“Bröder vad skola vi göra?”

Erik Gunnar Eriksson Denna fråga ställdes av de människor, ‘som lyssnade till det budskap, som Petrus förkunnade på pingstdagen i Jerusalem. I denna religiösa stad ‘hade något inträffat, som hade satt människorna i rörelse. Något utöver det vanliga. hade. hänt. Vad var det då som hänt? Jo, etUhunndra’tjugu av Jesu efterföljare hade lytt hans befallning ”I skolen stanna kvar här i staden, till dess I från höjden bliven beklädda med kraft.” Luk. 24:49. Nu *hade löftet gått i uppfyllelse. ”Då ‘kom plötsligt från himlen ett dån, såsom om en våldsam storm hade farit d fram och det uppfyllde hela huset, där de sutto. Och tungor såsom av eld visade sig för ‘dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och de blevo alla uppfylla av Helig Ande och begyn’te .tala andra tungomål, eftersom Anden ingav dem att tala.” Apg. 2:24. Och från den Övre Salen trädde nu Petrus jämte de elva fram. Frimodigt och oförfärat förkunnnade de budskapet om Jesus Kristus. Ifrån att ha varit svaga hade de nu blivit starka. Ifrån att ‘ha varit fega. var de ‘nu frimodiga. Och resultatet av Petrus” predikan ‘blev att syndarna fick ett stygn ‘i sina hjärtan och frågade: ”Bröder, vad skola vi göra?” Denna fråga möter man många gånger i dag bland de kristna. Vad skall vi göra i en tid då människorna ’till synes har förlorat nästan allt intresse för sitt eviga väl, och när denna likgiltighet även vill tränga *in i ‘de kristna leden. Vad skall vi göra för att på nytt se våra lokaler fyllas av människor, som söker Gud? Vad skall vi göra för att kunna hjälpa dessa skaror av ungdom, som vandrar på våra gator. Alla dessa, som redan i unga år trätt in på brotters väg och vars framtid ser ‘hopplös ut? Vad skall vi göra med alla dessa lidande och sjuka, som mänskligt sett är hopplösa fall? Du kanske svarar: Vi måste pröva nya metoder. Vi måste försöka utforma ett program, som är mera tilltalande för vårt uppväxande släkte o.s.v. Så samlas man för att dryfta alla dessa problem. Men man :kommer inte på dsiskussionernas väg till någon lösning på andliga frågor. Jag tror, att lösningen på alla dessa problem är, att ‘du och jag, som är frälsta, låter de ord, som Paulus’ skrev *till församlingen i Efesus, ‘bli en verklighet i våra liv. Vad skriver Paulus? Jo, i Ef. 5:18 .säger han: ”Låten ‘eder fastmer uppfyllas av Helig Ande. Är det detta vad vi behöver i våra dagar? Du kanske svarar: Vi som thar så stora församlingar, vi som ‘har så vackra kyrkor och kapell med fina ungdomslokaler. Vi som har så vacker körsång och teologis’kt fulländade predikningar. Ja, allt är så vackert och tilltalande för det mänskliga sinnet. Men var är kraften? När Paulus kom till Efesus, *träffade han där några lärjungar. Han frågade då dessa: ”Undfingen I helig Ande ‘då I kommen till tro?” Apg. 19:2. Detta visar, att Paulus ansåg det vara ‘ett livsbehov för dem, som kommit till tro, att de även blev döpta i Helig Ande och eld och fick ‘tala med nya tungor. Om detta var ett livsbehov för lärjungarna i Efesus, ‘så är deti ännu högre grad nödvändigt för oss kristna. ‘i dag ‘att uppleva denna kraft. Vad var det, som gjorde, att det genom Paulus ‘skedde kraftgärningar ‘av icke vanligt slag? ”Man till och med togo ‘handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp och lade dem på de sjuka, och sjukdomarna veka då ifrån dem och de onda andarna foro ut.” Apg. 19:1112, Icke kunde det väl vara i egen kraft, som han gjOrde dessa kraftgärningar. Det ser vi i de följande verserna. Där står det, att några besvärjare skulle försöka sig på att driva ut en ond ande. Bland dessa var, också sju söner till en överstepräst. Men ‘de enda andarna *har liten respekt för prästsöner och besvärjare som försöker experimentera i egen kraft., Den onde anden sade: ”Jesus ‘känner jag, Paulus är mig ocik väl bekant, men vilkaåren I?” Apg. 19: 15 Detta visar, att Paulus var välbekant i den en da andevärlden. Demonerna visste, att idenna man bodde den Helige Andes kraft. Samma ‘kraft som Jesus .ägde. Därför bävade mörkrets makter när Paulus var i aktion. Apg. 13:812 Det är den kraften vi behöver se i verksamhet ibland oss i dag. Det är inte begåvning, men utomordentlig kraft från Gud, som vinner seger. Det är inte själisk kraft utan andlig smörjelse vi behäver. Apostlarna fick hålla sig stilla, tills de blivit beklädda med denna kraft. Ty denna kraft förutan kunde de intet göra för att befrämja Guds rikssak på jorden. Men när Anden föll på Pingstdagen ‘blev lärjungarna fyllda med kraft från höjden. Och då kunde den mest ‘olärda tunga nedtysta motståndarna. Den nya elden banade sig fram utan att kunna hejdas ‘av motståndarna, ty ju mera de försökte släcka ‘elden, desto intensivare brann den. Det går ej att stoppa män och kvinnor med brinnande hjärtan som är fyllda med denna Helige Andes kraft. “Vad blev resultatet? Petrus predikade på Pingstdagen och tretusen blev f rälsta. Förvisso ett härligt resultat. Om vi följer Paulus från plats till plats, finner vi vilka härliga resultat, som följde ‘i hans fotspår. Församlingar kom tillstånd, själar frälstes, onda andar ‘blev utdrivna och sjuka kropparhelbrägda. ”På detta sätt hade Herrens Ord mäktig framgång och visade sin kraft.” Apg. 19:20. Är det då möjligt att detta kan ske i våra dagar? I Hebr. 13:8 står det: ”Jesus Kristus är densamme ‘i går och .i dag, så ock evighet.” Han Ihar ej förändrats, pris ske Gud! Den kraft som var verksam på apostlarnas tid, den är verksam i dag. Och Herren vill bekläda dig med denna härliga tkraft. Du som ej ,är Andedöpt, sök dig fram till nådens tron. Tag emot gåvan, som är tillreds åt dig! Bliv en salig tungotalare, bliv en eldsfaokla där du bor, som Herren får använda. Och du som är Andedöpt, låt dig angeläget vara ‘att ‘bli förnyad och uppfylld av mera kraft! Nöden omkring dig är stor. Många sjuka, förtvivlade, nödställda och både till kropp och själ utpinade människovarelser väntar på dem, som skall kunna ge dem ett levande budskap om en levande Jesus, som är venksam nu liksom fordom och stadfäster sitt ond med åtföljande tecken och under. Det är icke fråga .om att komma med höga ord och hög visdom, utan med det enkla budskapet om korset med en bevisning i Ande och kraft. Må vi gemensamt bönfalla inför Gud. för vårt svenska folk. Ja, anropa honom både dag och natt om en Andeutgutelse. Ty nu är det tid att bedja. Midnattsropet ljudet: MaranAta, Herren kommer! Tiden härefter är myeket kort. Men ännu skall många väckas ooh räddas för himlen. Skall du ‘låta dig ‘uppfyllas av den Helige Andes kraft? Skall du göra på vad dig ankommer för att rädda de döende? Skall det få bli fröjd ‘bland änglaskarorna för de själar, som på grund av ditt vittnesbörd blev räddade ur djävalens grepp? Skall du en dag träda f ram ‘inför honom, som ‘köpte dig åt Gud med sitt eget blod, ‘med någon som du vunnit? Betänk din situation ooh låt dig uppfyllas av Anden! Jesus kommer snart! Och då skola de som tagit del av denna gudomliga kraft lyftas upp i luften Herren till mötes för att för evigt vara hemma hos honom. Där får vi sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob. Härliga framtidshopp!

Föregående inlägg “Frikyrklig samling”
Nästa inlägg “Elden brinner lika härligt nu som förr”

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x