UTANFÖR LÄGRET

OBS! Denna text är konverterad till sökbar text med s.k. OCR-teknologi. Det innebär tyvärr att det finns väldigt många bokstäver och andra tecken som hamnar fel. Vår förhoppning är dock att texten ska vara begriplig. Är det något sammanhang du absolut inte får ihop, så är rådet att kolla i PDF-versionen av respektive nummer.

Forts. från föregående nr


Predikan av Arne lmsen
upptecknad från bandspelare för denna tidning

Jag har hört så mycket om splittring på sista tiden. Och det är splittring. Men ni skall komma ihåg, att det finns en splivtring, som är fullständigt bibelenlig. Eller vad skallvi säga om sådana uttryck som denna: ”Vänd dig bort ifrån sådana.” Från vilka? Från de som har gudrakeigheuens sken, men förneka dess kraft.

Det finns andra ord, som säger oss samma sak. Det är inne svårt ant plocka fram dem. Vi kunde gå till Rom. 16, Titus 3:10 eller 2 Tim. 3. Vi kan läsa i Johannes Upp. och Johannes brev, så skall det uppenibiaras för oss atrtdee finns någonting i Guds ord, som bjuder oss att ea ställning för Jesus Kristus.

Men när kommer uppmaningen aut gå ut utanför lägret? Vem gäller det och till vem gavs denna uppmaning? Den gavs eill rroende judar. Det var säkerligen sådana som var Väl hemmassadda. i bibeln. De kände till en hel del av Gamla Teseamentet, och det var judar, som uppehöll gemenskapen med synagogan. Man var med i den gamm-aleesvtamentlliga gudstjänseliormen. Det fanns t.0.m. sådana, som ville återvända vill det gamla. När vi i dag säger: ”Låmom oss icke övergiva vår församlingsgemenslkap såsom somliga hava för sed, så förvänder vi orden, ty det står inte så i grundtexten. Där står det: ”Lätom oss ic/ee övergivä värt församlände till ]e5145.” Församlingsgemenskap uran Jesus finnes icke. När Vi samlas omkring honom, då blir det församlingsgemenskap, halleluja, prisat vare Lammet!

Det är varken organisationen eller kyrkan som gör församlingsgemenskapen. Det är icke traditionen eller någonsing annat som gör församlingsgemenskap. Församl-andet vill Jesus är de: enda som är församlingsgemenskap. Detta är verklig församlingsg menskap. Alltså, gå ut utanför lägret. Det är en uppmaning till Guds folk att handla.

I Uppenbarelsebokens sista kapirel kommer uppmaningen igen: ”Gån ut ifrån lhenne I mist folk. Gören eder icke delaktiga i hennes synder.” Där möser du Babylon igen. Denna uppmaning gäller i första hand det folk, som är kvar på jorden under Aneikrisrts eid. Det är alleså ieke bruden det gäller, utan dels Israel och dels de som är kvar på jorden och som på grund av sitt ställningstagande för Jesus får ge sina liv för sin tro. De blir martyrer. Det är till dessa som uppmaningen, gån ut ifrån henne, riktas, där den står skriven i Uppenbarelseboken.

Nu har vi strängt eaget gått igenom hela bibeln ifrån Första Mosebok sill Uppenbarelseboken. Vi kan knyta samman de här uppmaningarna ooh finna att i samma rid har samma uppmaning mött Guds folk. Gån ut ifrån det, som är ent hinder. Avskiljen eder för min räkning. I dag möner Vi precis samma uppmaning. Denna uppmaning har ljudit i gången tid och den kommer att ljuda i ändens tid. Den ljuder i dag.

Bibeln säger oss, att i midnattstiden ljöd där ett anskri: ”Gån ut!” Vi kan ju icke ta bort betydelsen av denta. Varför skall vi gå ut? ”Gån ut och möten brudgummen.” Där har du det. Om vi nu knyter samman det med Hebréerbrevems 13 kapitel, står det: ”Gån ut till honom.” Halleluja! Det står inte, att Vi skall gå ut för ätt 0rdnä en ny rörelse eller bilda nya församlingar. Vi skall icke bilda nya organisationer. Nej, vi skall gå ut till honom.

Där är motiveringen. Men nu tycker du, ant det här blir inkonsekvent. Långt därifrån, det är konsekvent. Gån wt! Vet ni hur det är, när Guld kommer. Han kommer inne kollekeivt. Han kommer vill den enskilde ooh väcker upp honom eller henne. Jag rtror inte ent ögonblok på en väckelse, som har den karaktären, art man fattar beslut om, att så skall vi göra. Jag tror icke, att Vi kan besluta, att nu skall vi ha Väckelse här framöver. Jag tror inte heller, att någon kan säga, att vad som nu behövs är väekelse i de gamla friförsamlingarna.

Det kan ingen säga, för vad som behövs, det vet Gud allena. Gud låter sig aldrig fastslås inom gränser som bibeln icke känner till. Derta skall vi göra klart för oss. Den enda gräns som bibeln känner till., är gränsen mellan  Guds folk och världen, halleluja.

Dessa barriärer som sedan byggs upp mellan de heliga, det är mänskliga konstruktioner och till, lägg.  Dessa mänskliga konstruktioner har ingen biblisk hemortsrått. Men nu hör vi uppmaningen att gå ut. Då kommer Gud :till den enskilde ooh väcker upp honom. Då börjar kampen, striden och nöden.

Om man icke haft detta klart för sig förut så får man göra samma upplevelse som Abraham, när han skall slita sig ifrån Lot eller när han skall skiljas ifrån Ismael. Då var det strid hemma hos Abraham. Den stod mellan Sara odh Hagar. Sara sade: Han skall inte ärva tillsammans med min son.

Det fanns inga möjligheter för dem att trivas under samma rtak. Det gick ltill en liten tid medan de var barn. Men så blev Isak medveten om sina rättigheter.

Vem är i et som skall ärva Guds rike? Jo, det är löftesarvingarna, den fria hustruns söner, halleluja! Vem är den fria hustrun då? Jo, det är hon, som kommer ned vdärovan ifrån, Jerusalem, det nya Jerusalem. Hon är vår m0der, .står det, hallelujal Vi skall alltså ärva himmelriket.

Hur vet vi det! Jo, det är nu, som det var förr, att den som var född efter köttet förföljde den som var född efter löftet. Där har du det. Det är inte svårt att förstå. Den som var född efter köttet förföljde den som var född efter löftet. Så uppstod striden och som en följd därav blev det skilsmässa. Paulus säger ju, att det är likadant nu. Det hävdar han med bestämdhet.

Och var i vårt land finns den kristendom, som möter förföljelse? Har ni sett den? Jag har inte mött någon kristendom här i lan_ det, som möter förföljelse, så som de kristna gjorde förr i tiden. Den son som var född efter köttet förföljde den som var född efter Anden. Så är det även nu.

Att gå utanför lägret innebär inte i första hand, att vi överger en organisation, även om det brukar betyda det också. Det betyder inte, i första hand, att jag begär utträde ur en organisation. Det betyder, att jag försöker förverkligu Guds plan. Det är helt enkelt en kallelsefråga. Gud kallar < en enskilde, halleluja!

Varje kristen skall dömas efter frihetens lag. Därmed har bibeln givit tillkänna, att vi var och en är personligt ansvariga för våra l  ndlingar. Om Gud kommer och säger, att du skall bryta kontakterna med de nominella ooh for mella, om de redan är andligen brutna. Då är det en kallelsefråga. Då är < et fråga om lydnad att följa honom.

Då skall inte tro, att du kan gå ifrån en organisation och tänka, att nu skall jag gå utanför lägret ooh gå med i Maranata. Då har du en mycket ytlig syn på det. Det är inte 1att gå utanför lägret.

Att gå utanför lägret, det är att gå ut till Honom, thalvleluja! Då blir det med dig, som det var med den blindfödde mannen, när han blev helad av Jesus. Han blev utkastad ur synagogan. Men där utanför mötte han Jesus, halleluja!

Det står så. Du måste förstå, att om vi här på elakherens och ondskans surdeg, så lhjälper det inte vart vi går. Vi kommer aldrig att möta Honom. Vi är kallade att vara en högtidsfirande församling. Vi skall fira högtid, men inte med elakhetens och ondskans sur« deg utan med renhetens ooh sanningens osyrade bröd. Halleluja!

Vad är 4 et, du skall göra där utanför lägret? Där får du uppleva, att ömma trådar klippas av. Vet du varför? Frågan är: vad är det, som bygger upp din tro? Vad är det för fundament din tro vilar på? Är det tradition? Är det ett arv från far ock mor? Har du mött honom, Jesus? Det är detta     som är frågan. Har du mött Jesus? Har du gått utanför lägret för att stå med honom?

För › et står kvar, det som Jesus sade: Den som älskar fur eller mor, syster eller bror mer än mig, han är mig icke värdig. Den som icke tager sitt kors på sig ooh följer mig kan icke vara min lärjunge.

Här är det frågan om Vi har mött Jesus. Och har vi inte mött honom, då får vi göra, som bibeln säger; vi får gå ut för att möta honom.

Var finns ihan någonstans? Utanför stadsporten. Den bild som bibeln använder är ju alldeles fantastisk. Den använder bilden av Jesus. Den säger, att där utanför stadsporten, där led han. På samma sätt :som syndorfferskropparna brändes upp utanför lägret, så led han döde-n utanför stadsporten.

Odh nu säger oss Ordet, att vi skall gå utanför lägret och bära hans smälek. Vad innebär det egentligen? Jag skulle önska, att du tog med dig det här hem. Tänk på vad du har i ditt väsen. Tänk på vilket inflytande du står under och utövar. Vad innebär det att gå utanför lägret och varför skall vi göra det? Jo, därför att det finns en bas i vår väsen. Vi bär på dessa fruktansvärda anknytnin ar, som tillhör det adaminiska släktet.

Kan jag inte vara kvar där och ändå leva för Jesus och verka för honom? Behöver jag vara så radikal? Kan jag inte “ha en mera tolerant syn på de här tingen? Och så tänker vi, att det går nog bra. Men när vi skall leva vårt kristna liv, upptäcker vi, att det inte går. Därför att det finns »en kraft i vårt väsen, :som världens ande appelerar tilll.

När dessa krafter sätts i rörelse övervinnier de vår moraliska styrka, vår intelligens ooh Vår fysiska styrka och vi blir ent offer för både det ena och det andra. Hur skall vi komma nillränta med detta? Jo, bibeln säger: Gå utanför lägret, bär hans smalek.

Det står oo så: På samma sätt som detta offer brändes upp därutanför lägret, så led han utanför stadsporten. Vi skall gå ut för att bära hans sxrnaälek. Alltså skall allt /eötr brinna upp i smäle/eens eld utanför lägret. Där möter du /eorset, min älskade vån. Där är det inte frågan om, vad han har gjort för dig, utan där är det frågan om, att du skall följa honom in i döden och dö med honom bort ifrån det närvarande, bort ifrån lägret, bort ifrån synden. Du får gå utanför lägret för att korsfåsltas med honom. Halleluja!

Där möter du bespottelse, där möter du hån, dar möter du slag och eln/ebet. Men det är den övervinnande kristendomen, som ar utanför lägret, min älskade vän.

Skall du uppleva Gud, så måste du gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. I detta sammanhang står det också så une derbart om att där offrar man 10vets offer, en frukt ifrån läppar som lovar Gud.

Är detta möjligt? Ja, mitt i lidandet fröjdar man sig i honom. Mint i smålelkrseclldven gläder man sig över delaktigheten i honom. När man är ensam med Jesus blir lovsången nen odh kliar. Prisat vare Gud och Lammet! Låt jesus få ta Ihand om dig, min älskade vån, 1hallielu a !

Skall du följa honom nu? Dina Vänner kommer att varmt och förebrå dig. De kommer både ifrån det ena och andra sammanhanget för att visa dig en lättare väg. Men för Guds folk finns det ingen lärutare Väg. Här är vägen, vandra  på den och du skall möra Honom. Där utanför lägret möter du de behövande. Där finner du de spetälllska, de orenva och de blinda. Den blinde eiggaren satt utanför stadsporeen. Du möter där alla de behövande ooh eländiga. Men det står, att han led utanför lägret för aut han skulle helga folket. Odh  han helgar i dag sitt folk, prisat vare Lammet. Han uppräetar sitt folk, som [han fordon gjonde. Ã, du min behövande vem, du behöver gå ut till honom. Lårt döden gå över dig odh du skalll få uppleva hans härlighet!

MARANATA!

Föregående inlägg Mitt möte med Maranataväckelsen
Nästa inlägg Dop i Maranata Göteborg

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x