedde emellertid med min hustru. Jesus grep in och gjorde henne helt frisk. Under den svåra tiden fick jag en ny påminnelse om kallelsen till Afrika, och till slut fick jag efter mycken bön och många lidanden svara ett helhjärtat ja.

På hösten 1955 deltog jag och min hustru i en bibelskola. Då vi  bad om ett fält fick vi det beskedet att ingen kunde ta emot en hel familj. Då förstod vi, att Gud Ville visa oss en annan väg. På vintrarna hade jag förvärvsarbete, och på somrarna var jag på olika platser och predikade Guds ord. Jag var bl. a. i Finland. Gud visade ‘mig på ett underbart sätt, att den han kallar, den skickliggör han ock. Gud frågar inte efter vad vi tycker och tänker, utan han fordrar lydnad, och om vi lyder honom bevisar han, att han står troget fast vid sitt ord.

Fem år har förflutit sedan jag svarade ja på Herrens kallelse, och nu har vi kommit fram till tiden för uppbrottet. Visst har det ibland varit påkostande och prövosamt under väntetiden, men det håller att lita på vår uppdragsgivare. Han är under alla förhållanden trofast.

Vi är också mycket tacksamma till Örebro Fria Församling och till andra vänner, som givit oss sitt stöd, och gjort det möjligt för oss att resa till Kenya. Detta land upplever en särskild besökelsetid just nu. Väckelsen går fram över landet och under och tecken av icke vanligt slag sker. Bed för oss och för arbetet, så Herrens ord må sprida sig ännu mer.

Gunnar Eklund

Det är med glädje om och med vemod som vi nu står inför den verkligheten, att en dörr till Afrikas folk har öppnat sig för oss. Då jag som liten flicka fick uppleva frälsningen talade jag om för en släkting, att jag skulle gå till Afrika och vittna om Jesus, när jag blev stor. Men åren gick, och då kallelsen förtydligades svarade jag nekande.

Efter genomgångna prövningar av sjukdom och trångmål, kan jag vittna om hur allt har förvandlats efter ett vidrörande av Jesus, och jag kan och vill ej säga annat än ett ödmjukt ja.

Ändock känns det underligt att nu stå inför uppbrottet, riva upp hus och hem och bege sig till en världsdel som står i jäsning. Men övertygelsen om att det är min Mästares befallning och ej mina egna spekulationer ger en god grund att vila på.

Kära vänner! Till er som blir kvar för att kämpa i hemlandet vill jag ge de ord, som står i Pred. II: I: ”Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.” Vi får alla hjälpas åt, ty annars skulle det arbete, som just nu har stor framgång i Kenya icke nå de resultat Jesus ämnat om  det.

Margaretha Eklund

Föregående inlägg Det gjorde Gud
Nästa inlägg Missionen kallar!

Relaterade inlägg