Politikerdrev mot Maranataförsamlingen

Pilgrimshem Hotell i Bromma härbärgerar hemlösa i Stockholm. I samarbete med omkringliggande kommuner hyr hotellet ut en plats åt en del av dem som av olika orsaker drabbats av hemlöshet.

Den 12 februari i år fick vi genom en artikel publicerad i lokaltidningen Vi i Sundbyberg veta att en av hotellets samarbetspartner – Sundbybergs stad – beslutat att med omedelbar verkan avbryta allt samarbete med Pilgrimshem. Orsaken är enligt tidningen att ”de bostadslösa personerna befinner sig redan i en utsatt situation och ska inte behöva bli påtvingade någon religiös åskådning de egentligen inte har”.
Uttalandet gjordes av Nya Moderaternas kommunalråd i Sundbyberg Josefin Malmqvist, som samma dag i sin blogg bekräftade kommunens bojkott av hotellet: ”Inga fler boende på sekthotellet. Helt oacceptabelt att staden fortsatt anlita hotellet, även efter att sektkopplingen uppdagats.”
Pilgrimshem svarade genom att skicka ett öppet brev till Sundbybergs stad:

Under mer än 40 år har Pilgrimshem hotell gett hemlösa i Stockholm husrum i samarbete med skilda sociala myndigheter. Som hemlösa och utsatta mår många av gästerna dåligt av att ha hamnat i ett utanförskap. Ofta handlar det om missbruks- och beroendeproblem, psykisk ohälsa och familjeproblem, som hotellpersonalen får ta hand om genom att stötta och hjälpa gästerna. I mötet med många av dessa människor är det en stor tillgång att själv äga en gudstro.
Allt sedan 80-talet har Sundbybergs stad hyrt rum på Pilgrimshem för behövande människor i kommunen. Nu har man dock via media låtit meddela att man inte längre vill anlita hotellet. Tvärtemot tidigare erfarenheter presenterar tidningen Vi i Sundbyberg ett uppkommet missnöje och att kommunen därför inte längre vill placera några boende på hotellet. Orsaken sägs vara att eftersom hotellet drivs av en kristen församling så är risken stor att gästerna ”påtvingas religiösa åsikter”. Om anklagelsen stämmer vore det fruktansvärt.
Ansvarig politiker, Josefin Malmqvist (M), förfäras över hotellets koppling till Maranataförsamlingen i Stockholm, en församling som sedan 60-talet i tal och skrift utifrån ett bibelförankrat perspektiv aktiverat sig och fört debatter om t ex för eller emot aborter, skapandet av en aga-lag 1979, den homosexuella rörelsens framfart i skolor och samhälle etc. I Sverige råder religionsfrihet och en kristen församling har rätt att framföra åsikter i frågor som har med samhällets utveckling att göra utan att företag knutna till församlingen för den skull ska utsättas för samhälleliga repressalier. Att kommunen på grund av personalens församlingstillhörighet, offentligt går ut och avslutar ett mångårigt klanderfritt samarbete med Pilgrimshem hotell, är anmärkningsvärt.Vi vill tacka för många års gott samarbete men beklagar att kommunen fattat sitt beslut på så uppenbart felaktiga grunder. Samtidigt vill vi understryka att Pilgrimshem alltid står till förfogande. Kommunens socialsekreterare, vilka är de tjänstemän hotellpersonalen har kontakt med angående gästerna, har under alla dessa år inte vid ett enda tillfälle uttryckt något klagomål. Tvärtom så har de gång på gång uttryckt tacksamhet över att hotellet sträckt sig så långt med att ta emot svårplacerade personer.
Vi uppmanar Sundbybergs kommun att se på Pilgrimshem hotell och dess personal som en tillgång för att hjälpa samhällets mest utsatta medborgare, något som för oss som kristna är en självklarhet.

Nya Moderaterna sprider lögner
Den 9 mars hakade Nya Moderaterna i Stockholm på Sundbybergs kommunalråd och kräver i ett pressmeddelande att även Stockholms stad slutar köpa hotellnätter av Maranatarörelsen: ”Vi ska inte stödja företag och verksamheter som är kopplade till organisationer som inte följer lagstiftning eller delar stadens grundläggande demokratiska värderingar. – – – Det är ett inkonsekvent agerande att staden å ena sidan bedriver rättsprocess mot en aktör samtidigt som staden köper tjänster från ett företag som drivs av samma personer.”
I ingressen till moderaternas pressmeddelande skriver de även att ”Maranatarörelsen – – – bland annat bryter mot lagstiftningen då de inte respekterar skolplikten samt tillämpar barnaga som en naturlig del av uppfostran.”

Maranataförsamlingen svarar
Samma dag svarade Maranataförsamlingen genom att publicera följande pressmeddelande:

Det politiska partiet Nya Moderaterna anklagar Maranataförsamlingen för att bryta mot lagen. Anklagelserna är grova. Enligt partiets pressmeddelande publicerat på Mynewsdesk.com idag, tvingar Maranataförsamlingen sina medlemmar att ta sina barn ut ur skolan. Enligt samma meddelande tillämpar rörelsen också barnaga som en naturlig del av uppfostran. Ser författarna själva vad de skriver?Maranatarörelsen agar inte barn. Att ifrågasätta agalagen och dess syften är inte detsamma som att tillämpa aga. Maranataförsamlingen för en ideologisk kamp till stöd för familjen och ifrågasätter flera lagar vilka har som syfte att försvaga familjens roll i samhället, en kamp som inte är vare sig olaglig eller odemokratisk. För den som slår barn finns påföljder i Brottsbalkens paragrafer och bestämmelser. Ingen kan dömas utifrån agalagen eftersom den saknar straffsats.
Det är en grov lögn att påstå att församlingsmedlemmars barn inte får gå i skolan. Varje familj fattar sina egna beslut; hemundervisning – eller ej.Att skolan i Sverige befinner sig i kris är ingen hemlighet. Den strikta skolplikt som idag råder har ifrågasatts, bland annat av Centerpartiet som för ett par år sedan övervägde att införa läroplikt i partiets programförklaring. I så gott som alla västerländska länder är rätten till hemundervisning en mänsklig rättighet som miljontals familjer utövar.
Är måhända Stockholms socialnämnds vice ordförandes uttalande ”Vi ska inte stödja företag och verksamheter som är kopplade till organisationer som inte följer lagstiftning eller delar stadens grundläggande demokratiska värderingar”, ett ärende för Diskrimineringsombudsmannen?Dessutom är okunskapen i ärendet alarmerande då utbildningsnämndens gruppledare anger som ”aktör”, det som i verkligheten är två familjer med sin församlingstillhörighet i Maranataförsamlingen, men som varken säljer tjänster till staden eller är anställda av Pilgimshem Hotell.
Kritisera oss gärna men håll er till sak utan att ta till vidlyftiga och grundlösa beskyllningar. Yttrandefriheten gäller alla.

Historien upprepar sig
Vad händer egentligen bland Nya Moderaterna? För snart trettio år sedan var vi med om en liknande situation. Den gången var våra belackare socialdemokrater och kommunister. Maranataförsamlingen hade i en uppgörelse med Stockholms stad kommit överens om att, som ersättning för dåvarande verksamhetslokaler på Gamla Brogatan i Stockholms city, få förvärva Bällstalundsskolan i Bromma. Allt var klart och det enda som fattades var ett beslut i kommunfullmäktige.

Midnattsropet rapporterade: ”En spark i baken” det var vad Brit Rundberg (vpk) menade att Maranatafolket skulle tilldelas. Debatten i Stockholms kommunfullmäktige fördes på en mycket låg och primitiv nivå. Frågan som behandlades var Bällstalundsskolan, Maranatafolkets ersättningslokaler. Sällan har väl så många lögner hunnit produceras på en timme i något politiskt sammanhang tidigare (nr 10-12 1987).

På liknande sätt uttalade sig dåvarande fastighetsnämndens ordförande Mats Hult (s) och likaså Stockholmspartiets Agneta Dreber. Socialister och kommunister fick därmed majoritet varvid fullmäktige vägrade att godkänna tomträttsavtalet. En rad borgerliga politiker i fastighetsnämnden protesterade i en skrivelse mot att hyresgästens åsikter i olika frågor tilläts påverka en hyresförhandling: ”Fullmäktigemajoriteten har genom beslutet att vägra godkänna tomträttsavtalet med Maranataförsamlingen knäsatt en ny princip för kommunens fastighetsaffärer – nämligen att motpartens åsikter i kontroversiella religiösa och moraliska frågor skall avgöra om vederbörande godtas eller ej.
Detta handlande strider mot grundläggande rättsprinciper. Vi är helt främmande för ett sådant synsätt.”

Protestskrivelsen skrevs under av Stockholms fastighetsnämnds moderater och folkpartister. Idag är det moderaterna som står för politikerdrevet och som verkar för att genom ekonomiska repressalier försöka hindra en verksamhet vars religiösa åsikter man inte delar.

Allvarliga anklagelser – friad i domstol
Då som nu angrips Maranataförsamlingen med falska anklagelser om att vara lagbrytare med det tydliga syftet att begränsa åsiktsfriheten. Åsikter förvrängs och presenteras av politikerna som begångna lagbrott. År 1988 avgjordes ett ärende i Stockholms Tingsrätt där Arne Imsen stod åtalad i ett tryckfrihetsmål: ”JK anmälde, juryn fällde men Tingsrätten frikände”, rapporterade Midnattsropet. Ärendet gällde det då uppmärksammade aga-målet: ”Naturligtvis handlar det inte om rätten att slå sina barn, det handlar om rätten att fostra och vägleda barnen utan inblandning av staten” (nr 5-6 1988).

På grund av Maranataförsamlingens åsikter hindrade Kommunfullmäktige Maranataförsamlingen år 1988 från att förvärva en fastighet. 2016 försöker Nya Moderaterna i Stockholm och Sundbyberg att genom lögner och förtal ekonomiskt motarbeta församlingens företag. Motståndet till trots tappar vi dock inte modet. Sanningen och rättfärdigheten går alltid segrande fram. Då församlingen 1988 var på väg att kastas ut ur Bällstalundsskolan skrev Arne Imsen följande: ”Vi är förföljda, men dock inte förlorade! Vi är få, men verkligen inte modlösa, ty Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är vår tillflykt, och vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som fruktar och älskar Gud. IMMANUEL!”

Föregående inlägg Europas flyktingar
Nästa inlägg Visionen som drabbat oss

Relaterade inlägg