Mirakelväckelse eller undergång

Donald Bergogård Vi befinner oss i ett avgörande skede på den andliga fronten. Det har länge varit ett svårt nödläge. Många frågor har ställts och många åtgärder har vidtagits, men på många håll kan man inte skönja någon förändring till det bättre, snarare tvärtom. Det blir alltmer den mänskliga konsten som framträder och världsligheten tränger sig in mer och mer ibland Guds folk. Lovsång, tungotal, profetia, uttydning, helbrägdagörelse, och kraftgärningar, samt under och tecken, som skedde i forna dagar, får man söka efter. Detta är sällsynt i denna tid. Predikanter inom *olika samfund framhåller med säkerhet att vi inte kan vänta någon större väckelse, ty det *skall ju vara såsom i Noas dagar i den sista tiden, menar de. På detta sätt sövs massor av kristna in i den otnon. I olika samfund går det för ungdomen att blanda sig inivärldens nöjen. På söndagsförmiddag kan de sitta med ett sken av gudsfruktan, men de vill inte veta av Guds kraft. Om man inte kan med att gå till danshaket eller dansa i ungdomslokalerna, så ordnar man privat dans hemma med en grammofon som sköter musiken. Kusligt! fruktansvärt! Skulle de hemgångna pionjärerna veta om detta nödläge, skulle de inte få någon vila hos Herren. Det är sant att det skall vara ett svårt läge i den yttersta tiden, då satan skall rasa med stor listighet och makt. Men det finns en, som aldrig har förändrats och det är han som vann seger över satan genom sin död på Golgata och hans namn är JESUS KRISTUS. Hebr. 13:8 säger, att han är densamme igår ‘och idag så ock i evighet. På ett annat ställe heter det att för Gud är allting möjligt, och vidare: ”Om du trodde skulle du få se Guds härlighet” och åter ”allt är möjligt för dem som tror.” Med detta för ögonen ser jag det så, att .antingen skall vi uppleva en mirakelväckelse, d. v. s. att Herren får väcka oss över att undrens Gud lever än och att han just nu, idag både vill och kan förändra förhållanden, eller om vi Iicke tror det, går vi en säker undergång tillmötes. Nu gäller det väckelse och åter Väckelse över de Guds möjligheter som står till vårt förfogande. För att den stora massan av människor skall vakna och börja tänka på Gud och evigheten, måste det till Guds kraft. Icke bara med ord, utan Guds kraft demonstrerad öppet bland människor. Så var det då Jesus vandrade i lekamlig skepnad på jorden. Där han gjorde under och tecken samlades folket och många kom till tro på honom, då de såg vad som skedde. Så var det även då de vittnen Vi läser om i Apostllagärningarna, förkunnade evangelium. Det ‘heter bl. a. ”Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag.” Vi kan inte blunda för, .att de under som skett fordom haft en stor betydelse med tanke på evangelisationen och väckelsen. Tidenär inne nu, då Herren måste få komma till och göra stora ting. Än idag kan stora under och tecken, samt kraftgärnixngar av icke vanligt slag, ske först med tanke på all [den nöd som råder bland människor, som lider av värk och plågor. Lama, blinda, halta, lytta, döva och sjuka av alla slag som kan nämnas, väntar på hjälp. Men Gud gör inget utan redskap. Gud behöver redskap som är villiga att ge allt för Herren. Offra sig själva, sin egen bekvämlighet och gå helt in för att bli fullt utrustad med tro och helig Ande. Var därför med i den bedjande skaran, som ropar till Herren om att Guds heliga eld får gripa tag i många vittnen och sända dem ut med ett fulltonigt evangelium. Jesu befallning står där ännu idag: ”Gån ut i hela Världen och prediken evangelium för allt skapat. Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst, men den som icke tror, han skall bliva fördömd. Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro, genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål, på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska.” (Mark. 16:1518). ”Och där I gån fram skolen I predika och säga: Himmelriket är nära”. Boten sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut onda andar. I haven fått för intet, så given då för intet.” Matt. 10:7, 8. Och han sade: ”Se jag är med eder alla dagar intill tidens ände.” Matt. 28:20. När dessa ting blir levande fakta för oss, blir förkunnelsen positiv och framburen med en hänsynslös frimodighet i tro och helig Ande, samt praktiserad, och då är mirakelväckelsen redan i gång. Många härliga ting har vi redan fått skåda. Men jag har den tron, att detta bara är begynnelsen till vad som skall ske. Vårt land skall skakas ‘om av Guds eviga och väldiga makt. Tro det! Aldrig har han svikit vad han lovat. I mötena som hålles nu, på många platser i vårt land, får vi höra om hur själar blir frälsta, döpta i vatten och döpta i helig Ande och från de som varit sjuka lyssnar vi till vittnesbörd om helbrägdagörelse. Lovprisningen, som stiger upp till Herren, ljuider med kraft Bliv också [du med i denna skara. Tiden är kort. Donald Bergagård

Föregående inlägg Jesus allena
Nästa inlägg Jesus frigjorde mig

Relaterade inlägg