Protestskrivelse till Radionämnden

TV förlöjligade Hansen PROTESTSKRIVELSE TILL RADIONÄMNDEN. Till RADIONÄMNDEN, S T 0 C K H 0 L M Torsdagen den 1 februari förekom i TV:s Aktuellt ett program om den amerikanske evangelisten Ricbard Hansen. Programmet bar väckt berättigad indignation i vida kretsar ocb ger mig orsak att till Radionämndens prövning, framföra klagomål över programledningens bandlingssätt. Den intervju med Örebro Fria Församlingens gäst som låg till grund för de två övriga inslagen, bade kommit till efter starka försäkringar från TV:s distriktscbef .i Örebro om att det för Hansen endast gällde att för TVtittarna besvara två personliga frågor om sin omvändelse. Dessutom skulle undertecknad i några meningar berätta vad jag bade bevittnat under Hansens predikoresa i Sverige. Hansen låter sig av princip aldrig intervjuas ocb eftersträvar ingen publicitet kring sin verksambet. Då TV:s önskemål framfördes till bonom, var ban därför mycket reserverad men ställde sig efter många invändningar till förfogande. Ingen av oss visste nämligen annat än att programmet skulle få tala för sig själv. Hade det funnits anledning att misstänka att den aktuella intervjun skulle stympas ocb inramas av tvetydiga expertutlåtanden ocb tendentiösa demonstrationer, bade vi aldrig medverkat i programmet. TVledningen förteg sina verkliga avsikter ocb utnyttjade intervjun på ett för Hansen mycket förnedrande sätt. jag kan icke finna annat än att vederbörande tjänsteman visat prov på bristande omdöme. Om programledningen ansåg det nödvändigt komplettera intervjun med expertuttalanden om de företeelser, som orsakade rabaldret kring Hansens person bär, så kunde detta skett på ett smakligare sätt. Ämnet blev mycket ensidigt bebandlat. En läkare är väl trots allt ingen auktoritet på troslivets område. Den undergörande tron bar sin förankring i Bibeln, varför det borde ba varit lika naturligt att låta en teolog ocb bibeltroende kristen komma till tals. Psykiatrikern sökte ge en förklaring till de psykologiska fenomenen i samband med stigmatisering men kom till slutsatsen att det bär icke var fråga om stigmatisering i vanlig mening. Vem bar för övrigt sagt något sådant? Den problemställningen var konstruerad ocb börde strängt taget icke bit. Läkaren menade emellertid att två alternativ var möjliga. Antingen var det fråga om bedrägeri eller också mirakulösa företeelser, som icke kunde vetenskapligt förklaras. I det sista inslaget fick en illusionist visa bur den i läkarens anförande tänkta bedragaren kunde gå till väga för att framkalla kors i pannan ocb olja i bänderna. jag kan icke finna annat än att programledningen måste förstått att detta inslag skulle komma att såra de människors känslor, som ännu bar kvar tron på en undergörande Gud. Hallåmannens försäkringar om att det icke fanns anledning att misstänka Hansen, bar bär mindre betydelse, ty misstanken var redan uttalad av läkaren ocb blev mycket starkt understruken genom det sista programinslaget. Var det icke lika självklart för programledningen att objektiviteten krävde en lika stark understrykning av det andra alternativet läkaren satte upp. En kort bibelkommentar bade gett en mycket värdigare avslutning ocb förmedlat en sannare kunskap om de ting det bär gäller. Programmet var enligt min mening tendentiöst. Avslutningen var ett flagrant förlöjligande av Hansen eftersom den gav det intrycket att han kunde vara eller troligen var en trollkarl. Örebro den 3 februari 1962. FINN ARNE IMSEN Pastor.

Föregående inlägg Den som tror och bliver döpt
Nästa inlägg ”Jag vet egentligen icke vad de var missnöjda med.”

Relaterade inlägg