Saltgölar

Willis Säwe i EVANGELII HÄROLD:

Arne Imsen kommenterar

Frikyrkliga Pressbyrån har ytterst sällan några meddelanden om pingstväckelsens verksamhet. Häromdagen hade den dock fått tag på något, som den ansåg vara av värde och för den skull sände ut över landet. Det handlar om splittring och anses kanske för den skull kunna stimulera den tynande teologiska debatten.
Preclam Press meddelar:
”Splittring i Finska Pingströrelsen. 2.000 av Finlands 40.000 pingstvänner har skilt sig från pingströrelsen och bildat ”Finlands fria pingströrelsei Den avgörande brytningen ägde nyligen rum, fast den nya rörelsen inledde sin självständiga verksamhet redan för ett år sedan.”
Tyvärr nödgas vi förstöra både den teologiska debatten och den glädje, som utsändandet av dylika ”nyheter” möjligen kan skänka i vissa kretsar, genom att konstatera, att både den finska och den svensktalande pingstväckelsen i Finland är enigare och starkare än någonsin.
Pastor Eino I. Manninen i Helsingfors omtalar, att för ett år sedan blev en avfällig pingstpredikant, som ”grovt brutit mot goda seder och morallagarna” skild från den finskspråkiga pingstväckelsen. Pastor Manninen säger vidare: ”På mötet i Tarnmerfors den 27/10 1960, då en häradsdomare var ordförande och 205 representanter för pingstväckelsen över hela landet var församlade, kom den ovannämnda predikantens skuld klart i dagen, varför han enhälligt skildes från pingstväckelsen och ansågs olämplig att vara en Ordets förkunnare. Därefter började polisen undersöka hans förehavanden. Det har aldrig förr förekommit i någon religiös krets att en sådan person överhuvudtaget kunnat fortsätta sin verksamhet som om ingenting skulle ha hänt, fastän protokollen från polisundersökningen i hans fall talar sitt eklatanta och tydliga språk. Myndigheterna har inte låtit leda sig vilse. Protokollen är just i hovrätten för undersökning.” Manninen tilllägger: ”Såsom känt hör till pingstväckelsen cirka 40.000 personer. De som följer den omnämnda predikanten är omkring 6001.000 personer. Så förstår man Väl, att här inte är fråga om någon tudelning. Här är fråga om en obotfärdig mans försök att rehabilitera sig och bli accepterad av allmänheten till vilket pris som helst utan att beakta sanningen. Vårt lands pingstväckelse följer endräktigt men djupt bedrövad med, hur det skall gå för denne man, vars liv och gärning så strider emot Guds ord.”
Pastor David Klemetz, som är ledare för den stora svenska pingstförsamlingen i den finska huvudstaden säger med anledning av tidningsskriverierna om denna sak: ”De förhållanden notisen ifråga talar om berör icke den svenska befolkningsgruppen och de svenskspråkiga pingstförsamlingarna. Från initierat finskspråkigt håll meddelas, att den man, som står bakom notisen och är den drivande kraften i den s. k. Finlands fria pingströrelse, blev själv för ett år sedan skild från pingstväckelsen på grund av ett ovärdigt levnadssätt.”
Så var det med den bedrövliga historien. Den är djupt tragisk men ger naturligtvis inte någon som helst anledning att tala om en splittring av pingströrelsen.
Tyvärr har det i alla tider funnits avfällingar, som dragit vanära över det kristna namnet och som försökt att skada församlingen. Det är oftast högmodiga män med orena hjärtan som bildar kotterier omkring sig själva, små helighetssällskap, fyllda av falskhet och lögn med en slöja av fromma fraser, gemen elakhet och osund andlighet omkring sig. Vi har några sådana också i Sverige. Det är märkligt, hur dylika män söker upp varann och håller ihop för en tid. Men ett tu tre är de övermåttan höga ”apostlarna” de bittraste fiender, som stöter bort varann. All splittringsverksamhet bär nämligen undergång i sitt sköte. Den påminner rätt mycket om det lägst stående av alla djur, den encelliga amöban, som fortplantar sig genom delning . . .
Sådana där fenomen är det tryggast och bäst att lämna åt Gud. Han sköter om, att det som är sjukt och farligt blir isolerat och oskadliggjort.
Hesekiel beskriver i sin bok den dubbla livsströmmen, som gör havsvattnet sunt och upplivar alla levande varelser. Det väller i dag en sådan där levande ström av kraft och liv och glädje till alla ödmjuka och längtande själar. Förnyelsens ström – det är den Vi skall sysselsätta oss med. Det är den, vi skall fyllas utav. Den är sund och stark, ty den är ren.
Hesekiel har ett viktigt tillägg: ”Men gölar och dammar där skola icke bliva sunda, utan de skola tjäna till saltberedning!”
Låt oss aldrig glömma, att den som leverioch rör sig i den dubbla strömmen av Ande och liv, har inget behov att kasta sig i osunda och livsfarliga saltgölar.

Willis Säwe.

Pastor Willis Säwe är på stridshumör, och han går till attack med våldsam intensitet men tycks vara ganska osäker på målet. Ty hans anfall träffar, så långt jag kan förstå, säkerligen utan att han själv har tänkt sig det personer och sakförhållanden bakom de egna frontlinjerna. Det är nog rätt så bekymmersamt att vara härförare i striden då fienden invaderat operationsbaserna och fått starka brohuvuden inom dessa. Ännu mer prekärt blir läget då det visar sig att motståndaren fått fäste i motpartens huvudkvarter och därför saboterar alla dennes stridsplaner.
Det sägs att en avfällig finsk pingstpredikant, som ”grovt brutit mot goda seder och morallagarna” skilts från den finska pingstväckelsen. Ett tusental personer uppges ha följt honom ut ur rörelsen. Förvisso ett sorgligt kapitel.
Nu söker pastor Säwe dra paralleller med svenska förhållanden och finner, att det även här finns ”högmordiga män med orena hjärtan”, som i sin avfällighet drar vanära över det kristna namnet och som försöker skada församlingen. Detta är ju väldiga sanningsord och så långt är jämförelsen mycket träffande. Det finns dock en väsentlig avvikelse i vår situation, ty här i landet får sådana män obehindrat forte sätta sin skadegörelse i pingstförsamlingarna. Ingen vågar ingripa öppet mot dem, och det passiva motstånd, som nu och då uppenbarar sig, räcker icke till för att sätta sådana egenmäktiga herrar på plats. Se här en av orsakerna till att vi av fri vilja och efter moget övervägande har lämnat det organiserade pingstsamfundets led.
Pastor Säwes artikel skulle förmodligen kasta ett avslöjande ljus över dessa förhållanden om vissa uttryck – såsom kotterier och små helighetssällskap – ersattes med mera aktuella och sanningsenliga begrepp.
Jag tillåter mig göra en liten omskrivning.
Det är oftast högmodiga män med orena hjärtan som bildar politiska aktionsgrupper, stiftelser och banker omkring sig själva, skuldsatta affärsföretag, fyllda av falskhet och lögn med en slöja av fromma fraser, gemen elakhet och osund andlighet omkring sig. Vi har några sådana också i Sverige. Det är märkligt, hur dylika män söker upp varann och håller ihop en tid. Så långt det omskrivna citatet. Många mycket allvarliga företeelser kunde nämnas i detta sammanhang, men det blir säkerligen tillfälle att återkomma. När skall svenska pingstväckelsens folk vakna upp och driva dessa ”övermåttan höga apostlar” ut ur sina led? Den dag det sker kommer förmodligen pastor Säwe att upptäcka att den verkliga fiendens handgångna män finns på mycket nära håll. Dessa ”apostlar” motarbetar med hela sin styrka och alla sina resurser alla sådana saneringsåtgärder, som Evangelii Härold säger, att den finska pingstväckelsen haft kraft och mod att genomföra och som verkligen skulle be* hövas här för att rensa luften i de svenska pingstförsamlingarna.
I övrigt förvånar det mig mycket, att pastor Säwe uttalar sig så nedsättande om Guds verk. Drar man ut konsekvenserna av hans omdöme så framställes ju faktiskt hela frikyrkligheten ganska föraktfullt under bilden av en amöba, det lägst stående av alla djur. Detta encelliga djur fortplantar sig genom delning. Alla vet ju, att samtliga,,frikyrkor även pingstväckelsen – kommit till genom delning. Vidare är det ett känt faktum att frikyrkoförsamlingarna inbördes är delade i två läger. Denna delning är mest markant i pingstväckelsens och Örebromissionens församlingar. Pastor Säwe! Inte är det väl med
avsikt ni katalogiserar dessa församlingar under rubriken: ”de lägst stående av alla”.
Det skall bli mycket intressant att se hur ”fortplantningen” kommer att gå i fortsättningen. Pastor Säwe tycks hysa farhågor för att en ny ”amöba” är under utveckling, och han kanske har rätt.
Arne Imsen.

Föregående inlägg Måste du leva
Nästa inlägg Brev från läsekretsen

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x